Scrisoarea de la departamentul de colportaj a CG

Roanoke, 12 Decembrie 2018

Iubiți frați din întrea­ga lume, 

 

Calde salu­tări creș­ti­ne cu urmă­toa­re­le cuvin­te ale Inspirației: „Iată, tri­mit o mul­ți­me de pes­cari, zice Domnul, și‑i vor pes­cui; și după ace­ea, voi tri­mi­te o mul­ți­me de vână­tori, şi‑i vor vâna pe toți mun­ții și pe toa­te dea­lu­ri­le, și în cră­pă­tu­ri­le stân­ci­lor.” Ieremia 16:16.

Suntem mul­țu­mi­tori Domnului pen­tru mul­te­le Sale bine­cu­vân­tări revăr­sa­te asu­pra popo­ru­lui Său din întrea­ga lume. Chiar acum noi avem un motiv spe­cial de a fi mul­țu­mi­tori, și anu­me, pen­tru reîn­vi­o­ra­rea recen­tă a unu­ia din­tre cele mai impor­tan­te depar­ta­men­te ale bise­ri­cii lui Dumnezeu – lucra­rea de colportaj.

În tim­pul vizi­te­lor noas­tre în mul­te țări, ne‑a fost atra­să aten­ția de către fra­ții noș­tri con­du­că­tori la rolul major avut de lucra­rea de dis­tri­bu­i­re a lite­ra­tu­rii noas­tre prin col­por­taj. Lăudăm pe Dumnezeu pen­tru că în une­le țări fra­ții răs­pund pozi­tiv la nece­si­ta­tea unei mari reîn­vi­o­rări a aces­tei lucrări esen­ți­a­le și mulți s‑au decis să fie par­te a ace­lor des­pre care Biblia spune:

„Ce fru­moa­se sunt pe munţi picioa­re­le celui ce adu­ce veşti bune, care ves­teş­te pacea, picioa­re­le celui ce adu­ce veşti bune, care ves­teş­te mân­tu­i­rea, picioa­re­le celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împă­ră­ţeş­te!” Isaia 52:7.

Datorită rezo­lu­ți­ei CG adop­ta­tă de sesiu­nea din 2015, Departamentul de Colportaj are un direc­tor anga­jat cu nor­mă întrea­gă, dedi­cat exclu­siv aces­tei ramuri vita­le a lucră­rii Domnului în aces­te ulti­me zile, fiind spri­ji­nit de șase direc­tori de col­por­taj expe­ri­men­tați din dife­ri­te țări, con­cen­trân­du-se cu toții doar pe pro­gre­sul lucră­rii evan­ghe­lis­ti­ce glo­ba­le prin col­por­taj, con­form pla­nu­lui lui Dumnezeu. În ulti­mii doi ani acest grup de frați și alții împre­u­nă cu ei au expe­ri­men­tat col­por­ta­jul în diver­se regiuni pen­tru a veri­fi­ca dacă aceas­tă meto­dă a lucră­rii misio­na­re este depă­și­tă sau nepo­tri­vi­tă pen­tru țări­le boga­te sau săra­ce, după cum unii se temeau.

Din feri­ci­re, sub îndru­ma­rea Duhului Sfânt, câți­va frați con­du­că­tori au pre­lu­at pro­vo­ca­rea de a orga­ni­za pro­iec­te de col­por­taj în regiu­ni­le lor și noi sun­tem mai mult decât feri­ciți să rapor­tăm că fie­ca­re din­tre aces­tea a fost un suc­ces total — atât de mare încât ace­iași frați, pre­cum și col­por­to­rii înșiși ne-au cerut să repe­tăm pro­iec­tul în ace­lași loc. Din nefe­ri­ci­re, nu putem face acest lucru de prea mul­te ori în ace­leași regiuni, deo­a­re­ce dorim ca și alte păr­ți ale lumii să expe­ri­men­te­ze ace­lași suc­ces plin de satis­fac­ții și bucurie.

Ca urma­re a ulti­mi­lor trei ani de col­por­taj expe­ri­men­tal în diver­se locuri și în con­cor­dan­ță cu ceea ce Spiritul Profeției cere cu tărie, am ajuns la con­clu­zia că aceas­tă lucra­re divi­nă este depar­te de a fi depă­și­tă sau nepo­tri­vi­tă. Este, de fapt, opu­sul — este la fel de impor­tan­tă ca întotdeauna!

În une­le Uniuni, au fost aleși lideri de col­por­taj și cu mare entu­zi­asm ei au moti­vat popo­rul nos­tru – în spe­cial tine­rii – să se anga­je­ze în aceas­tă lucra­re binecuvântată.

Lucrarea de col­por­taj a fost prin­ci­pa­la meto­dă de lucru în cadrul Mișcării de Reformă timp de mulți ani. Pionierii noș­tri au folosit‑o îna­in­te ca aceas­tă struc­tu­ră de orga­ni­za­re să exis­te. Noi sufle­te au accep­tat mesa­jul, iar gru­pe, bise­rici, Misiuni și Câmpuri au luat naș­te­re prin aceas­tă mare lucra­re făcu­tă din casă în casă de col­por­tori con­sa­crați. Case de Rugăciune și insti­tu­ții au fost ridi­ca­te cu banii pro­ve­niți din vân­za­rea publi­ca­ți­i­lor noas­tre, iar în une­le țări sala­ri­i­le pre­di­ca­to­ri­lor au fost plăti­te din banii strânși din col­por­taj. Colportorii bătrâni din întrea­ga lume au împăr­tă­șit cu nos­tal­gie expe­rien­ța înce­pu­tu­ri­lor Mișcării de Reformă în regiu­ni­le lor și se plâng de lip­sa de inte­res actu­a­lă pen­tru acti­vi­ta­tea care a con­tri­bu­it atât de mult la pro­gre­sul deno­mi­na­țiu­nii noas­tre. În țări­le în care aceas­tă lucra­re era foar­te puter­ni­că, astăzi este foar­te sla­bă sau chiar ine­xis­ten­tă. În alte țări nici­o­da­tă nu a exis­tat. Ar tre­bui să inves­tim doar în meto­de moder­ne de evan­ghe­li­za­re și să uităm cu totul de lucra­rea de col­por­taj, con­si­de­rând că este depă­și­tă sau ina­dec­va­tă pen­tru țări­le boga­te sau săra­ce? Nu este ceea ce Ellen G. White a văzut des­pre vii­tor! Să ana­li­zăm ceea ce i‑a fost ară­tat cu pri­vi­re la sfâr­și­tul isto­ri­ei pămân­tu­lui – la tim­pul nostru:

Sute și mii erau văzuți vizi­tând fami­lii și expli­cân­du-le Cuvântul lui Dumnezeu. Inimi erau con­vin­se prin pute­rea Duhului Sfânt și un spi­rit de ade­vă­ra­tă con­ver­ti­re se da pe față. În toa­te păr­ți­le, uși erau larg des­chi­se pen­tru pro­cla­ma­rea ade­vă­ru­lui. Lumea părea să fie lumi­na­tă de influ­en­ța cereas­că.” 9 T., p. 126. (Aceasta a fost scri­să în 1909, în ulti­ma ei serie de măr­tu­rii pen­tru biserică!)

„Publicațiile scoa­se din tipar­ni­țe­le noas­tre au ros­tul de a pre­găti un popor care să‑L întâm­pi­ne pe Dumnezeu….”

„Iar într‑o mare măsu­ră, prin case­le noas­tre de edi­tu­ră urmea­ză să se rea­li­ze­ze lucra­rea celui­lalt înger care se cobo­a­ră din cer cu o pute­re mare și care lumi­nea­ză pămân­tul cu sla­va lui.” 7 T., pp. 139, 140.

Lucrarea de col­por­taj, când e bine con­du­să, este o lucra­re misio­na­ră de cel mai îna­lt grad și este o meto­dă cât se poa­te de bună și de suc­ces, ce poa­te fi folo­si­tă pen­tru a pune îna­in­tea oame­ni­lor ade­vă­ru­ri­le impor­tan­te pen­tru acest timp. Importanța lucră­rii slu­ji­to­ri­lor Evangheliei este fără îndo­ia­lă mare; aceas­ta este una din meto­de­le lui Dumnezeu de a lumi­na lumea.” Manual for Canvassers, p. 6.

„Oile pier­du­te sunt împrăș­ti­a­te în tot locul, iar lucra­rea care tre­bu­ie făcu­tă pen­tru ele este negli­ja­tă. Din lumi­na dată mie, știu că aco­lo unde acum este un col­por­tor în câmp ar tre­bui să fie o sută. Colportorii ar tre­bui să fie încu­ra­jați să por­neas­că la aceas­tă lucra­re, nu pen­tru a vin­de cărți de povești, ci pen­tru a duce îna­in­tea lumii căr­ți­le care con­țin ade­vă­rul esen­ți­al pen­tru acest timp.” 6 T., p. 315.

De ace­ea, noi soli­ci­tăm spri­ji­nul fra­ți­lor noș­tri din întrea­ga lume să ne unim în ridi­ca­rea aces­tui pro­iect de revi­go­ra­re a lucră­rii de col­por­taj în toa­te gru­pe­le, bise­ri­ci­le, Misiunile, Câmpurile și Uniunile noas­tre, pen­tru a moti­va cât de mult posi­bil pe toți fra­ții noș­tri – și mai ales pe tineri — să se impli­ce în aceas­tă minu­na­tă lucrare.

Putem să măr­tu­ri­sim per­so­nal că lucra­rea de col­por­taj a avut o influ­en­ță puter­ni­că asu­pra pro­pri­i­lor noas­tre vieți spi­ri­tu­a­le. Familiile noas­tre au fost atin­se prin mesa­jul col­por­to­ri­lor, am dedi­cat câți­va ani pen­tru a lucra cu nor­mă întrea­gă în col­por­taj și am încu­ra­jat copi­ii noș­tri să facă aceas­tă lucra­re, ceea ce ei au și făcut.

Departamentul de Colportaj al GC a venit cu un plan de a dedi­ca anul 2019 col­por­ta­ju­lui în toa­te Misiunile, Câmpurile, Uniunile și Regiunile noas­tre. În tim­pul aces­tui an, bazân­du-ne pe aju­to­rul vos­tru, sun­tem hotă­râți să ini­ți­em lucra­rea de col­por­taj în țări­le unde nu a exis­tat nici­o­da­tă, să o rea­du­cem la o via­ță nouă reînviorând‑o în țări­le în care a fost aban­do­na­tă și să o reac­ti­văm în țări­le în care stag­nea­ză de mulți ani.

Proiectul de Colportaj pen­tru 2019 va fi inti­tu­lat „CA FRUNZELE TOAMNA” și veți avea acces la pla­nul stra­te­gic și la alte mate­ri­a­le de infor­ma­ții, instruc­țiuni și îndru­mări la adre­sa        canvassing.sdarm.org care va putea fi acce­sa­tă în curând.

Să ne gân­dim, să ne rugăm și să lucrăm pen­tru acest pro­iect, de acum și în con­ti­nu­a­re. Suntem siguri că bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu va fi cu cei care vor fi impli­cați în aceas­tă minu­na­tă lucrare.

Fiind con­ști­enți de defi­cien­țe­le noas­tre în ceea ce pri­veș­te marea lucra­re din fața noas­tră, nu ne bazăm doar pe tăria și pute­rea uma­nă — ci pe Duhul lui Dumnezeu, care va face ca fie­ca­re obiec­tiv să fie rea­li­za­bil. Acesta este moti­vul pen­tru care inten­țio­năm să orga­ni­zăm o Săptămână spe­cia­lă de Rugăciune dedi­ca­tă lucră­rii de col­por­taj. Vă rugăm să rezer­vați săp­tămâ­na 21–30 iunie 2019 în acest scop și să ne unim împre­u­nă într‑o zi de post în Sabatul din 29 iunie 2019.

În timp ce prin­ci­pa­la noas­tră sur­să de pute­re nu este pute­rea uma­nă, știm că Dumnezeu în înțe­lep­ciu­nea Sa ne‑a încre­din­țat lucra­rea de a pro­po­vă­dui Evanghelia lumii – din casă în casă.

„Dumnezeu nu poa­te pre­zen­ta cunoș­tin­ța voin­ței Sale și minu­ni­le haru­lui Său în lumea necre­din­cioa­să, dacă nu are mar­tori răs­pân­diți pes­te tot pămân­tul. Este pla­nul Lui ca cei care sunt păr­tași la aceas­tă mare mân­tu­i­re prin Isus Hristos să fie misio­na­rii Săi, oameni ai lumi­nii pes­te tot în lume, ca să fie ca sem­ne pen­tru popor, epis­to­le vii, cunos­cu­te și citi­te de toți oame­nii, cre­din­ța și fap­te­le lor măr­tu­ri­sind des­pre apro­pi­a­ta veni­re a Mântuitorului și ară­tând că ei n‑au pri­mit în zadar harul lui Dumnezeu.” 2 T., p. 631.

 Vă rugăm să vă ară­tați dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a vă impli­ca în ori­ce mod posi­bil, pen­tru a face ca acest pro­iect, „CA FRUNZELE TOAMNA”, să fie un suc­ces cu efec­te de lun­gă dura­tă în pre­gă­ti­rea celei de‑a doua veniri a lui Hristos.

Pentru mai mul­te infor­ma­ții, vă rugăm să nu ezi­tați să con­tac­tați  Departamentul de Colportaj direct la adre­sa:

Vă mul­țu­mim – și ne rugăm pen­tru curaj și succes,

 Frații voș­tri în Hristos,

Davi Paes Silva, Președintele CG

    Adrian Fînaru, Secretar al Departamentului de Colportaj al CG