Tabără de tineret la Făgăraș, 2–4 aprilie 2010

În data de 2–4 apri­lie 2010 a avut loc la Făgăraș o adu­na­re națio­na­lă de tine­ret. La aceas­tă întru­ni­re au par­ti­ci­pat, împre­u­nă cu stu­den­ții șco­lii misio­na­re pre­zenți la cur­suri, tineri din întrea­ga țară, cât și per­soa­ne mai în vâr­stă. Am avut bucu­ria de a‑i avea în mij­lo­cul nos­tru pe fra­ții Walter Lukic – care a pre­dat și la Școala Misionară și Eli Tenorio — repre­zen­tan­tul Departamentului de Tineret al Conferinței Generale; și nu în ulti­mul rând, Oaspetele Cel mai însem­nat… Dumnezeu, care a revăr­sat boga­te bine­cu­vân­tări pes­te copi­ii Săi.
Studiul pre­zen­tat de fra­te­le Lukic a evi­den­ți­at nevo­ia naș­te­rii din nou în via­ța noas­tră, modul în care putem avea aceas­tă expe­rien­ță feri­ci­tă și o rela­ție per­so­na­lă cu Isus. Într‑o altă temă s‑a con­tu­rat ima­gi­nea unei fami­lii evla­vi­oa­se și, în mod spe­cial, cum se poa­te dezvol­ta, sub călă­u­zi­rea lui Dumnezeu, o ast­fel de cali­ta­te în fami­lie. De ase­me­nea s‑au pre­zen­tat câte­va punc­te esen­ți­a­le pen­tru atin­ge­rea sco­pu­lui divin în aceas­tă instituție.
La rân­dul său, fra­te­le Eli Tenorio a abor­dat două subiec­te sem­ni­fi­ca­ti­ve pen­tru via­ța unui creș­tin: „Isus face dife­ren­ța”, iar cel de-al doi­lea „Călătorind spre ste­le cu Isus”. În cadrul celei de‑a doua teme am „călă­to­rit” prin spa­țiu, înțe­le­gând în mică par­te maies­ta­tea și pute­rea lui Dumnezeu, Creatorul și Tatăl nos­tru. În ini­mi­le celor ce au asis­tat la aceas­tă pre­zen­ta­re s‑a întă­rit dorin­ța de a face o refor­mă în via­ță pen­tru ca la reve­ni­rea Domnului Isus să aibă par­te de „moș­te­ni­rea sfin­ți­lor în lumi­nă”, de ace­le „lucruri pe care ochiul nu le‑a văzut, ure­chea nu le‑a auzit și la ini­ma omu­lui nu s‑au suit”.
Mulțumim lui Dumnezeu pen­tru aces­te mij­loa­ce ale haru­lui pe care le pune la dis­po­zi­ție pen­tru întă­ri­rea și desă­vâr­și­rea noastră.

Sami Negruț