Un stil de viață sănătos: fumat, alcool, alimentație

Un stil de via­ță sănătos
Seria: „Sănătate și armo­nie” – pro­gra­m spe­cia­li­zat cu pro­fil medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­vare a sănă­tă­ţii prin miş­care des­fă­șu­rat la Campus Porumbacu între 4–10 mar­tie 2014.
Prezintă: dr. Mihaela Răileanu

Sinopsis:

Un stil de viață sănătos: fumat, alcool, alimentație

Un stil de viață sănătos: fumat, alcool, alimentație

Fumatul

 • Nicotina
  • Principalul con­sti­tu­ent al tutunului
  • Determină depen­denţa de tutun

Tutunul nears – folo­sit oral

 • Nicotină
 • Carcinogeni
 • Alte sub­stanţe toxice

Efecte: can­cer cavi­ta­te buca­lă şi pancreas

Tutunul ars – fumul de ţigară

 • Nicotină
 • Peste 4000 de sub­stanţe toxi­ce, cancerigene
 • Pipa şi ţiga­ra în foi: pH alca­lin – se absoar­be în can­ti­ta­te mare la nive­lul mucoa­sei cai­lor res­pi­ra­to­rii superioare
 • Ţigaretele: pH acid – se absoar­be în can­ti­ta­te mare la nive­lul plămânilor

Efecte nega­ti­ve

Boli car­di­o­vas­cu­la­re:

 • Accelerarea pro­ce­su­lui aterosclerozei
 • Creşterea ris­cu­lui de infarct miocardic
 • Creşterea ris­cu­lui de morţi subi­te cardiace
 • Oprirea fuma­tu­lui: risc infarct mio­car­dic iden­tic cu nefu­mă­tor după 15 ani de abstinenţă
 • Efecte nega­ti­ve 2

Cancer

 • Aparat res­pi­ra­tor: plămâni, farin­ge, sinu­suri para­na­za­le, cavi­ta­te naza­lă, laringe
 • Aparat diges­tiv: cavi­ta­te buca­lă, eso­fag, sto­mac, pan­creas, ficat
 • Aparat reno-uri­nar: rinichi, vezi­ca uri­na­ră, ureter
 • Aparat repro­duc­tiv: uter
 • Leucemie
 • Riscul creș­te cu nr. de ţigarete/zi şi dura­ta fumatului
 • Riscul de can­cer de plămâni per­sis­tă şi după 20 ani de abstinenţă

Boală pul­mo­na­ră cro­ni­că obstructivă

 • Apare la 1–2 ani de la debu­tul fumatului
 • Obstrucţia căi­lor aerie­ne mici
 • Reversibilă după abs­ti­nenţă de 1–2 ani

Graviditatea

 • Avort spon­tan
 • Rată cres­cu­tă a mor­ta­li­tă­ţii perinatale
 • Greutate mică a fătului
 • Risc cres­cut de infe­cţii res­pi­ra­to­rii la făt
 • Moarte subi­tă la făt

Alte efec­te negative

 • Ulcer gas­tric sau duodenal
 • Osteoporoza
 • Cataracta
 • Degenerescenţă macu­la­ră
 • Menopauza pre­ma­tu­ră
 • Litiază bili­a­ră
 • Colecistită
 • Impotenţă la bărbaţi

Fumatul pasiv

 • Cancer pul­mo­nar
 • Boli car­di­o­vas­cu­la­re: ate­ros­cle­ro­za, infarct miocardic
 • Infecţii res­pi­ra­to­rii
 • Otită medie cronică
 • Astm la copil
 • Exacerbări ale ast­mu­lui la copil

Renunţarea la fumat

 • Metode far­ma­co­lo­gi­ce
  • Prima linie:
   • Gumă cu nicotină
   • Plasturi cu nicotină
   • Nicotină inha­la­tor (nazal/oral)
   • Tablete cu nicotină
   • Bupropion
   • Varenicline
  • Linia a doua: 
   • Clonidina
   • Nortriptylina
 • Voinţă
 • Determinare
 • Ajutor spe­cia­li­zat

Alcoolul

 • Afectează aproa­pe toa­te sis­te­me­le organismului
 • Afectează aproa­pe fie­ca­re pro­ces neu­ro­chi­mic la nive­lul creierului
 • Amplifică gra­vi­ta­tea unor boli fizi­ce sau psihice
 • Scade spe­ranţa de via­ţă cu cca 10 ani

Efecte bene­fi­ce vs efec­te negative

 • Scăderea LDLc
 • Scăderea ris­cu­lui de boli oclu­zi­ve ale arte­re­lor coronare
 • Scăderea ris­cu­lui de pro­du­ce­re a demenţei/Alzheimer

Efecte nega­ti­ve

 • Sistemul ner­vos
  • Amnezie ante­ro­gra­dă temporară
  • Incapacitatea coor­do­nă­rii şi a judecării
  • Creşterea ris­cu­lui de accidente
  • Neuropatie peri­fe­ri­că (alco­o­lism cronic)
  • Degenerare cere­bra­lă şi atro­fie cere­bra­lă (alco­o­lism cronic)
 • Afectare psi­hi­că: depre­sie, anxi­e­ta­te, halucinaţii
 • Afectarea sis­te­mu­lui gas­tro-intes­ti­nal: hemo­ra­gii, ciro­ză hepatică
 • Cancer: eso­fag, rect, sân
 • Creşte vul­ne­ra­bi­li­ta­tea la infe­cţii hepa­ti­te şi HIV
 • Sistemul car­di­o­vas­cu­lar: risc de 6 ori mai mare pen­tru boli coro­na­rie­ne, cre­ş­te LDLc, risc car­di­o­mi­o­pa­tie, risc de tul­bu­rări de ritm
 • Sistem repro­du­că­tor: atro­fie tes­ti­cu­la­ră, amenoree
 • Alte efec­te: muşchi, oase, meta­bo­lism cal­ciu, modi­fi­cări hormonale

Alcoolul → dependenţă

Alimentaţia

Echilibru

 • Cantitativ
 • Calitativ

Echilibru can­ti­ta­tiv

Necesar caloric zilnic:

 • Repaus la pat 25–30 kcal/kg corp/zi
 • Exerciţiu uşor 35–40 kcal/kg corp/zi
 • Exerciţiu mode­rat 40–45 kcal/kg corp/zi
 • Exerciţiu intens: 45–50 kcal/kg corp/zi
 • Exerciţiu foar­te intens: 50–60 kcal/kg corp/zi
  • Ex. feme­ie casnică,de vâr­stă medie, gre­u­ta­te 65 kg – cca 2200 kcal/zi
  • Ex. băr­bat, efor mode­rat, vâr­stă medie, gre­u­ta­te 80 kg – cca 3200 kcal/zi

Calitativ

 • Proteine 13–18%
 • Grăsimi 20–30%
 • Glucide 55–60%
 • Vitamine: A, D, E, K, C, B1, B2, PP, B6, B12
 • Mineralele
 • Apa

Proteinele

 • Rol: struc­tu­ral pt. ţesu­turi, menţi­ne­rea balanţei apei, trans­por­tori pen­tru sub­stanţe în organism
 • Surse: pro­du­se de ori­gi­ne ani­ma­lă şi pro­du­se vege­ta­le (faso­le, soia, linte)

Grăsimile

Rol: fur­ni­za­re ener­gie, nutrienţi esenţi­ali (nu se pro­duc în orga­nism), com­po­nenţa celu­le­lor, rol meca­nic şi ter­mic (ţesu­tul adipos)

 • Acizi gra­şi satu­ra­ţi: de ori­gi­ne animală
 • Acizi gra­şi nesa­tu­ra­ţi: de ori­gi­ne vegetală

Produsele vege­ta­le = 0 colesterol!

Colesterolul

 • Colesterolul = com­po­nen­tă naturală
 • Utilitate:
  • Pereţi celu­lă
  • Formare hor­moni
 • Fracţiuni
  • LDL
  • HDL
 • Produsele vege­ta­le – 0 colesterol!

Rezultatul: ate­ros­cle­ro­za

Ce fel de înlocuitori?

Glucidele

 • Rol: fur­ni­za­re ener­gie, rezer­vă ener­ge­ti­că, fun­cţio­na­rea unor orga­ne (ficat, ini­mă, sis­tem ner­vos central)
 • Tipuri:
  • poli­za­ha­ri­de: cere­a­le, legu­me, fruc­te, nuci
  • diza­ha­ri­de: zahăr
  • mono­za­ha­ri­de: fruc­te, mie­re, lapte

Fibrele ali­men­ta­re

 • Induc saţi­e­ta­te
 • Stimulează tranzi­tul intes­ti­nal, evi­tând constipaţia
 • Previn can­ce­rul de colon
 • Necesar zil­nic (cre­ş­te cu vârsta)
 • 30–38 g pt. băr­ba­ţi (4–6 pere cu coajă)
 • 21–25 g pt. femei (3–4 pere cu coajă)

Fibrele inso­lu­bi­le (celu­lo­za şi lig­ni­na) au o pute­re mare de absor­bţie şi se umflă ca un bure­te după ce ajung în intes­tin: ele mai mul­te cereale
inte­gra­le, var­za, sfe­cla, morcovi, var­za de Bruxelles, napi, cono­pi­da, mere (coa­ja).

Fibrele solu­bi­le (pec­ti­na şi hemi­ce­lu­lo­za) reţin intra­rea glu­co­zei în sân­ge, fapt impor­tant pen­tru dia­be­tici şi reduc nive­lul de coles­te­rol. Se găsesc în can­ti­tă­ţi mari în ovăz, mază­re, faso­le, mere, citri­ce, morcovi, orz.

E‑urile

 • Sunt sub­stanţe chi­mi­ce folo­si­te pen­tru a îmbu­nă­tă­ţi gus­tul sau aspec­tul unor pro­du­se sau pen­tru a‑i pre­lungi ter­me­nul de valabilitate.
 • Există E‑uri bune şi E‑uri dăunătoare

E‑uri bune

 • E 306 = vita­mi­na E naturală
 • E 300 = vita­mi­na C naturală
 • E 140 = clo­ro­fi­la (colo­rant natural)
 • E 322 (leci­ti­na) = anti­o­xi­dant natural
 • E 440 (pec­ti­na) = geli­fi­ant natural
 • E 407 (cara­ge­non) = emul­si­fi­ant din ale marine

E‑uri dău­nă­toa­re

 • Dau tul­bu­rări gas­tri­ce, boli de ficat, dia­bet, boli car­di­o­vas­cu­la­re, cancer
 • Unele dau dependentă
 • Zaharina = sus­pec­tă de pro­du­ce­rea can­ce­ru­lui (băuturi/produse fără zahăr)!
 • Cele mai peri­cu­loa­se E‑uri în: sarea de lămâie, guma de mes­te­cat, mar­ga­ri­nă, brân­ză topi­tă, muş­tar, dul­ciuri, răcoritoare.
 • E 102 (colo­rant roz): tumori tiroidă
 • E 120 (aci­dul car­mi­nic, roşu, din coşe­ni­lă) din iaur­turi cu fruc­te, sucuri, bău­turi necar­bo­ga­zoa­se: dis­tru­ge vita­mi­na B12
 • E 231 din mar­ga­ri­nă cre­ş­te colesterolul
 • E 330 din sarea de lămâie: can­cer bucal

E‑uri inter­zi­se (can­ce­ri­ge­ne)

 • E 123, E131, E 142, E 211, E 213, E 214, E 215, E 217, E 230, E 631

Evită extre­me­le în dietă!