Tabără de tineret la Parâng, 11–13 august 2006

În peri­oa­da 11–13 august 2006 s‑a orga­ni­zat de către Conferința Banat o tabă­ră pen­tru tineri în Munții Parâng, la care au par­ti­ci­pat pes­te 350 de tineri din toa­te zone­le țării.
Într-un cadru deo­se­bit de pito­resc, tine­rii s‑au putut bucu­ra și au putut fi întă­riți în cre­din­ță de mesa­je­le spi­ri­tu­a­le, cân­tă­ri­le și poe­zi­i­le pre­zen­ta­te spre sla­va lui Dumnezeu.
Tema aces­tei întru­niri a fost „Și să‑L cunosc pe El…”, prin­tre vor­bi­tori numă­rân­du-se și fra­te­le David Zic, care a vor­bit des­pre „Ce tre­bu­ie să fiu ca să moș­te­nesc via­ța veșnică”.

La ape­lul făcut în con­clu­zia pre­zen­tă­rii sale, mul­te per­soa­ne de toa­te vâr­ste­le au ales să vină în față și să-și dedi­ce via­ța lui Dumnezeu, expri­mân­du-și ast­fel dorin­ța după o rela­ție mai strân­să cu Creatorul și Mântuitorul lor. Pentru toți aceștia s‑au făcut rugă­ciuni, soli­ci­tân­du-se aju­to­rul Domnului care să le întă­reas­că hotă­rârea și dedi­ca­rea de a trăi în strân­să legă­tu­ră cu Dumnezeu și spre sla­va nume­lui Său.
Cei dori­tori au putut par­ti­ci­pa la dru­me­ția orga­ni­za­tă dumi­ni­că spre vâr­ful Cârja și Parângul Mare, un tra­seu fru­mos, care a pus însă la încer­ca­re con­di­ția fizi­că și tena­ci­ta­tea dru­me­ți­lor… Mămicile și copi­la­șii au fost pri­mii care s‑au întors din drum, iar pe măsu­ră ce tra­se­ul spo­rea în difi­cul­ta­te, mai apă­reau și gru­puri care con­si­de­rau că sunt mul­țu­mi­te cu plim­ba­rea până în punc­tul respectiv.
Au fost însă și din ace­ia pe care nici urcu­șul piep­tiș, nici vre­mea nefa­vo­ra­bi­lă n‑au reu­șit să‑i inti­mi­de­ze și care au reu­șit să atingă toa­te obiec­ti­ve­le propuse.
Oricum, și pen­tru unii și pen­tru cei­lalți a fost o expe­rien­ță pozi­ti­vă, apro­pi­ind par­ti­ci­pan­ții mai mult de cer, și la pro­priu, și la figurat!