Tabără de tineret la Buşteni, 23–25 octombrie 2009

Rom 12:2 “Să nu vă potri­viți chi­pu­lui vea­cu­lui aces­tu­ia, ci să vă pre­fa­ceți, prin înno­irea min­ții voas­tre, ca să puteți deo­se­bi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plă­cu­tă și desăvârșită.”
Invitație

Dragi tineri, sun­teți invi­tați la tabă­ra de tine­ret din peri­oa­da 23–25 octom­brie 2009 Bușteni cu genericul:

“Pregătirea pen­tru Viață”

“Puritatea și sănă­ta­tea vie­ții noas­tre reli­gi­oa­se, depin­de nu numai de ade­vă­rul pe care îl accep­tăm, ci și de com­pa­nia pe care o între­ți­nem și de atmosfe­ra mora­lă pe care o res­pi­răm. Î.N.C. pag 252
“Trăim într-un veac nefast pen­tru tineri. Influența pre­do­mi­nan­tă în soci­e­ta­te este cea în favoa­rea îngă­du­in­ței tine­ri­lor să urmeze încli­na­ți­ei firești a min­ții lor.” SPEE pag. 264
Haideți să stu­di­em împre­u­nă! „E nevo­ie să înțe­le­gem mai pe deplin valoa­rea ade­vă­ru­ri­lor pe care Dumnezeu ni le‑a dat pen­tru aceas­tă vre­me și pri­mej­dia de a îngă­dui min­ți­lor noas­tre să fie abă­tu­te da la ele, de către mare­le amă­gi­tor.” 8 T. 311

Bibliografie:
Căminul Adventist cap:8–12
Solii pen­tru tineret:
Secțiunea “Legături de societate”
Secțiunea “Curtenie și căsătorie”

Cazarea se va face la vila Șoimu
Tarif 37lei/persoană/zi.
Deschiderea pro­gra­mu­lui la ora 18:00

Relații la nr. de telefon:
0722 225 872 Radu Ioniță
0727 300 785 Marian Sîrbu

Fiți bine­ve­niți!
Frații voș­tri din Conferința Muntenia