Tabără de copii la Făgăraş, 24–28 decembrie 2006

În peri­oa­da 24–28 decem­brie 2007 s‑a ținut la sedi­ul Uniunii din Făgăraș o tabă­ră de copii, majo­ri­ta­tea cu vâr­ste cuprin­se între 10–14 ani, în cadrul care­ia s‑au pre­zen­tat teme bibli­ce, cur­suri de sănă­ta­te, comu­ni­ca­re și bune manie­re creș­ti­ne. După amie­ze­le copi­ii au avut oca­zia să des­fă­șoa­re acti­vi­tăți prac­ti­ce de cro­i­to­rie, tâm­plă­rie, bucă­tă­rie etc.
La des­par­ți­re majo­ri­ta­tea și-au expri­mat bucu­ria de a fi putut par­ti­ci­pa la aceas­tă tabă­ră, în care au învă­țat lucruri uti­le și au legat noi pri­e­te­nii, sau le-au con­so­li­dat pe cele mai vechi. In urma ore­lor prac­ti­ce de web­de­sign la care cei mai mari din­tre ei au par­ti­ci­pat la taba­ra, copi­ii si-au facut chiar un site al tabe­rei: http://tabara.idilis.ro
Pentru mai mul­te ima­gini de la aceas­ta taba­ra puteti da cli­ck pe ima­gi­nea ala­tu­ra­ta sau acce­sa albu­mul foto.
Ne rugam ca Domnul să‑i bine­cu­vân­te­ze pe toți!