Botezuri în Conferința Ardealul de Nord, 2014

Botez la Bogdan Voda

Botez la Bogdan Vodă

Ziua de 1 iunie 2014, o zi des­tul de închi­să din punct de vede­re al vre­mii, dar o zi deo­se­bi­tă pen­tru tână­ra Claudia Mariș, care s‑a pre­gă­tit și a dorit să pri­meas­că nume­le de „copil năs­cut în împă­ră­ţie”. O sală a bise­ri­cii pli­nă de oas­peţi, împre­u­nă cu mem­brii comu­ni­tă­ţii, cân­tări și chiar par­ti­ci­pa­rea unor colegi de cla­să, fra­ţi, pri­e­te­ni și mulţi cunos­cu­ţi, invi­ta­ţi spe­cial pen­tru aceas­tă oca­zie, totul bene­fic aces­tui moment unic în via­ţa ei.

Ne-am bucu­rat de bucu­ria ei, a bise­ri­cii care a susţinut‑o, de bucu­ria fami­li­ei care au crescut‑o și i‑au ofe­rit o edu­ca­ţie pe calea credinţei.

Îi dorim bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu în via­ţa de credinţă.

A con­sem­nat Neluţu Dărămuș

Botezuri la Băile Felix

Măreţia unei zile este defi­ni­tă de lucru­ri­le care au încununat‑o. Astfel ziua de 3 august 2014 va rămâ­ne în amin­ti­rea noas­tră ca fiind o zi pli­nă de bucurie.

Cu aceas­tă fru­moa­să oca­zie în faţa mar­to­ri­lor văzu­ţi şi în faţa ceru­lui, opt per­soa­ne, din­tre care cinci tineri, am ales să ne expri­măm public dorinţa de a‑L accep­ta pe Isus ca Domn şi Mântuitor în vieţi­le noastre.

Botezuri la Băile Felix

Această deci­zie a fost un motiv de bucu­rie pen­tru comu­ni­tă­ţi­le din care facem par­te, res­pec­tiv Hidişelu de Jos, Botean, Bercu Nou şi Satu Mare, dar avem cer­ti­tu­di­nea că şi în cer a fost o mare bucu­rie. „Dar dacă cel rău se întoar­ce de la toa­te păca­te­le pe care le‑a săvârşit şi păzeş­te toa­te legi­le Mele, şi face ce este drept şi plă­cut, va trăi negreşit, nu va muri.” (Ezechiel 18:21).

Programul reli­gi­os de botez a avut loc în loca­li­ta­tea Băile Felix în cadrul pen­siu­nii „Vidrarul”, iar bucu­ria noas­tră, a celor care am înche­iat legământ cu Domnul a fost spo­ri­tă de pre­zenţa a apro­xi­ma­tiv 200 de pri­e­te­ni şi cunos­cu­ţi, care au răs­puns la invi­ta­ţia noas­tră de a se bucu­ra împre­u­nă cu noi.

Dorim să păs­trăm în min­te veş­nic aceas­tă fru­moa­să şi plă­cu­tă amin­ti­re. Mă rog ca veş­min­te­le albe pe care le-am pur­tat cu aceas­tă oca­zie să fie un sim­bol pen­tru hai­na albă, nepă­ta­tă pe care Isus o va oferi celor care au cre­zut în El şi L‑au urmat.

Într-un pei­saj para­di­s­iac, în apa cris­ta­li­nă a Crişului Repede, a avut loc îngro­pa­rea omu­lui vechi și tre­zi­rea la o nouă via­ţă în Isus Hristos, ală­tu­ri de care ne dorim să petre­cem veşnicia.

Mulţumiri fie adu­se Tatălui nos­tru că ne‑a pri­mit pe bra­ţul Său şi ne‑a ofe­rit o a doua şan­să pen­tru a ajun­ge să moş­te­nim cerul! Noi ne dorim să fim o lumi­nă şi o măr­tu­rie pen­tru Domnul nos­tru în aceas­tă lume. Amin!

„Noi deci, prin bote­zul în moar­tea Lui, am fost îngro­pa­ţi împre­u­nă cu El, pen­tru ca, după cum Hristos a învi­at din morţi, prin sla­va Tatălui, tot aşa şi noi să tră­im o via­ţă nouă.” (Romani 6:4).

A con­sem­nat Anca Birta

Mai mul­te foro­gra­fii de la acest botez puteți urmări pe con­tul Flickr AZS-MR:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157648673364312“]