Tabără de tineret – “Dorul nestins” — 1–3 Noiembrie 2019

Dragi tineri, Dumnezeu a pus în inte­ri­o­rul nos­tru un dor, care arde necon­te­nit. Dacă vrei să des­co­peri care este acel dor te invi­tăm în peri­oa­da 1–3 Noiembrie 2019 la tabă­ra cu gene­ri­cul “Dorul nes­tins”, care va avea loc în  sta­ţiu­nea Băile Herculane.

Motto : “ M‑ai îndu­ple­cat, Doamne, şi m‑am lăsat îndu­ple­cat; ai fost mai tare decât mine şi m‑ai biru­it!” Ieremia 20:7 p.p

”Invitaţia lui Dumnezeu se adre­sea­ză fie­că­rui tânăr: „Fiule, dă-mi ini­ma ta; Eu o voi păs­tra cura­tă; Eu îi voi satis­fa­ce dorul după ade­vă­ra­ta feri­ci­re“. Lui Dumnezeu Îi pla­ce să‑i facă pe tineri feri­ci­ţi şi de ace­ea El ar vrea ca ei să‑I dea ini­mi­le, pen­tru ca toa­te facul­tă­ţi­le fiinţei, date de Dumnezeu, să poa­tă fi păs­tra­te într‑o bună sta­re de sănă­ta­te şi vigoa­re. Ei deţin darul vieţii dat de Dumnezeu. El face ini­ma să bată; El dă pute­re fie­că­rei facul­tă­ţi. Bucuria cura­tă nu va înjo­si nici unul din­tre daru­ri­le lui Dumnezeu.”CA 497

”Isus te aşteap­tă, te chea­mă, doreş­te fier­bin­te să vii îna­poi. Întreg cerul va săr­bă­tori întoar­ce­rea ta aca­să. ”CFD 25

Din pro­gram:

- Teme, cer­curi de rugaciune;

- Grupuri de discuţii ;

- Program de lau­dă, cân­tări, poe­zii, experienţe;

- Momente de părtăşie;

- Activităţi recreative;

- Ieşiri în natu­ră sau vizi­ta­re obiec­ti­ve turistice

Informaţii uti­le:

-Locaţia: Pensiunea Magic, care este situ­a­tă în Băile Herculane.

-Cazarea va fi ofe­ri­tă în came­re cu doua sau trei paturi la pre­tul de 100 Ron/pat/persoana pe doua nopti, iar man­ca­rea este pe cont propriu.

 ‑Rezervările se fac până pe 27 Octombrie 2019 în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le la urmă­toa­re­le nume­re de telefon :

0731809212 Abigaela Aneculăesei ,

0767276582 Cristian Paulescu

‑Cazarea se va face până cel târ­ziu la ora 17:00

-La 17:20 va avea loc des­chi­de­rea Sabatului și a tabe­rei noastre;

-Toţi cei care aveţi instru­men­te muzi­ca­le vă rugăm să le adu­ceţi pen­tru a‑L lău­da pe Dumnezeu;

-Pentru cei care doresc să par­ti­ci­pe şi nu au posi­bi­li­ta­tea vă rugăm să con­tac­ta­ţi organizatorii;

-Pe par­cur­sul tabe­rei vă rugăm să res­pec­ta­ţi pro­gra­mul şi indi­ca­ţi­i­le care vin din par­tea orga­ni­za­to­ri­lor. Legea ceru­lui este legea ordi­nii şi a punc­tu­a­li­ţă­ţii şi Isus are ace­lea­şi aştep­tări astăzi de la copi­ii Săi;

-De ase­me­nea vă rugăm să repre­zen­tam cu onoa­re nume­le pe care îl purtăm;

-Vom reve­ni cu pro­gra­mul deta­li­at! Dacă aveţi idei de acti­vi­tă­ţi recre­a­ti­ve, sau ori­ce alta suges­tie, aştep­tăm să ne con­tac­ta­ţi. Rugați-vă pen­tru reu­și­ta aces­tei tabere.

- Vă rugăm să stu­di­ați ulti­mul capi­tol din Calea către Hristos “ Bucuria în Domnul“

 Vă aştep­tăm cu drag pe voi şi pri­e­te­nii voştri!