Etiopia — donații pentru o școală și un dispensar medical

„Cei mari vin din Egipt; Etiopia alear­gă cu mâi­ni­le întin­se spre Dumnezeu.” Psalmi 68:31.

Donații pentru o școală și dispensar medical în Etiopia

Situată în par­tea de est a Africii Centrale, în „cor­nul Africii”, Etiopia (cunos­cu­tă în isto­rie şi sub nume­le de Abisinia) este una din­tre cele mai vechi civi­li­za­ţii ale ome­ni­rii, la a cărei exis­tenţă Biblia face refe­ri­re încă de pe vre­mea lui Moise (a cărui soţie a fost eti­o­pi­a­nă – Numeri 12:1). Alte refe­rinţe bibli­ce direc­te sau indi­rec­te o menţio­nea­ză în vre­mea lui Iov (Iov 28:19), a lui Solomon (împă­ră­tea­sa din Seba), a lui Ahaşveroş (Estera 1:1), a lui Isaia (Isaia 43:4 etc.), Ieremia (Ieremia cap. 38), Ezechiel (Ezechiel 38:5) şi a apos­to­li­lor (Fapte 8:27–30).

Toate aces­tea îi con­fir­mă sta­tu­tul de civi­li­za­ţie stră­ve­che, exis­ten­tă deja cu mult îna­in­te de for­ma­rea majo­ri­tă­ţii naţiu­ni­lor moder­ne (Statele Europei etc.). Şi de către oame­nii de şti­inţă, Etiopia este con­si­de­ra­tă una din­tre cele mai vechi loca­ţii cu via­ţă uma­nă. Având în pre­zent pes­te 93 mili­oa­ne de locu­i­tori, Etiopia este cea mai popu­la­tă ţară fără acces la mare şi a doua popu­la­ţie ca mări­me de pe con­ti­nen­tul afri­can. Teritoriul Etiopiei se întin­de pe o supra­fa­ţă de 1.100.000 km2, iar capi­ta­la se află la Addis Ababa. Alături de Roma, Persia, China şi India, ea a fost una din­tre mari­le puteri mondi­a­le din seco­lul al 3‑lea, iar în seco­lul a 4‑lea a fost pri­mul impe­riu major din lume care a adop­tat ofi­ci­al cre­ş­ti­nis­mul ca reli­gie de stat.

Etiopia este o soci­e­ta­te mul­ti­ling­vă cu apro­xi­ma­tiv 80 de gru­puri etni­ce, care, pe lân­gă lim­ba ofi­ci­a­lă „Amharic”, mai vor­besc nume­roa­se dia­lec­te regionale.

Donații pentru o școală și dispensar medical în Etiopia

Mişcarea de Reformă a pătruns rela­tiv recent în Etiopia, unde avem în pre­zent în jur de 600 de mem­bri. Cei doi pre­di­ca­tori care acti­vea­ză aco­lo, împre­u­nă cu lucră­to­rii biblici afe­renţi, fac faţă cu greu nevo­i­lor lucră­rii într-un teri­to­riu atât de extins şi cu o popu­la­ţie atât de nume­roa­să, în con­di­ţi­i­le în care situ­a­ţia eco­no­mi­că a ţării, la fel ca şi infras­truc­tu­ra lasă foar­te mult de dorit.

Conferinţa Generală intenţio­nea­ză să desfă­şoa­re un pro­iect misio­nar aco­lo, care va con­sta în con­stru­i­rea unei şcoli pri­ma­re şi a unui mic dis­pen­sar medi­cal, ambe­le insti­tu­ţii fiind meni­te să slu­jeas­că drept cen­tre misio­na­re prin inter­me­di­ul căro­ra evan­ghe­lia să poa­tă fi trans­mi­să cât mai efi­cient şi locu­i­to­ri­lor aces­tei ţări.

Dacă vă numă­ra­ţi cum­va prin­tre acei la ini­mi­le căro­ra Duhul lui Dumnezeu lucrea­ză cu îndem­nul de a spri­jini finan­ci­ar lucra­rea de aco­lo, dona­ţi­i­le dum­ne­a­voas­tră sunt bine­ve­ni­te cu spe­ci­fi­ca­rea „Pentru Etiopia”, gest prin care fra­ţii de aco­lo vor fi mult încu­ra­ja­ţi şi pen­tru care vă mulţu­mesc în mod anticipat.

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157641274032515“]