Tabără de Adolescenţi

“Paște mie­lu­șe­ii Mei” a fost pri­ma misiu­ne încre­din­ța­tă lui Petru după ce L‑a tăgă­du­it pe Domnul Hristos, ca semn că pocă­in­ța lui a fost pri­mi­tă. Ca împli­ni­re a aces­tui îndemn, în ulti­mii ani s‑au orga­ni­zat mai mul­te tabe­re pen­tru copii și tineri în dife­ri­te câm­puri ale Uniunii Române. Uneori, în spe­cial în tim­pul vacan­ței de vară, aces­tea au avut un carac­ter națio­nal. În aceas­tă vară, o ast­fel de Tabără a avut loc la Campusul AZSMR din Porumbacu, între 5–8 august la care au par­ti­ci­pat în jur de 60 de ado­les­cenți din întrea­ga țară. Ei au fost încu­ra­jați să dezvol­te obi­ce­iuri de vie­țu­i­re sănă­toa­să (exer­ci­țiu fizic, odih­nă la timp, hra­nă de cali­ta­te, hăr­ni­cie, ordi­ne, poli­te­țe și res­pect reci­proc), au memo­rat ver­se­te din Scriptură, au învă­țat prac­tic des­pre slu­ji­rea și păr­tă­șia creș­ti­nă. Au făcut mul­te lucruri împre­u­nă: au stu­di­at, au cân­tat, s‑au rugat, au par­ti­ci­pat la dez­ba­teri și ate­li­e­re de dis­cu­ții, au strâns gunoa­ie­le de pe malu­ri­le unui râu din apro­pi­e­re, au mers în dru­me­ție și au urcat pe mul­te, au făcut col­por­taj și s‑au împrietenit!