Tabără de tineret în Arieșeni, 28–30 octombrie 2011

Când Cerul tace…

„Măcar că zici că nu‑L vezi, totuși pri­ci­na ta este îna­in­tea Lui: așteaptă‑L! ” (Iov 35:14)

Dragii noș­tri, prin harul lui Dumnezeu în peri­oa­da 28–30 octom­brie a.c., avem oca­zia să ne reîn­tâl­nim pe fru­moa­se­le și pri­mi­toa­re­le melea­guri arde­le­ne, în Areșeni, jud Alba, în cadrul Complexului Turistic Vank, la Vila Vank.
Arieșeni este situ­at la inter­sec­ția din­tre jude­țe­le Cluj, Bihor și Alba, și la limi­ta din­tre Conferințele: Ardealul de Nord și cel de Sud și foar­te aproa­pe de Conferința Banat. Ținând cont de dis­po­ni­bi­li­ta­tea și dorul nos­tru de a vă avea prin­tre noi, cât și de pozi­ția avan­ta­joa­să d.p.d.v. al acce­si­bi­li­tă­ții a sta­țiu­nii monta­ne Arieșeni, spe­răm ca Dumnezeu să facă posi­bi­lă și să bine­cu­vin­te­ze întâl­ni­rea noas­tră, în acest loc retras din ini­ma Munților Apuseni.
Condițiile de caza­re sunt foar­te bune (vezi http://www.vilavank.ro/vila_vank.htm) iar pre­țu­ri­le sunt une­le de cri­ză, 30 lei/pat/persoana/noapte. Mâncarea este pe cont propriu.
Recreația are un rol impor­tant în opi­nia noas­tră, prin urma­re vom avea oca­zia să vizi­tăm une­le din­tre obiec­ti­ve­le turis­ti­ce din zonă : Ghețarul Scărișoara, Peștera Urșilor, Ghețarul Vârtop, Coiba Mare, Coiba Mică, Izbucul Taut, Peștera Meziad, Peștera Focul Viu, Peștera Huda lui Papara, Cetățile Ponorului, Groapa Ruginoasa, Cascada Varciorog, Detunatele, Târgul de fete de pe Muntele Găina, Casa memo­ri­a­lă Avram Iancu, Muzeul Etnografic și de Artă Populară Lupșa, Mănăstirea Lupșa. Muzeul Aurului Brad, Galeriile Romane, Roșia Montana. Deci, pre­gă­teș­te pen­tru excur­sie cu bocanci, lan­ter­ne și hai­ne mai călduroase.
Studiile și pro­gra­me­le des­fă­șu­ra­te cu oca­zia aces­tei tabe­re , sub gene­ri­cul „Când Cerul tace…” vor să adu­că lumi­nă și spe­ran­ța în vie­ți­le celor care trec prin dife­ri­te încer­cări și nu‑L înțe­leg pe Dumnezeu.
Nevoia dez­ba­te­rii aces­tei teme s‑a năs­cut din reac­ția noas­tră fireas­că, ome­neas­că, de a ne pune între­ba­rea „De ce, Doamne?”, atunci când mira­co­lul mult dorit, pen­tru care ne-am rugat și pe care l‑am aștep­tat, nu vine, când nu ni se ofe­ră ceea ce am dorit, când minu­ni­le ni se refu­za sau când nu mai putem vedea lumi­na de din­co­lo de nori.
Vino să stu­di­em din via­ta oame­ni­lor mari, ca Iov, Iacov, Iosif, Daniel și mulți alții care au avut: înțe­lep­ciu­nea de a vedea comoa­ra prin­tre gunoa­ie; cura­jul de a înfrun­ta lucru­ri­le așa cum sunt, nu așa cum ar fi dorit să fie; îndrăz­ne­a­la de a accep­ta ace­le lucruri și de a spu­ne: “Nu te las pana nu ma vei bine­cu­vân­ta”, făcând ast­fel din cea mai pro­fun­dă slă­bi­ciu­ne a lor pute­rea lor cea mai mare. Nu te resem­na! Nu te închi­de în cochi­lia auto­com­pă­ti­mi­rii! Descoperă supra­na­tu­ra­lul în nor­mal! Crede că răsă­ri­tul soa­re­lui este tot atât de mult lucra­rea lui Dumnezeu ca și învi­e­rea lui Lazăr.
Ne dorim de ase­me­nea să‑L repre­zen­tăm pe Maestrul nos­tru Divin prin­tre semeni noș­tri din Arieșeni, prin dife­ri­te acte de slu­ji­re de tip misionar.

În final, regu­li­le noastre:
Fii infor­mat! Studiază pe tema gene­ri­cu­lui. Citește și capi­to­lul 17 din „Marea Luptă” pen­tru stu­diu de Sâmbătă după masa
Ascultă activ ce ți se spune!
Susține-ți opi­nia fără să jig­nești pe cel de lân­gă tine!
Fii punc­tu­al! Soarele asfin­țeș­te la ora 18:13 min!
Valorifică-ți talen­te­le spre sla­va lui Dumnezeu!
Fii activ!
Implică-te și în pro­gra­me­le misio­na­re de la fața locului!

Dumnezeu să vă bine­cu­vin­te­ze la veni­re și la plecare!
Responsabilii de tine­ret din Ardealul de Nord

Înscrierile se fac la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:
0760424555 / 0729374090 / 0757792438 — Ovidiu Mureșan

Obiective turis­ti­ce:
Izbucul Taut
Peștera Meziad
Peștera Focul Viu
Peștera Huda lui Papara
Cetățile Ponorului
Ghețarul Scărișoara
Peștera Urșilor
Ghețarul Vârtop
Coiba Mare
Coiba Mica
Groapa Ruginoasa
Cascada Varciorog
Detunatele
Târgul de fete de pe Muntele Găina
Casa memo­ri­a­la Avram Iancu
Muzeul Etnografic și de Arta Populară Lupșa
Mănăstirea Lupșa
Muzeul Aurului Brad
Galeriile Romane, Roșia Montana