Tabără de tineret la Pădurea Neagră, 14–16 mai 2010

Povestea veș­ni­ci­ei pen­tru oameni

„Orice lucru El îl face fru­mos la vre­mea lui; a pus în ini­ma lor chiar și gân­dul veș­ni­ci­ei, măcar că omul nu poa­te cuprin­de, de la înce­put până la sfâr­șit, lucra­rea pe care a făcut‑o Dumnezeu”.
Eclesiastul 3:11.

În peri­oa­da 14–16 mai 2010 va avea loc o Tabără de Tineret în Conferința Ardealul de Nord. Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea ei este Pădurea Neagră, jude­țul Bihor.

Din pro­gram:
*Sâmbătă:   — Școala de Sabat;
— stu­diu pe tema inspi­ra­tă din generic;
— plim­ba­re la izvo­rul de apă mine­ra­lă din apropiere;
— pro­gram de lau­dă: cân­tări, poe­zii, experiențe;
—  stu­diu Marea Luptă: cap.13: În țări­le de Jos și în Scandinavia;
— ches­tio­nar: între­bări biblice;
— deta­lii orga­ni­za­tori­ce și administrative;
*Duminică: — excur­sie la o cascadă;
— vizi­ta­rea unui castel;
— acti­vi­tăți recreative.

Cazarea este asi­gu­ra­tă la com­ple­xul Sindicatul liber din Învățământ din Pădurea Neagră. Din Aleșd se mer­ge spre Zalău 9 km apoi este o inter­sec­ție unde apa­re indi­ca­tor spre Pădurea Neagră. Ca și reper, com­ple­xul se află în apro­pi­e­rea unui izvor de apă minerală.
Prețul este de 20 RON/pat/noapte.
Înscrierile se efec­tu­ea­ză până la data de 10.05.2010, la unul din­tre nume­re­le de telefon:
0720100051-Gabriel Bora
0766674305 / 0729374090 / 0748463163- Ovidiu Mureșan.

…… VA AȘTEPTĂM CU DRAG……