Tabără de studiu şi repetiţii de cor

În peri­oa­da 13–15 iulie 2012 se va orga­ni­za la Porumbacu o tabă­ră de tine­ret pen­tru repe­ti­ții de cor, în vede­rea orga­ni­ză­rii coru­lui de tineri din Uniunea Română, care doresc să lau­de pe Domnul prin câte­va imnuri la adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă a Uniunii Române, ce urmea­ză să se des­fă­șoa­re la Porumbacu, între 9–12 august 2012.

În para­lel cu repe­ti­ți­i­le de cor, pen­tru cei care nu par­ti­ci­pă la repe­ti­ții vom avea pro­gram sepa­rat, un pro­gram cu diver­se acti­vi­tăți: expe­rien­țe, dis­cu­ții pe ate­li­e­re de lucru, lau­dă etc.

Prin urma­re, dragi pri­e­te­ni tineri din Uniunea Română, dacă doriți să vă numă­rați prin­tre acei care‑L vor lău­da pe Domnul prin cân­ta­re la adu­na­rea spi­ri­tu­a­lă a Uniuni Române din august de la Porumbacu, sun­teți bine­ve­niți să par­ti­ci­pați la aceas­tă tabă­ră de cor și stu­diu, care va înce­pe vineri, 13 iulie 2012, la ore­le 16, și va ține până dumi­ni­că, 15 iulie.

Pe lân­gă alta­re­le de dimi­nea­ța și de sea­ră și pro­gra­mul din Sabat dimi­nea­ța, pro­gra­me­le vor cuprin­de în prin­ci­pal repe­ti­ții de cor pen­tru cei care fac par­te din cor și diver­se acti­vi­tăți pen­tru cei care nu au fost coop­tați în cor. Tema prin­ci­pa­lă a aces­tei tabe­re va fi „Carieră sau chemare”.

Versetele intro­duc­ti­ve ale aces­tei teme se află în Matei 14:28–29 : „Doamne”, I‑a răs­puns Petru, „dacă ești Tu, porun­ceș­te-mi să vin la Tine pe ape.”
„Vino!”, i‑a zis Isus. Petru s‑a cobo­rât din cora­bie și a înce­put să umble pe ape ca să mear­gă la Isus.

Prețul cază­rii și al mesei este de 50Ron/persoană/zi.

Pentru repe­ti­ți­i­le de cor aștep­tăm din par­tea tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor seri­o­zi­ta­te maxi­mă, și aceas­ta cu atât mai mult cu cât tim­pul este limitat.

Dacă mai știți alți tineri din bise­ri­că des­pre care cre­deți că ar dori să par­ti­ci­pe, v‑am fi recu­nos­că­tori să le tri­mi­teți și lor un mesaj refe­ri­tor la aceas­tă tabără.

Înscrierile se vor face face la lide­rii de tine­ret ai fie­că­rei con­fe­rin­țe până pe 8 iulie:

Ardealul de Sud: Cristian Rădoiaș — 0765674214

Ardealul de Nord: Ulici Gheorghe — 0720100094

Banat: Cristi Țona — 0768258486

Muntenia: Daniel Răndășoiu — 0727300789

Moldova: Marian Pârțac — 0765254508

Oltenia: Cristian Paulescu – 0767276582

Tuțu Ardeleanu — 0762651451

Vă aștep­tăm cu drag,
fra­ții voș­tri din Departamentul de Tineret al Uniunii Române