Tabără de tineret la Făgăraş, 9–11 martie 2007

În peri­oa­da 9–11 mar­tie 2007 este pro­gra­ma­tă sa se des­fă­șoa­re la sedi­ul Uniunii din Făgăraș o întru­ni­re de tine­ret la care este aștep­ta­tă par­ti­ci­pa­rea fra­te­lui Jeffrey Wiktorowski, Decanul Administrativ al Institutului Misionar Twin Lakes din SUA, care va împăr­tăși cu tine­rii pre­zenți Cuvântul Domnului în pre­zen­ta­ri­le de vineri sea­ra, sâm­bă­ta dimi­nea­ța și dumi­ni­ca dimi­nea­ța. În Sabat după-ami­a­za va fi un pro­gram de expe­rien­țe, între­bări și dis­cu­ții, pre­cum și de lau­dă la adre­sa lui Dumnezeu.

Cazarea va fi asi­gu­ra­tă în limi­ta spa­ți­u­lui dis­po­ni­bil la Sediul Uniunii din Făgăraș, iar pen­tru mân­ca­re se va îngriji fie­ca­re de aca­să.

Pentru even­tu­a­le infor­ma­ții supli­men­ta­re și rezer­vări vă puteți adre­sa fra­te­lui Bogdan Pomană la tele­fo­nul: 0727300719