Colportaj și evanghelizare la Sibiu

Colportaj și evanghelizare la Sibiu

„Am auzit gla­sul Domnului, între­bând: ‘Pe cine să tri­mit, și cine va mer­ge pen­tru Noi?’ Eu am răs­puns: ‘Iată-mă, tri­mi­te-mă’!” — Isaia 6:8

„Iată-mă, trimite-mă!” — Colportaj și evanghelizare la Sibiu

Dragi Tineri,

Departamentele misio­nar și de tine­ret ale Uniunii Române AZSMR, împre­u­nă cu depar­ta­men­tul misio­nar al Conferinței Generale, vă invi­tă să par­ti­ci­pați la un pro­iect edu­ca­țio­nal și misio­nar spe­cial care se va des­fă­șu­ra la Campusul Porumbacu și în ora­șul Sibiu, între 6 și 26 iulie, 2015.

Proiectul va include:

  • Instructaj de omi­le­ti­că, ora­to­rie și misiune
  • Colportaj
  • Evanghelizare

Dorești să-ți îmbu­nă­tă­țești capa­ci­ta­tea de a pre­găti pre­dici și a le expu­ne? Vrei să expe­ri­men­tezi bine­cu­vân­ta­rea lucră­rii per­so­na­le cu seme­nii și să te bucuri de pre­zen­ța lor la con­fe­rin­țe­le publi­ce de sănă­ta­te și pro­fe­ție? Atunci, nu mai sta pe gân­duri. Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate!

Pentru înscri­eri și deta­lii, vă rugăm să ne con­tac­tați la: