Ultima sesiune a Scolii Misionare Emanuel, 12–22 februarie 2007

Între 12–22 febru­a­rie 2007 s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș ulti­ma sesiu­ne a aces­tei pro­mo­ții a Institutului Misionar „Emanuel” sub îndru­ma­rea fra­te­lui David Zic, secre­ta­rul Conferinței Generale. Cu aceas­tă oca­zie, stu­den­ții au stu­di­at cur­sul de ecle­zi­o­lo­gie, pre­dat de fra­te­le Walter Lukic din Canada și au sus­ți­nut exa­me­ne­le de absol­vi­re, din toa­tă mate­ria pre­da­tă în cur­sul celor doi ani.