Sesiunea de delegați a Conferinței Generale 2019 —  Ziua a patra

 

Comitetul tem­po­rar de știri — 7 sep­tem­brie 2019 Brazilia

Un rezu­mat al acti­vi­tă­ţi­lor din ziua a patra a celei de‑a 23‑a sesiuni a Conferinţei Generale ţinu­te în Itu, Brazilia

7 sep­tem­brie 2019 – Itu, Brazilia

În aceas­tă dimi­nea­ţă, devre­me, fra­te­le Samuel Andres, din Filipine, a împăr­tă­şit un mesaj inspi­ra­tor, „Putere spi­ri­tu­a­lă”, indi­când spre sur­sa de via­ţă spi­ri­tu­a­lă. După ace­ea, încăr­ca­ţi spi­ri­tu­al, am luat micul dejun îna­in­te ca dele­ga­ţii să se împar­tă la acti­vi­tă­ţi­le zilei de Sabat. Două gru­puri au ple­cat la une­le bise­rici din oraş, în timp ce noi cei­la­lţi am rămas la loca­ţia unde se desfă­şoa­ră sesiu­nea, pen­tru a petre­ce Sabatul.

Fratele Paul Chapman, direc­to­rul Departamentului Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale, care şi‑a înche­iat man­da­tul, a con­dus pro­gra­mul Şcolii de Sabat. El ne‑a amin­tit des­pre unul din­tre obiec­ti­ve­le che­ie şi des­pre sco­pul Şcolii de Sabat – evan­ghe­li­za­rea – „strân­ge­rea sufle­te­lor” (Sfaturi pen­tru Şcoala de Sabat, p. 61). Tot ceea ce se pre­zin­tă în tim­pul orei Şcolii de Sabat, fie că e din par­tea con­du­că­to­ri­lor sau a pro­fe­so­ri­lor, tre­bu­ie să fie cu acest scop. Şcolile noas­tre de Sabat tre­bu­ie să fie agen­ții cei mai efi­cienți ai bise­ri­cii în câști­ga­rea de sufle­te pen­tru Hristos.

Fratele Eduardo Moreno a reca­pi­tu­lat lecţia săp­tămâ­nii tre­cu­te, „Biserica şi tine­rii”. Această lecţie a fost un mij­loc la tim­pul potri­vit pen­tru a ne amin­ti des­pre nece­si­ta­tea de a face din instru­i­rea copi­i­lor şi a tine­ri­lor noş­tri pri­ma noas­tră pri­o­ri­ta­te. Dragostea pe care a manifestat‑o Isus întot­dea­u­na pen­tru copii este un exem­plu puter­nic pen­tru noi des­pre dra­gos­tea şi gri­ja pe care e nevo­ie să le avem pen­tru mie­lu­şe­ii preţi­oşi ai tur­mei. Aceasta a intro­dus în mod plă­cut lecţia de zi, „Lucrarea Şcolii misio­na­re”. Fratele Nathan Tyler, direc­to­rul Școlii noas­tre Misionare din Conferinţa de Uniune Australiană, a con­dus lecţia de zi. Aici am învă­ţat des­pre nevo­ia de a oferi o edu­ca­ţie com­ple­tă tine­ri­lor, în spe­cial misio­na­ri­lor noş­tri. O edu­ca­ţie care dezvol­tă aspec­te­le fizi­ce, men­ta­le şi spi­ri­tu­a­le ale copi­i­lor noş­tri tre­bu­ie să fie obiec­ti­vul nos­tru. Şcolile noas­tre Misionare ar tre­bui să for­meze băr­ba­ţi şi femei care sunt bine instrui­ţi în dome­ni­ul prac­tic pre­cum şi în cunoş­ti­inţe biblice—absolvenţi care să poa­tă deve­ni misio­nari care să se auto-întreţi­nă. În spe­cial s‑a accen­tu­at nevo­ia de a îmbi­na lucra­rea medi­cal-misio­na­ră şi evan­ghe­lia. Şcolile noas­tre nu tre­bu­ie să pre­gă­teas­că doar misio­nari, ci evan­ghe­li­şti misionar-medicali—evanghelia sănă­tă­ţii tre­bu­ie să fie com­bi­na­tă cu pre­di­ca­rea evangheliei.

Serviciul divin de la ora 11 a fost pre­zen­tat de fra­te­le Peter Lausevic, preşe­din­te al sesiu­nii de dele­ga­ţi. A fost un mesaj foar­te solemn cu pri­vi­re la ce înseam­nă într-ade­văr a te lup­ta „să fii între cei 144.000”. Nu înseam­nă nimic mai mult, nici mai puţin decât a te lup­ta să fii lân­gă Isus în fie­ca­re moment din via­ţa ta. A ne cură­ţi, la fel cum El este curat, va fi obiec­ti­vul tutu­ror celor care se pre­gă­tesc pen­tru apro­pi­a­ta Sa venire.

Pentru pro­gra­mul de după-ami­a­ză, direc­to­rul Departamentului de Tineret care a depus man­da­tul, fra­te­le Radu Ioniţă a con­dus momen­te­le de lau­dă şi expe­rienţe. A fost încu­ra­ja­tor să auzim veşti de la fra­ţii din întrea­ga lume, care împăr­tă­şeau expe­rienţe­le lor în lucra­rea lui Dumnezeu, în timp ce alţii ne-au bine­cu­vân­tat cu imnuri cân­ta­te spre sla­va lui Dumnezeu.

Când ziua se apro­pia de înche­ie­re ne-am strâns din nou pen­tru a înche­ia ziua de Sabat, spu­nând „bun venit” noii săp­tămâni. Fratele Adrian Fânaru a împăr­tă­şit de ase­me­nea un mesaj care inspi­ra, cu titlul „Tineri mâna­ţi de un scop”. Avem nevo­ie să ofe­rim oport­u­ni­tă­ţi în măsu­ra în care putem mai mult, pen­tru a‑i aju­ta pe tine­rii noş­tri să fie anga­ja­ţi în lucra­rea misionară.

Toate mesa­je­le au fost trans­mi­se în direct onli­ne şi sunt dis­po­ni­bi­le pe pagi­na ofi­ci­a­lă de Facebook a bise­ri­cii  https://www.facebook.com/pg/sdarm.gc/videos/?ref=page_internal.

Fotografii :

Delegaţi ple­când pen­tru a vizi­ta bise­ri­ci­le loca­le din împrejurimi

Delegaţi ple­când pen­tru a vizi­ta bise­ri­ci­le loca­le din împrejurimi

Dimineaţă de Sabat la Eben-Ezer

Rugăciunea de dimi­nea­ţă, fra­te­le Samuel Andres, din Filipine

Moment muzi­cal!

Frate Chapman, con­du­când Școala Sabatului

Lecţia de reca­pi­tu­lat, fra­te­le Eduardo Moreno, SUA

Studiul lecţi­ei de zi, fra­te­le Nathan Tyler, Australia

Programul spe­cial al copi­i­lor în tim­pul Şcolii de Sabat

Rugăciune după strân­ge­rea colec­tei daru­lui din Sabatul Întâi

Cântare

Cântare spe­cia­lă pre­zen­ta­tă de fra­ţii boli­vieni în tim­pul pro­gra­mu­lui de după-amiază

Serviciul divin, pre­zen­tat de fra­te­le Peter Lausevic, SUA

 

Experienţă în tim­pul pro­gra­mu­lui de după-amiază

Experienţă în tim­pul pro­gra­mu­lui de după-amiază

Experienţă în tim­pul pro­gra­mu­lui de după-amiază

Cântare spe­cia­lă pre­gă­ti­tă de un cuplu tânăr în tim­pul pro­gra­mu­lui de după-amiază

Melodie inter­pre­ta­tă în tim­pul pro­gra­mu­lui de după-amiază

Experienţă în tim­pul pro­gra­mu­lui de după-amiază

Experienţă în tim­pul pro­gra­mu­lui de după-amiază

Experienţă în tim­pul pro­gra­mu­lui de după-amiază

Cântare în tim­pul pro­gra­mu­lui de după amiază

Experienţă în tim­pul pro­gra­mu­lui de după-amiază

Experienţă în tim­pul pro­gra­mu­lui de după-amiază

Încheierea Sabatului, fra­te­le Adrian Fînaru