Tabără misionară – Cluj Napoca

În peri­oa­da 31 iulie — 03 august 2012 ora­șul Cluj Napoca a găz­du­it tabă­ra misio­na­ră de vară a tine­ri­lor la sedi­ul con­fe­rin­ței Ardealul de Nord . Majoritatea tine­ri­lor par­ti­ci­panți (apro­xi­ma­tiv 30) au fost absol­venți ai Școlii Timotei, dar ală­tu­ri de ei au fost și tineri din alte con­fe­siuni sau alți tineri din bise­ri­ca noas­tră, care și-au dorit să aju­te în lucra­rea misio­na­ră de col­por­taj și să bene­fi­cie­ze de pro­gra­me­le comune.
Pe stră­zi­le ora­șu­lui, împăr­țiți în gru­pe și cu frați cu expe­rien­ță în lucra­rea misio­na­ră, tine­rii au avut oca­zia să împar­tă lite­ra­tu­ră creș­ti­nă. Principalele publi­ca­ții care au fost împăr­ți­te în mod gra­tu­it sunt ”Calea către Hristos” și ”Vă mai amintiți…”
După masa de prânz au fost dis­cu­ta­te stu­dii pe diver­se teme de inte­res major pen­tru tineri, după cum urmea­ză: Glasul con­ști­in­ței, Internetul – fac­tori de risc și oport­u­ni­tăți, Literatura și Filmele, Anatomie și Fiziologie, Creaționism și Astronomie. De ase­me­nea tine­rii au avut oca­zia să pri­meas­că nou­tăți des­pre acti­vi­ta­tea misio­na­ră ”Amazonica” – Brazilia, de la fra­te­le Emil Barbu.
Zilele lungi de vară au per­mis după cină acti­vi­tăți recre­a­ti­ve uti­le și recon­for­tan­te par­ti­ci­pan­ți­lor: vizi­ta­rea Grădinii Botanice, a Observatorului Astronomic ori a unor locuri de joa­că și des­tin­de­re după o zi de col­por­taj și de studii.
Vineri, când toa­tă lumea era pre­gă­ti­tă deja pen­tru pri­mi­rea Sabatului, cu câte­va ore îna­in­te de apus, tine­rii au dat un test. Pentru câte­va din­tre răs­pun­su­ri­le care au fost date, vom avea deo­se­bi­ta plă­ce­re să lec­tu­răm câte­va din­tre impre­si­i­le participanților:
Eusebiu (10 ani) ”Programul care mi‑a plă­cut cel mai mult în aceas­tă tabă­ră a fost colportajul.”
Doriana (11 ani) ”Cel mai mult mi‑a plă­cut stu­di­ul des­pre astronomie.”
Dora (11 ani) ”O feme­ie m‑a între­bat des­pre Isus și am putut poves­ti cu ea, nu ca și cu cei­lalți oameni.”
Dorina (15 ani) ”Programul la care țin cel mai mult a fost cel pre­zen­tat de fra­te­le Emil Barbu, dar și lec­ția des­pre ste­le și uni­vers a fost inte­re­san­tă și uluitoare.”
Gabriela (15 ani) ”Aș putea spu­ne că una din­tre expe­rien­țe­le plă­cu­te a fost ace­ea când m‑am întâl­nit cu o per­soa­nă care a înce­put să-mi poves­teas­că via­ța ei. Nu mă con­dam­na pen­tru ceea ce făceam, ci m‑a încu­ra­jat și mi‑a spus că tre­bu­ie să con­ti­nui chiar.”
Xenia (15 ani) ”Una din­tre cele mai plă­cu­te întâm­plări a fost când am vor­bit cu o domni­șori­că des­pre mai mul­te lucruri. Am încer­cat să îi explic, deo­a­re­ce fuma, că aceas­ta nu e bine. Mi‑a zis că fumea­ză ca să moa­ră. I‑am expli­cat că via­ța pe care Domnul i‑a dat‑o nu are voie să o ia. Și ce e cel mai inte­re­sant este că m‑a între­bat ce scop am în via­ță… Am încer­cat să mă scuz zicând că încă sunt mică să mă gân­desc la așa ceva, când ea mi‑a zis:SCOPUL TĂU E SĂ LUMINEZI”
Natalia (15 ani) ”Întâlniri care m‑au dez­a­mă­git au fost într-un număr mai mic. Una din­tre ele a fost când după o întâl­ni­re cu două femei, cole­ga mea a plâns fiind dez­a­mă­gi­tă și ea că nu am putut con­vin­ge care e ade­vă­rul. Am cre­zut că o să fiu puter­ni­că și nu o să plâng, dar am plâns ală­tu­ri de ea.”
Denisa (16 ani) ”Una din­tre cele mai plă­cu­te întâl­niri pe care le-am avut a fost cu o per­soa­nă care ne‑a cerut aju­to­rul la bise­ri­ca, pen­tru a‑i putea aju­ta și învă­ța pe cei mici des­pre Dumnezeu.”
Ruben (17 ani) ”O întâl­ni­re care m‑a impre­sio­nat a fost cu un om mai în vâr­stă, căru­ia i‑am ofe­rit o car­te. Acesta a fost foar­te inte­re­sat de car­te și mi‑a pus între­bări des­pre acea carte.”
Mădălin (17 ani) ”Cea mai plă­cu­tă întâl­ni­re a mea a fost cu două doam­ne chiar în ulti­ma zi de col­por­taj. Am avut o dis­cu­ție foar­te inte­re­san­tă în care am vor­bit des­pre mai mul­te subiec­te. În final aces­te doam­ne au ajuns să se con­tra­zi­că pe ele, chiar dacă la înce­put păreau foar­te sigu­re pe cunoș­tin­țe­le lor.”
Iulia (17 ani) ”Cea mai fru­moa­să expe­rien­ță a fost că am rămas în tabă­ră. Inițial nu am avut pla­nuri să stau, dar îi mul­țu­mesc la toți cei care m‑au con­vins să rămân. Într-ade­văr eu nu am fost la împăr­țit cărți, dar am par­ti­ci­pat prin rugă­ciu­nea mea și cu gân­dul am fost cu ei. În fie­ca­re zi aștep­tam cum­va pe ei să apa­ră și să aud de la ei ce s‑a întâm­plat. Asta m‑a aju­tat mult și când i‑am văzut cât de dez­a­mă­giți erau când erau res­pinși mi-am dat sea­ma că și Dumnezeu este tot așa când noi ne com­por­tăm fără nepăsare.”
Bianca (17 ani) ”În aceas­tă tabă­ră mi‑a plă­cut foar­te mult pro­gra­mul ținut de fra­te­le Emil Barbu și stu­di­ul de astronomie.”
Dorin (17 ani) ”Programele de după masă au fost cele mai atră­gă­toa­re, în care ști­in­ța se îmbi­na atât de fru­mos cu cre­din­ța și Sfânta Scriptură, încât te fac să crești mai mult în Hristos.”
Tobias (17 ani) ”Am avut oca­zia să împart car­tea la o feme­ie care se gră­bea și a reu­șit să lase un răs­puns: ”Sper să ne mai vedem; cine știe, poa­te în cer.”
Alina ”Cel mai mult m‑a impre­sio­nat și mi‑a atras aten­ția pro­gra­me­le de la ora 16:00 – stu­di­ul cor­pu­lui uman și stu­di­ul des­pre astronomie.”
Larisa ”Am întâl­nit o feme­ie bucu­roa­să că ofe­rim cărți scri­se de Ellen White și a îndem­nat și o per­soa­nă cu care era, să pri­meas­că căr­ți­le ofe­ri­te de noi.”
Gabriela ”Un domn de vâr­stă mij­lo­cie mi‑a poves­tit expe­rien­ța lui de via­ță tris­tă și s‑a bucu­rat foar­te mult că în zile­le aces­tea mai sunt tineri care în loc de a se dis­tra în vacan­ță, se duc în oraș pen­tru a da spe­ran­ța mân­tu­i­rii și altor oameni.”
Doresc să adre­sez mul­țu­mi­ri tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor și în mod deo­se­bit celor de la bucă­tă­rie și admi­nis­tra­ție: Kati Szabo, Krisztina Breda, Iulia Șiko și David Mureșan. De ase­me­nea mul­țu­mim con­fe­rin­ței Ardealul de Nord pen­tru spri­ji­nul acor­dat, pen­tru spa­ți­i­le ofe­ri­te în des­fă­șu­ra­rea pro­gra­me­lor și pen­tru tot ceea ce au făcut pen­tru noi.
Mulțumim tutu­ror care fac lucra­re misio­na­ră în Cluj Napoca!
”Clujul are suflet”, ” În El era via­ța, și via­ța era lumi­na oame­ni­lor.” Ioan 1:4

Cu drag,
Mureșan Septimiu