Tabară de tineret la Făgăraş, 9–11 martie 2007

În peri­oa­da 9–11 mar­tie a avut loc la Făgăraș o întru­ni­re de tine­ret la care a par­ti­ci­pat fra­te­le Jeff Wiktorowski din SUA, care a împăr­tă­șit celor pre­zenți fru­moa­se învă­ță­turi din Cuvântul Domnului, exem­pli­fi­ca­te prin expe­rien­ța con­ver­ti­rii sale cât și prin mul­te alte exem­ple rele­van­te. Toți cei care au urmă­rit cu aten­ție pre­zen­tă­ri­le au putut înțe­le­ge că nu se pot juca cu mân­tu­i­rea sufle­te­lor lor și că tre­bu­ie să fie cât se poa­te de seri­oși în aceas­tă privință!