Tabără de tineret la Căciulata, 18–20 mai, 2012

Dacă aș fi bogat

Cel ce nu pri­mi­se decât un talant s‑a dus de a făcut o groa­pă în pământ și a ascuns aco­lo banii stă­pâ­nu­lui său.” Matei 25:18

Dragi tineri,

În peri­oa­da 18–20 mai, 2012, sun­teți invi­tați la tabă­ra de tine­ret care este pro­gra­ma­tă să se des­fă­șoa­re la Căciulata.

Căciulata este o sta­țiu­ne bal­ne­o­cli­ma­te­rică situ­a­tă în Depresiunea Jiblea, pe valea Oltului, în amonte de ora­șul Călimănești de care și depin­de admi­nis­tra­tiv, fiind la 20 km nord de reșe­din­ța jude­țu­lui, muni­ci­pi­ul Râmnicu Vâlcea și la 80 km sud de muni­ci­pi­ul Sibiu. Căciulata deți­ne izvoa­re sul­fu­roa­se ide­a­le pen­tru tra­ta­rea unor afec­țiuni și este punct de ple­ca­re pen­tru dru­me­ții în Munții Căpățânii și Cozia.

Tabăra îl va avea ca invi­tat spe­cial pe pas­to­rul Adrian Fânaru, care este res­pon­sa­bil în cadrul Conferinței Generale cu depar­ta­men­tul misio­nar.

În cadrul aces­tei tabe­re fr Adrian, va pre­zen­ta un rezu­mat al acti­vi­tă­ți­lor misio­na­re, și ne va dez­vă­lui pla­nul misio­nar pen­tru anul 2013, în care fie­ca­re tânăr va par­ti­ci­pa.

Cazarea se va face la Tabăra șco­la­ră din loca­li­ta­tea Căciulata. Prețul cază­rii este de 31 Ron/persoană/noapte. Înscrierile se fac pană pe 6 mai 2012, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le.

Programul inclu­de:

- stu­diu pe tema inspi­ra­tă din gene­ric;

- pro­gram de lau­dă, cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe;

- acti­vi­tăți recre­a­ti­ve;

- dis­cu­ții, pe diver­se teme;

- dru­me­ție

Pentru înscri­eri, sau infor­ma­ții supli­men­ta­re ape­lați la:
0767276582 - Cristian Paulescu

Atenție: Vă rugăm să ajun­geți cu cel puțin o oră îna­in­te de apu­sul soa­re­lui.

Programul vineri sea­ra, va înce­pe oda­tă cu des­chi­de­rea Sabatului la ora 20:40.

Vă aștep­tăm cu drag!