Absolvirea studenţilor din prima promoţie, 6–8 aprilie 2007

În peri­oa­da 6–8 apri­lie 2007 a avut loc la sedi­ul Uniunii din Fagaras fes­ti­vi­ta­tea de absol­vi­re a pri­mei pro­mo­ții de stu­denți a Institutului Misionar Emanuel. Atât părinți, frați, surori, soții cât și pri­e­te­ni au ținut să fie ală­tu­ri de absol­venți la aceas­tă oca­zie feri­ci­tă așa încât sala de adu­na­re s‑a dove­dit neîn­că­pă­toa­re pen­tru toți cei veniți de aproa­pe și de depar­te. Mesaje, poe­zii și cân­tări au între­git pro­gra­mul. Sperăm și ne rugăm ca Domnul să‑i aju­te pe absol­venți să poa­tă folo­si cunoș­tin­țe­le și deprin­de­ri­le însu­și­te la aces­te cur­suri spre sla­va Lui și bine­le seme­ni­lor lor.