Tabără de tineret la Poienița din Ocoliș, 10–12 septembrie 2010

“Iată, Eu vin curând și răs­pla­ta Mea este cu Mine, ca să dau fie­că­ru­ia după fap­ta lui.” Apocalipsa 22:12.

Sub acest gene­ric, se va des­fă­șu­ra în Conferința Ardealul de Nord o Tabără de Tineret, în peri­oa­da 10–12 sep­tem­brie 2010. Locul ales pen­tru aceas­ta este com­ple­xul Poienița din Ocoliș, loca­li­ta­te afla­tă la dis­tan­ța de 5 km de muni­ci­pi­ul Baia Mare, in direc­ția Groși- Târgu-Lăpuș, jude­țul Maramureș.

Cazarea se face în caba­ne cu două și trei came­re, cu grup sani­tar pro­priu. Prețul cază­rii este de 20 RON/persoană/noapte.

Programul inclu­de:
‑stu­diu pe tema inspi­ra­tă din generic;
‑pro­gram de lau­dă, cân­tări, poe­zii, experiențe;
‑stu­diu: Marea Luptă: cap. 14: Reformatorii englezi de mai târziu;
‑acti­vi­tăți recreative;
‑dis­cu­ții pe gru­pe, pe diver­se teme, în inte­re­sul tinerilor.

Duminică, în ulti­ma zi a tabe­rei va avea loc o vizi­tă orga­ni­za­tă la Muzeul Satului din Baia Mare.

Pentru cei care doresc să par­ti­ci­pe, înscri­e­rea și alte infor­ma­ții supli­men­ta­re se pot obține la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100051-Gabi Bora și 0720100094-Gheorghe Ulici.
De ase­me­nea, înscri­eri se pot face și pe inter­net, accesând adre­sa www.tineriardeal.ro

…VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG…