Tabără de tineret în munții Parâng, 20–23 august 2010

MAI VINE?

“Căci de când au ador­mit părin­ții noș­tri, toa­te rămân așa cum erau de la înce­pu­tul zidi­rii! Și vor zice: Unde este făgă­du­in­ța veni­rii Lui?” 2 Petru 3:4

Departamentul de Tineret al Conferinței Banat invi­tă pe toți tine­rii, și nu numai, la tabă­ra care va avea loc în Munții Parâng în peri­oa­da 20–23 august 2010.
Tabăra se va des­fă­șu­ra sub gene­ri­cul „MAI VINE?’’, iar ca stu­diu vom avea car­tea Căminul Advent, capi­to­lul 17–18 și Experiențe și Viziuni pag. 66–73.
Programul mai cuprin­de : rugă­ciu­ne, stu­diu, cân­tări, expe­rien­țe, test de opi­nie, pro­gram în natu­ră, jocuri edu­ca­ti­vo-recre­a­ti­ve, dis­cu­ții libe­re, excursie.

Informații gene­ra­le:
Situare: Vila Parâng este situ­a­tă în Masivul Parâng la cota 1650 m, la 15 km dis­tan­ță de ora­șul Petroșani, cu apro­xi­ma­tiv 3 km de drum de mun­te până la vila Parâng.
Capacitatea sălii: maxim 200 de persoane
Camere de 2–3‑4–5‑6 per­soa­ne, con­di­ții bune de caza­re, apă cal­dă per­ma­nen­tă, posi­bi­li­ta­te de supli­men­ta­re cu o sal­tea pen­tru fie­ca­re cameră.

Prețuri: 35 ron /persoana/pat/noapte
25 ron /persoana /saltea/noapte
60 ron /persoana/noapte — 3 mese pe zi inclu­se (dacă sunt pes­te 50 de persoane)

Se reco­man­dă îmbră­că­min­te și încăl­ță­min­te de mun­te și ținu­tă de sală.
A se ajun­ge până la ora 19:00 la tabă­ră pen­tru a putea fi cazați și even­tu­al aju­tați la urca­rea pe tra­seu, având în vede­re că soa­re­le apu­ne la 20.23 și tre­bu­ie să ne pre­gă­tim pen­tru pri­mi­rea Sabatului.
Data limi­tă pen­tru înscri­e­re : 15 august 2010

Pentru alte infor­ma­ții și înscri­eri vă rugăm contactați:
Înscriere tabă­ră: ‑Tona Cristian tel: 0768258486, ema­il:
La înscri­e­re vă rugăm să ne faci­li­tați un număr de tele­fon și seria de pe Cartea de Identitate a participanților.
Depuneri nume­rar în lei ‑Ovidiu Cosma tel: 0724241656, ema­il:
Număr Cont: RO27BRDE360SV02451363600 [sunați îna­in­te de depu­ne­rea banilor]
Informații des­pre loca­ție și tra­seu ‑Doru Sârbu tel: 076301762

Indicații ruti­e­re din cen­trul Petroșani către Vila Parâng 14,8 km – apro­xi­ma­tiv 18 min
1. Îndreptare nord pe DN66/E79 către Strada Enăchiță Văcărescu
2. Viraj dreap­ta la Strada Cloșca/DN7A, con­ti­nu­a­re direc­ție pe DN7A — 3,7 km.
3. Continuați pe DJ709F — 4,9 km.
4. Viraj dreap­ta pen­tru a rămâ­ne pe DJ709F, des­ti­na­ția va fi pe dreap­ta — 5,5 km.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!