7 condiții de care depinde sănătatea ta

7 con­di­ții de care depin­de sănă­ta­tea ta
Seria: Încotro alergi?” – tabă­ră pen­tru tineri ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 25–29 decem­brie 2014.
Prezintă: Gabriela Răileanu

Sinopsis:

7 condiții de care depinde sănătatea ta

7 con­di­ții de care depin­de sănă­ta­tea ta și fac­to­rii adi­țio­nali care o pot influ­en­ța

7 condiții de care depinde sănătatea ta

Rate ale mor­bi­di­tă­ții și mor­ta­li­tă­ții

 1. Alimentația și bău­tu­ra
  • Calitate și can­ti­ta­te…
  • Atunci când mân­căm sau bem ceva, fie hră­nim boa­la, fie lup­tăm împo­tri­va ei!
 2. Alcool, tut­un, dro­guri
 3. Îmbină acti­vi­ta­tea inte­lec­tu­a­lă cu acti­vi­ta­tea fizi­că
 4. Respectă peri­oa­de­le de odih­nă
 5. Factori adi­țio­nali
  • Expunerea la soa­re (RUV)
  • Vitamina D
  • Melanom, can­cer cuta­nat
  • Expunere la fac­tori fizici (radi­a­ții) sau chi­mici (azbest, clo­ru­ra de vinil)
  • Infecția cu anu­mi­te viru­suri (HPV, VHB, VHC, EBV)
  • Trauma
 6. O ini­mă vese­lă
  • „O ini­mă vese­lă este un bun leac dar un duh mâh­nit usu­că oase­le”. Prov. 17:22
 7. Relații
  1. Relația cu seme­nii
   • fami­lia
   • bise­ri­ca
   • soci­e­ta­tea (pri­e­te­ni, vecini, colegi de mun­că)
    • Căminul este cen­trul tutu­ror acti­vi­tă­ți­lor. Societatea este alcă­tu­i­tă din fami­lii și este ceea ce capii de fami­lie o fac să fie. Din ini­mă „ies izvoa­re­le vie­ții”, iar ini­ma comu­ni­tă­ții, a bise­ri­cii și a națiu­nii o con­sti­tu­ie cămi­nul. Bunăstarea soci­e­tă­ții, suc­ce­sul bise­ri­cii, pros­pe­ri­ta­tea națiu­nii, toa­te depind de influ­en­ța cămi­nu­lui. Avântul sau decli­nul vii­to­ru­lui soci­e­tă­ții va fi deter­mi­nat de obi­ce­iu­ri­le tine­ri­lor care cresc în pre­a­j­ma noas­tră. Dacă tine­rii sunt edu­cați, iar carac­te­re­le lor sunt mode­la­te în copi­lă­rie având în vede­re deprin­de­ri­le sănă­toa­se, stă­pâ­ni­rea de sine și cum­pă­ta­rea, influ­en­ța lor în soci­e­ta­te va fi ca ata­re. Dacă sunt lăsați neîn­vă­țați și necon­tro­lați, iar urma­rea va fi încă­pă­țâ­na­rea, îndă­ră­t­ni­cia, necum­pă­ta­rea în pofte și pasiuni, la fel va fi și influ­en­ța lor în soci­e­ta­tea în for­ma­re. (Căminul advent – cap. 1)
  2. Relația cu Dumnezeu
   • Studiu
   • Rugăciune

Sănătatea — „Starea de bine din punct de vede­re fizic, min­tal și soci­al și nu numai absen­ța bolii sau a infir­mi­tă­ții” (OMS)

Numai o sin­gu­ră via­ță ne este îngă­du­i­tă; și între­ba­rea fie­că­ru­ia ar tre­bui să fie: Cum să-mi pun la lucru pute­ri­le, ast­fel încât să poa­tă adu­ce cel mai mare folos? Cum pot face cât mai mult pen­tru sla­va lui Dumnezeu și bine­le seme­ni­lor mei? Căci via­ța este valo­roa­să numai în măsu­ra în care este folo­si­tă pen­tru atin­ge­rea aces­tor sco­puri. (Dieta și hra­nă – cap. 1)