Atelier foto-video

Din subiec­te­le abordate:

Importanța uti­li­ză­rii mul­ti­me­dia în bise­ri­ci­le creș­ti­ne ale seco­lu­lui XXI
curt isto­ric
Aparatura foto-video

Tehnica foto-video

 • Expunerea
 • Balansul de alb
 • ISO
 • Profile de imagine
 • Sunetul pen­tru video
 • Înregistrarea sune­tu­lui
 • Microfoane
 • Formate audio
 • Formate digi­ta­le

Arta foto-video

 • Reguli de încadrare
 • Tipuri de cadre
 • Compoziție foto-video
 • Semnificațiile cro­ma­ti­ce
 • Mișcările came­rei video
 • Filmarea cu mai mul­te came­re video

Lumina în pro­duc­ția foto-video

 • Tipuri de lumina
 • Amplasarea sur­se­lor de lumina

Editare foto-video

 • Profile de culoare
 • Calibrarea moni­toa­re­lor
 • Softuri de editare
 • Editarea unei fotografii
 • Anatomia unei sec­ven­țe video
 • Gramatica vizu­a­lă
 • Tehnici de edi­ta­re video

Elemente de orga­ni­za­re ale pro­duc­ți­ei video

 • Echipa
 • Sinopsisul

Distribuirea pro­du­se­lor multimedia

 • Medii mobi­le (CD, DVD etc.)
 • Internetul
 • Rețele TV

Tipuri de pro­duc­ții media pen­tru biserici

 • Fotografii de eve­ni­ment, de grup, de noap­te, por­tret, arhi­tec­tu­ră, peisaj…
 • Filmări de eveniment
 • Interviuri
 • Clip-uri muzi­ca­le
 • Discuții la masa rotundă
 • Prezentări
 • Documentare

Resurse inter­net ajutătoare

Atelierul va fi sus­ți­nut de: Marius Stroia și Doru Ganea

În caz că sunt dis­po­ni­bi­le se reco­man­dă adu­ce­rea unei came­ra foto cu func­ție de fil­ma­re sau came­ră video și even­tu­al lap­top pen­tru editare.

Atelierul va inclu­de pe lân­gă pre­zen­tă­ri­le teo­re­ti­ce și sesiuni de prac­ti­că iar la final va avea loc un test gri­lă și pre­zen­ta­rea de către fie­ca­re can­di­dat a unui colaj foto și un montaj video cu dura­ta a cel puțin un minut.
Numărul de locuri este limi­tat, ast­fel înscri­e­ri­le se vor face în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le cel târ­ziu până pe data de 6 august 2012.
Rezervările se pot face onli­ne com­ple­tând for­mu­la­rul de con­tact.
Informații supli­men­ta­re se pot obține la urmă­toa­rea adresă:

Campus AZSMR ~ Porumbacu

www.campus.azsmr.ro