Sesiunea de delegaţi  a Conferinţei Generale 2019 – Ştiri – Ziua a paisprezecea

Comitetul de ştiri al Conferinţei Generale ‑18 sep­tem­brie 2019 — Brazilia

Un sumar al acti­vi­tă­ţi­lor din ziua fina­lă a celei de‑a 23‑a sesiuni de dele­ga­ţi a Conferinţei Generale, ţinu­tă la Itu, Brazilia

18 sep­tem­brie 2019—Itu, Brazilia

Ultima zi a sesiu­nii a sosit şi ziua a înce­put cu închi­na­rea de dimi­nea­ţă, ţinu­tă de fra­te­le J. Cruz din Statele Unite, cu tema „Înălţaţi‑L pe El ca şi Cap al Bisericii”.

„Şi El este capul tru­pu­lui, bise­ri­ca: El este înce­pu­tul, cel întâi năs­cut din­tre cei morţi; pen­tru ca în toa­te lucru­ri­le să aibă întâi­e­ta­tea” (Coloseni 1:18).

Fratele P. Lausevic a pre­zen­tat un scurt mesaj dele­ga­ţi­ei, înche­ind o serie de stu­dii pe care le‑a pre­zen­tat de‑a lun­gul sesiu­nii cu pri­vi­re la soli­i­le celor trei îngeri. El a pus o între­ba­re cu pri­vi­re la mesa­jul zilei ante­ri­oa­re: „Cum se apli­că aceas­tă ima­gi­ne a copi­i­lor lui Avraam la tim­pul nos­tru?” După cum lumi­na a fost res­pin­să de auto­ri­tă­ţi­le ecle­si­as­ti­ce în tim­pul lui Hristos, tot la fel a fost res­pin­să în fie­ca­re gene­ra­ţie suc­ce­si­vă. „Când refor­ma­to­rii au pre­di­cat cuvân­tul lui Dumnezeu, ei nu se gân­deau să se sepa­re de bise­ri­ci­le înte­me­ia­te; dar lide­rii reli­gi­oşi nu tole­rau lumi­na, şi cei care o pur­tau au fost nevo­iţi să cau­te o altă cla­să.”—Hristos, Lumina lumii, p. 232 engl.

Fratele Lausevic a accen­tu­at fap­tul că foar­te puţini astăzi ascul­tă vocea lui Dumnezeu şi accep­tă ade­vă­rul, în ori­ce mod le-ar fi pre­zen­tat. Adesea Reformatorii sunt forţa­ţi să se întoar­că de la bise­ri­ci­le pe care le iubesc pen­tru a decla­ra învă­ţă­tu­ra cla­ră a Cuvântului lui Dumnezeu. Cei care cau­tă lumi­nă sunt obli­ga­ţi de ace­ea­şi lumi­nă să pără­seas­că bise­ri­ca părinţi­lor lor, pen­tru ca să ascul­te de Cuvântul lui Dumnezeu.

Secretarul Conferinţei Generale a pre­zen­tat pro­ce­sul ver­bal al zilei ante­ri­oa­re, care a fost accep­tat de sesiu­nea de delegaţi.

Comitetul de numiri

Comitetul de numi­ri a pre­zen­tat un raport final.

Comitetul de Aprobare a Publicaţiilor Conferinţei Generale:

 • Paul Chapman (preşe­din­te)
 • Cicero Barros
 • David Zic
 • Walter Lukic
 • Alwin Vedhasingh

Consiliul de Doctrină al Conferinţei Generale:

 • Eli Tenorio, preşedinte
 • Rolly Dumaguit, pri­mul vicepreşedinte
 • Liviu Tudoroiu, secretar
 • Peter Lausevic, mem­bru al comitetului
 • Romulo Borges, mem­bru al comitetului
 • Franz Terceros, Regiunea America de Sud
 • Marcelo Araujo, Regiunea America de Sud
 • Jose Angel Usuga, Regiunea America Centrală
 • Marin Barbu, Regiunea Europa
 • Alexander Volgin, Regiunea Eurasia
 • Zahid Williams, Regiunea Asia
 • Paul Chapman, Regiunea Pacific
 • Newton Kakonko, Regiunea Africa de Sud
 • Edison Bigirimana, Regiunea Africa de Nord
 • Jorai Cruz, Regiunea America de Nord

Comitetul Financiar al Conferinţei Generale:

 • Huldeni Souza (Preşedinte)
 • Patrick Jean-Francois
 • Moises Heredia

Comitetul Medical

Comitetul medi­cal tem­po­rar a pre­zen­tat un raport final, care a fost accep­tat după cum urmează:

 1. Recomandări pen­tru mem­brii AZSMR (3 Ioan 2)
  • Controale medi­ca­le peri­o­di­ce ale stă­rii de sănătate
  • Verificări regu­la­te ale nive­lu­lui vita­mi­nei B12
  • Verificări regu­la­te ale nive­lu­lui vita­mi­nei D, în spe­cial în cazul celor ce tră­iesc în emis­fe­ra nordică
  • Alte ana­li­ze şi inves­ti­ga­ţii nece­sa­re (ana­li­ze de labo­ra­tor, eco­gra­fii, ten­siu­ne arte­ria­lă, mamo­gra­fie, test Papanicolau, ana­li­za PSA,…)

 1. Boli pre­zen­te şi în cre­ş­te­re nume­ri­că între mem­brii AZSMR (CTBH 12.3; Deuteronomul 28:1, 2).
 2. Cancer
  • Chirurgia este efi­cien­tă în tra­ta­ment (Matei 5:29, 30).
  • Radioterapia este efi­cien­tă în tratament
  • Chimioterapia este efi­cien­tă în tratament
  • Cele mai bune rezul­ta­te se obţin când folo­sim toa­te meto­de­le posi­bi­le de tra­ta­re a can­ce­ru­lui (chi­rur­gie, radi­o­te­ra­pie, chi­mi­o­te­ra­pie, tera­pie prin die­tă, tra­ta­men­te natu­ra­le, îngri­ji­re spirituală)

 1. Obezitate şi rezis­tenţă la insuli­nă (hipe­rin­suli­nism): (Îndrumarea copi­lu­lui, p. 379.2)

 1. Depresie şi melan­co­lie (Proverbe 17:22; Psalm 32:1–6).
  • Pastorii au rolul lor în tra­ta­men­tul depre­si­ei. Este impor­tant ca ei să cunoas­că şi să fie fami­li­a­ri­za­ţi cu locul lor în acest tratament.
  • Recomandăm ca ei să citeas­că Pe urme­le Marelui Medic, car­tea dr. Neil Nedley, și căr­ți­le dr. Daniel Amen, pre­cum și ulti­mul capi­tol din car­tea Calea către Hristos.

 

 1. Bolile car­di­o­vas­cu­la­re: Prevenţia boli­lor car­di­o­vas­cu­la­re înseam­nă mult mai mult decât doar vege­ta­ri­a­nis­mul şi a nu fuma (Proverbe 14:30; 4:23).

 1. Principii de sănă­ta­te, care au fost uita­te (Căminul adven­tist, p. 508.2; Dietă şi hra­nă, p. 25.5; Exodul 15:26).

(„Am văzut că moti­vul pen­tru care Dumnezeu nu ascul­ta rugă­ciu­ni­le ser­vi­lor Săi pen­tru însă­nă­toşi­rea celor bol­navi din­tre noi într-un mod mult mai amplu, era, pen­tru că El nu putea fi glo­ri­fi­cat făcând ast­fel, în timp ce ei încăl­cau legi­le sănă­tă­ţii.”- Dietă şi hra­nă, p. 25.5)

 • Exerciţiu fizic regu­lat cel puţin 30 minute/zi
 • Utilizare regle­men­ta­tă a apa­ra­tu­rii elec­tro­ni­ce, în spe­cial în copi­lă­rie şi tinereţe.
 • Greşeli în die­tă: folo­si­rea zaha­ru­ri­lor rafi­na­te, a gră­si­mi­lor rafi­na­te (gră­simi trans), a aspar­ta­mu­lui, şi aport insu­fi­cient de ali­men­te nera­fi­na­te (Dietă şi hra­nă, p. 7.5).
 • Timp insu­fi­cient de expu­ne­re la lumi­na solară.
 • Aport insu­fi­cient de apă şi uti­li­za­re insu­fi­cien­tă a apei pen­tru pre­venţie şi tera­pie (Healthful Living, p. 90.1).
 1. Publicaţii cu pri­vi­re la prin­ci­pii de sănă­ta­te (The Publishing Ministry, p. 226, 227). 
  • Publicarea unei Lecţii bibli­ce de Şcoala de Sabat pen­tru un tri­mes­tru, cu pri­vi­re la prin­ci­pi­i­le de sănătate
  • Un ast­fel de manu­al să fie însoţit de (o) broşu­ră (sau mai mul­te), care ofe­ră cele mai recen­te dovezi şti­inţi­fi­ce în spri­ji­nul fie­că­rei lecţii.
  • Publicaţii regu­la­te cuprin­zând mate­ri­a­le de sănă­ta­te în for­ma­te mai mari şi mai mici.
 2. Propunere pen­tru vii­to­rul lider al depart­men­tu­lui medical
 • Să încea­pă grup închis de face­bo­ok pen­tru toţi lucră­to­rii din dome­ni­ul medi­cal, pe lân­gă gru­puri Viber şi
 1. Coordonarea lucră­to­ri­lor medi­cali şi misionari
  • Să sti­mu­le­ze o comu­ni­ca­re şi coo­pe­ra­re mai bună între lucră­to­rii medi­cali şi pre­di­ca­tori (inclu­siv pas­tori, lucră­tori biblici, şi lideri ai bisericii).
  • Să sti­mu­le­ze o comu­ni­ca­re şi coo­pe­ra­re mai bună între medici şi cei care prac­ti­că tera­pi­i­le naturale.
  • Să îi sti­mu­le­ze pe tineri pen­tru a înce­pe stu­di­ul şti­inţe­lor medicale.
  • Misionarii exis­tenţi, care au înche­iat pre­gă­ti­rea lor, ar tre­bui încu­ra­ja­ţi să pri­meas­că o edu­ca­ţie în dome­ni­ul şti­inţe­lor sănă­tă­ţii, pen­tru a‑şi mări eficienţa.

Concluzie

„Luaţi sea­ma, dar, să faceţi aşa cum v‑a porun­cit Domnul, Dumnezeul vos­tru; să nu vă aba­teţi de la cele ce a porun­cit El nici la dreap­ta, nici la stân­ga. Să urma­ţi în totul pe calea pe care v‑a porun­cit Domnul, Dumnezeul vos­tru, să umbla­ţi, ca să tră­i­ţi şi să fiţi feri­ci­ţi, şi să aveţi zile mul­te în ţara pe care o veţi lua în stă­pâ­ni­re” (Deuteronomul 5:32, 33).

Comitetul Temporar de Doctrină

Comitetul tem­po­rar de doc­tri­nă a pre­zen­tat un raport final şi aces­ta a fost apro­bat după cum urmează:

#7 ARMAGHEDON

ÎNTRUCÂT s‑a dis­cu­tat punc­tul cu pri­vi­re la Armaghedon, s‑a

HOTĂRÂT că Armaghedonul este un răz­boi uni­ver­sal între toa­te naţiu­ni­le pămân­tu­lui în tim­pul plă­gi­lor a şasea şi a şap­tea, care este rezul­ta­tul unei con­fe­rinţe de pace (com­pa­ră 1 Tesaloniceni 5:1–3; Apocalipsa 16:15) ţinu­te în Palestina (Apocalipsa 16:16) după ce naţiu­ni­le care încon­joa­ră Râul Eufrat au fost lăsa­te fără pute­re sau au fost ani­hi­la­te, pavând ast­fel calea pen­tru naţiu­ni­le din Răsărit să fie impli­ca­te în Orientul Mijlociu (Apocalipsa 16:12). Această con­fe­rinţă de pace va fi făcu­tă de naţiuni ca urma­re a unei puter­ni­ce influ­enţe apa­rent evla­vi­oa­se (Apocalipsa 16:13, 14). Cu toa­te aces­tea, rezul­ta­tul aces­tei reli­gii înşe­lă­toa­re este închi­na­rea la zeii falşi. Ca urma­re, aceas­tă influ­enţă reli­gi­oa­să tre­bu­ie să fie sis­te­mul papal al celor trei spi­ri­te rele, care sta­bi­li­se­ră data fina­lă pen­tru dis­tru­ge­rea popo­ru­lui lui Dumnezeu (Apocalipsa 13:15; Marea lup­tă, p. 590, 604), făcându‑i vino­va­ţi de toa­te plă­gi­le şi răz­bo­ia­e­le. În loc de pace, aceas­tă con­fe­rinţă are ca rezul­tat un răz­boi mondi­al uni­ver­sal (Ioel 3:9–15). Acest plan de dis­tru­ge­re a vieţi­lor sfinţi­lor este între­rupt de vocea lui Dumnezeu, care îl eli­be­rea­ză pe popo­rul Său (Ioel 3:16; Apocalipsa 16:17), dis­tru­ge o bună par­te din Babilon (Apocalipsa 16:19–21), opreş­te răz­bo­i­ul între naţiuni (Apocalipsa 6:15) şi îl eli­be­rea­ză pe popo­rul lui Dumnezeu prin a doua veni­re a lui Hristos (Apocalipsa 6:14, 16, 17). În acest mod, „Providenţa joa­că un rol în bătă­lia de la Armaghedon” (The SDA Bible Commentary, [E.G.White Comments], vol.7, p.983).

Ultimele şap­te plăgi sunt rezul­ta­tul mare­lui con­flict din­tre Hristos şi Satan (Marea lup­tă, p.449, 450, 605). Când plă­gi­le se apro­pie de înche­ie­rea lor, bătă­lia se inten­si­fi­că şi Dumnezeu se ridi­că în apă­ra­rea popo­ru­lui Său. Dumnezeu nu doar că folo­seş­te dez­as­tre­le natu­ra­le, ci de ase­me­nea şi naţiu­ni­le înşi­le aduc jude­că­ţi­le Lui asu­pra lor înşi­le (Matei 21:40, 41; Hristos, Lumina lumii, p.596). Din aceas­ta vedem că deşi Armaghedonul este un răz­boi lite­ral între toa­te naţiu­ni­le aces­tui pământ, baza reli­gi­oa­să este cla­ră şi ajun­ge la final prin a doua veni­re a lui Hristos (Apocalipsa 19:11–21) şi adu­ce înce­pu­tul mile­ni­u­lui (Apocalipsa 20:1–6).

S‑A MAI HOTĂRÂT de ase­me­nea că ușa pen­tru stu­di­ul supli­me­nar nu este închi­să cu pri­vi­re la acest punct.

#4 PAHARUL DE SFÂNTA CINĂ

Punctul #4 de pe agen­da comi­te­tu­lui tem­po­rar de doc­tri­nă (paha­rul de Sfânta Cină) a fost dis­cu­tat de două ori în tim­pul aces­tei sesiuni. Prima oară, con­ținând cuvân­tul „igie­nă” în pro­pu­ne­re, a doua oară, fără cuvân­tul „igie­nă”.

Prima rezo­lu­ție pro­pu­să a fost for­mu­la­tă după cum urmează:

ÎNTRUCÂT s‑a ana­li­zat pro­pu­ne­rea fos­tu­lui Consiliu de Doctrină şi s‑a adă­u­gat o cla­ri­fi­ca­re, rezo­lu­ţia pro­pu­să fiind după cum urmea­ză, s‑a

HOTĂRÂT că Noi susţi­nem prac­ti­ca de a bine­cu­vân­ta vinul într‑o cupă în tim­pul ser­vi­ci­u­lui de Cină a Domnului. (1 Corinteni 10:16; Matei 26:27). După cum se regă­seş­te în Principiile noas­tre ori­gi­na­le de cre­dinţă şi ordi­ne a bise­ri­cii, (Punctul de ordi­ne #8), apro­ba­te în 1925 la Gotha, Germania, se pot folo­si „cupe sau paha­re” de către pre­di­ca­tori sau prez­bi­teri pen­tru a servi adu­nă­rii vinul. Urmând exem­plul lui Isus, se va folo­si un pahar de către un pre­di­ca­tor pen­tru a servi vinul. (Matei 26, 27; Marcu 14:23; Luca 22:17–20; Hristos, Lumina lumii, p.149). În cazu­ri­le în care (un) membru/membri refu­ză să pri­meas­că vinul direct din pahar, pe moti­ve de boli trans­mi­si­bi­le, igie­nă sau îngri­jo­rări (pre­o­cu­pări) cu pri­vi­re la sănă­ta­te, vinul poa­te fi tur­nat din paha­rul pre­di­ca­to­ru­lui într-un pahar mai mic ţinut de acel mem­bru îna­in­te ca alţi par­ti­ci­panţi să fie ser­vi­ţi. Convingerile per­so­na­le ale fie­că­rui pre­di­ca­tor nu vor fi încăl­ca­te pen­tru a veni în întâm­pi­na­rea aces­tor îngri­jo­rări (pre­o­cu­pări) (Slujitorii evan­ghe­li­ei, p.473.1). În niciun caz nu se va dis­tri­bui vinul de către pre­di­ca­tor sau prez­bi­ter în paha­re mai mici pe o tavă (paha­re multiple).

O scri­soa­re con­ci­li­a­toa­re pre­gă­ti­tă şi sem­na­tă de 10 dele­ga­ţi (5 aleşi să vor­beas­că în favoa­rea rezo­lu­ţi­ei pro­pu­se şi 5 aleşi să vor­beas­că împo­tri­va ei) a fost citi­tă, cu o modi­fi­ca­re la înce­pu­tul celei de‑a patra pro­po­zi­ţii din rezo­lu­ţia pro­pu­să, și anu­me, s‑a eli­mi­nat pri­ma par­te a pro­po­zi­ți­ei până la, şi inclu­zând, „pe moti­ve de”, care a fost înlo­cu­i­tă cu „Pentru acei mem­bri care au”, şi,

Întrucât s‑a pro­pus să votăm acum şi, dacă moţiu­nea nu tre­ce, după ace­ea va urma o dis­cu­ţie amplă a doua zi, şi, Întrucât unii dele­ga­ţi şi-au expri­mat dorinţa de a face o moţiu­ne dife­ri­tă cu pri­vi­re la dacă sau nu să se con­ti­nue dis­cu­ta­rea aces­tui punct după vota­re, cu spri­ji­nul majo­ri­tă­ţii dele­ga­ţi­lor preşe­din­te­le a decis să supu­nă la vot moţiu­nea pro­pu­să, după cum a fost modi­fi­ca­tă, şi apoi, în fun­cţie de rezul­ta­te, dele­ga­ţii vor deci­de cu pri­vi­re la acţiu­ni­le ulterioare.

După o sesiu­ne de rugă­ciuni con­du­se de fra­ţii Davi Paes Silva, Matheus Souza, Marin Barbu şi Aroldo Gessner, s‑au numă­rat dele­ga­ţii, con­sta­tân­du-se o pre­zenţă de 206 dele­ga­ţi şi s‑a votat cu urmă­toa­re­le rezultate:

 1. Da—Accept rezo­lu­ţia pro­pu­să 149 (72,3%)
 2. Nu—Nu accept rezo­lu­ţia pro­pu­să   52 (25,2%)
 3. Abţineri   05 (2,4%)

ÎNTRUCÂT 155 voturi (3/4) erau nece­sa­re pen­tru ca acest punct de doc­tri­nă să trea­că, rezo­lu­ţia pro­pu­să nu a tre­cut. Ca urma­re pozi­ţia noas­tră ofi­ci­a­lă nu s‑a schimbat.

Întrucât câţi­va dele­ga­ţi au cerut o schim­ba­re la rezo­lu­ţia pro­pu­să prin înde­păr­ta­rea cuvân­tu­lui „igie­nă” din pro­pu­ne­re, şi după rugă­ciu­ni­le fra­ţi­lor Matheus Souza, Davi Paes Silva, Walter Lukic şi Manuel Henda, s‑au numă­rat dele­ga­ţii, con­sta­tân­du-se o pre­zenţă de 206 dele­ga­ţi şi s‑a votat cu urmă­toa­re­le rezultate:

 1. Da—Accept pro­pu­ne­rea 134  (65,0%)
 2. Nu—Nu accept   63  (30,6%)
 3. Abţineri   07  (3,4%)
 4. Nu au votat 02

ÎNTRUCÂT un punct de doc­tri­nă are nevo­ie de 75% (3/4) din voturi pen­tru a tre­ce, rezo­lu­ţia pro­pu­să nu a tre­cut. Ca urma­re pozi­ţia noas­tră ofi­ci­a­lă nu s‑a schimbat.

Cuvântul de final

Fratele Eli Tenorio s‑a adre­sat sesiu­nii cu un mesaj scurt, mulţu­mind tutu­ror celor care au par­ti­ci­pat pen­tru a face un suc­ces din cea de‑a 23‑a sesiu­ne a Conferinţei Generale. El a vor­bit des­pre rugă­ciu­nea lui Isus, care, de fapt, a fost tema aces­tei sesiuni.

„Rugăciunea lui Hristos către Tatăl Său, conţi­nu­tă în cel de-al 17-lea capi­tol al cărţii lui Ioan, tre­bu­ie să fie cre­zul bise­ri­cii noas­tre. Ea ne ara­tă că dife­renţa şi neu­ni­rea noas­tră Îl dezo­no­rea­ză pe Dumnezeu. Citiţi între­gul capi­tol, ver­set cu ver­set.” –Manuscript 12, 1899.

„Mi-aş dori ca noi să avem mai mult din Spiritul lui Hristos şi mult mai puţin eu, şi mai puţi­ne opi­nii ome­neşti. Dacă greşim, să greşim de par­tea milei, mai degra­bă decât de par­tea con­dam­nă­rii şi a tra­ta­men­tu­lui aspru.”—Letter 16, 1887.

Fratele Tenorio ne‑a amin­tit că încer­când să rezol­văm pro­ble­me­le noas­tre ca bise­ri­că, am pro­pus mul­te rezo­lu­ţii, câte­va din­tre aces­tea nu au tre­cut. Dar pro­ba­bil am uitat vechi­le noas­tre rezo­lu­ţii, care au fost apro­ba­te, dar care nu sunt imple­men­ta­te în mod deplin, în spe­cial când vine vor­ba des­pre subiec­te care au de‑a face cu refor­ma sănătăţii.

Fratele Tenorio a evi­denţi­at rea­li­ta­tea că exis­tă lucruri care se stre­coa­ră în bise­ri­ci­le noas­tre, pe care Dumnezeu nu le apro­bă. Standardele sunt cobo­râ­te. „Fraţilor”, a ape­lat fra­te­le Tenorio, „să cău­tăm cără­ri­le cele vechi, ca să le găsim şi să fim pre­gă­ti­ţi pen­tru veşnicie.”

„Aşa vor­beş­te Domnul, Staţi în dru­muri, uita­ţi-vă şi între­ba­ţi care sunt cără­ri­le cele vechi, unde este calea cea bună, şi mer­geţi pe ea, şi veţi găsi odih­nă pen­tru sufle­te­le voas­tre. Însă ei răs­pund: Nu vrem să umblăm pe ele” (Ieremia 6:16).

„Deşi exis­tă mul­te rele în bise­ri­că, şi vor fi până la sfârşi­tul lumii, bise­ri­ca din aces­te zile tre­bu­ie să fie lumi­na lumii care este polu­a­tă şi demo­ra­li­za­tă de păcat. Biserica, slă­bi­tă şi cu defec­te, având nevo­ie să fie mus­tra­tă, aver­ti­za­tă şi sfă­tu­i­tă, este sin­gu­rul obiect asu­pra căru­ia Hristos îşi revar­să con­si­de­ra­ţia Sa supremă…

Dumnezeu are un popor dis­tinct, o bise­ri­că pe pământ, care nu e infe­ri­oa­ră nici unei bise­rici, ci supe­ri­oa­ră în toa­te faci­li­tă­ţi­le ei de  a pre­zen­ta ade­vă­rul, de a apă­ra legea lui Dumnezeu. Dumnezeu are agenţi numi­ţi de cer—bărbaţi pe care El îi con­du­ce, care au supor­tat căl­du­ra şi pova­ra zilei, care coo­pe­rea­ză cu instru­men­te­le cereşti pen­tru a duce îna­in­te împă­ră­ţia lui Hristos în lumea noas­tră. Să se uneas­că toţi cu aceşti agenţi aleşi, şi să fie găsi­ţi în cele din urmă între cei care au răb­da­rea sfinţi­lor, care păzesc porun­ci­le lui Dumnezeu şi au cre­dinţa lui Isus.”—Sfaturi pen­tru bise­ri­că, p. 240.

„Iubiţi fra­ţi, Dumnezeu v‑a ales,” a con­ti­nu­at fra­te­le Tenorio. „Să fim agenţii Săi spe­ciali şi să ne unim efor­tu­ri­le pen­tru a pre­găti un popor pen­tru mutare.”

Cea de‑a 23‑a sesiu­ne a fost înche­ia­tă cu bine­cu­vân­ta­rea ros­ti­tă de fra­te­le Eli Tenorio:

„Domnul să te bine­cu­vân­te­ze şi să te păzeas­că! Domnul să facă să lumi­ne­ze Faţa lui pes­te tine, şi să se îndu­re de tine! Domnul să-Şi îna­lţe Faţa pes­te tine şi să-ţi dea pacea!”” (Numeri 6:24–26).