Seminar “Neprihănirea prin credință”

Atunci când fra­te­le Davi Paes Silva, pre­șe­din­te­le Conferinței Generale, a făcut o scur­tă vizi­tă în România în iar­na tre­cu­tă, pre­zen­tă­ri­le dum­ne­a­lui des­pre nepri­hă­ni­rea prin cre­din­ță au avut un impact atât de puter­nic asu­pra ascul­tă­to­ri­lor săi, încât aceștia l‑au rugat să revi­nă pen­tru a pre­zen­ta un întreg semi­nar pe aceas­tă temă unei audien­țe mai numeroase.
Ca urma­re, Consiliul Uniunii Române a hotă­rât orga­ni­za­rea unui semi­nar des­pre nepri­hă­ni­rea prin cre­din­ță care să fie sus­ți­nut de către fra­te­le Silva între 9–12 august 2012 la Campusul AZSMR din Porumbacu, Romania. Vestea s‑a răs­pân­dit și în jur de 300 de per­soa­ne din întrea­ga țară și câți­va frați din Ungaria, Germania și un fra­te din Coreea s‑au întru­nit ca să petrea­că momen­te minu­na­te împre­u­nă, ascul­tând cele 6 teme pre­zen­ta­te într-un mod sim­plu dar impre­sio­nant. La sfâr­și­tul fie­că­rei teme, par­ti­ci­pan­ți­lor li se ofe­rea oca­zia de a pune între­bări pen­tru a pri­mi mai mul­te lămu­riri cu pri­vi­re la păr­ți­le mai greu de înțeles.
Corul națio­nal, fan­fa­ra și alți instru­men­ta­liști împre­u­nă cu cei mici au îmbo­gă­țit pro­gra­mul lăudându‑l pe Domnul.
Fie ca Domnul să bine­cu­vân­te­ze sămân­ța semă­na­tă în ace­le zile de vară ca ele să adu­că roa­de boga­te întru via­ța veșnică.