Știri misionare din Ardealul de Nord

Știri misionare din Ardealul de Nord

Prin harul lui Dumnezeu și aju­to­rul Său s‑au orga­ni­zat dife­ri­te acti­vi­tăți misio­na­re în urma căro­ra mulți oameni au cunos­cut Cuvântul lui Dumnezeu și prin­ci­pi­i­le sănătății.

În sta­țiu­nea Băile 1 Mai, înce­pând cu luna octom­brie 2013, s‑au des­fă­șu­rat semi­na­rii săp­tămâ­na­le de sănă­ta­te într‑o loca­ție care întru­neș­te oameni din toa­te col­țu­ri­le țării și chiar de pes­te hota­re. Dumnezeu ne‑a bine­cu­vân­tat și prin inter­me­di­ul unei surori, care lucra în acel cen­tru, am obți­nut apro­ba­re pen­tru orga­ni­za­rea semi­na­ri­i­lor de sănă­ta­te în sala de con­fe­rin­țe a insti­tu­ți­ei, într-un ambient foar­te plă­cut. Personalul insti­tu­ți­ei s‑a ofe­rit să spon­so­ri­ze­ze pen­tru un anu­mit timp cos­tul de închi­ri­e­re al sălii. Conferințele sunt sus­ți­nu­te în fie­ca­re dumi­ni­că de fra­te­le Florin Chirilă. Participarea la semi­na­rii a fost în medie de 60–70 de per­soa­ne. Programul fie­că­rei serii de pacienți este de 18 zile, fie­ca­re serie par­ti­ci­pând la doua semi­na­rii, după care sunt înlo­cu­iți de alte per­soa­ne. În fie­ca­re Sabat, în comu­ni­ta­tea din Hidișelul de Jos par­ti­ci­pă în jur de 6–7 per­soa­ne din­tre cele pre­zen­te și la semi­na­rii. Oamenii sunt foar­te impre­sio­nați de noul stil de via­ță și mulți s‑au decis să facă o schim­ba­re în via­ța lor.Îi mul­țu­mim lui Dumnezeu pen­tru aceas­tă „ușă des­chi­să” prin care putem ajun­ge la ini­mi­le oame­ni­lor, pre­zen­tân­du-le un stil de via­ță sănă­tos, din punct de vede­re fizic și spiritual.

Știri misionare

În urma col­por­ta­ju­lui s‑a orga­ni­zat un semi­nar de sănă­ta­te fizi­că și spi­ri­tu­a­lă într‑o loca­li­ta­te de mun­te din jude­țul Bihor. Autoritățile loca­le s‑au ofe­rit să pună la dis­po­zi­ție cămi­nul cul­tu­ral gra­tu­it și să ne spri­ji­ne în aceas­tă acti­vi­ta­te. Seminarul a fost sus­ți­nut de sora Lavinia Ene și fra­te­le Nelu Bogdan.

De ase­me­nea, s‑au orga­ni­zat acti­vi­tăți misio­na­re de dis­tri­bu­i­re gra­tu­i­tă de lite­ra­tu­ră în mul­te loca­li­tăți, în urma căro­ra s‑au găsit per­soa­ne inte­re­sa­te pe care urmea­ză să le vizi­tăm. Mulțumim lui Dumnezeu pen­tru tim­pul de har pe care încă ni‑l acor­dă și pen­tru posi­bi­li­ta­tea pe care o avem de a fi con­lu­cră­tori împre­u­nă cu El pen­tru sal­va­rea de suflete.

A con­sem­nat Sami Negruț