Scrisoare către familia bisericii noastre

Roanoke 13 mar­tie 2020

Iubită fami­lie Adventistă de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă din întrea­ga lume,

Pacea Domnului nos­tru Isus Hristos să fie cu fie­ca­re din­tre voi.

Cu toții am urmă­rit dezvol­ta­rea pan­de­mi­ei coro­na­vi­ru­su­lui în ulti­me­le zile, pe măsu­ră ce aceas­ta a ajuns aproa­pe în fie­ca­re par­te a lumii. Ca bise­ri­că, dorim să pro­mo­văm o sănă­ta­te bună între toți mem­brii noș­tri și cei cu care venim în contact.

Prin urma­re, aș dori să pro­fit de aceas­tă oca­zie pen­tru a sfă­tui mem­brii fami­li­ei bise­ri­cii noas­tre să facă tot posi­bi­lul pen­tru a pre­ve­ni con­ta­mi­na­rea și pen­tru a evi­ta infec­ta­rea altora.

Ca mem­bri ai Mișcării de Reformă, tre­bu­ie să con­ti­nu­ăm să tră­im refor­ma sani­ta­ră des­co­pe­ri­tă nouă și să ne îmbu­nă­tă­țim ali­men­ta­ția, som­nul, exer­ci­ți­i­le fizi­ce, igie­na și toa­te obi­ce­iu­ri­le lega­te de sănă­ta­te. Odată ce ne facem par­tea, putem fi în pace cu încre­de­re că Domnul Dumnezeul nos­tru va avea gri­jă de noi și nu va lăsa nimic să ni se întâm­ple, care nu este în con­for­mi­ta­te cu voia Lui.

Cine pro­voa­că acest tip de epidemie?

„Satana lucrea­ză și prin ele­men­te­le natu­rii, pen­tru a‑și strân­ge sece­ri­șul de sufle­te nepre­gă­ti­te… Dumnezeu este Acela care ocro­teș­te făp­tu­ri­le Sale și le încon­joa­ră pen­tru a le feri de pute­rea dis­tru­gă­to­ru­lui. Dar lumea creș­ti­nă a dove­dit dis­preț față de Legea lui Iehova; și Domnul va face exact ce a spus — își va retra­ge bine­cu­vân­tă­ri­le de pe pământ și-Și va înde­păr­ta gri­ja ocro­ti­toa­re de la ace­ia care se răscoa­lă împo­tri­va Legii Sale, învățându‑i și obligându‑i și pe alții să facă la fel…

În timp ce va apă­rea îna­in­tea copi­i­lor oame­ni­lor ca un mare medic care le poa­te vin­de­ca toa­te boli­le, el va adu­ce boa­lă și dez­as­tru, până aco­lo încât ora­șe­le aglo­me­ra­te să fie adu­se în sta­re de rui­nă și pără­si­re. Chiar acum el este la lucru. În acci­den­te și cala­mi­tăți pe mare și pe uscat, în mari­le con­fla­gra­ții, în furt­uni gro­za­ve și în ura­ga­ne pus­ti­i­toa­re, inun­da­ții, cicloa­ne, valuri uri­a­șe și în cutre­mu­re, în toa­te locu­ri­le și în mii de for­me, Satana își exer­ci­tă pute­rea. El dis­tru­ge lanu­ri­le gata de recol­tat, urma­rea fiind foa­me­tea și sufe­rin­ța. El face ca aerul să fie polu­at de moar­te și mii de fiin­țe pier din cau­za infec­tă­rii lui. Aceste cala­mi­tăți vor deve­ni din ce în ce mai frec­ven­te și mai dez­as­tru­oa­se. Distrugerea va veni asu­pra oame­ni­lor și a ani­ma­le­lor. „Țara este tris­tă, sle­i­tă de puteri; locu­i­to­rii sunt mâh­niți și tân­jesc; țara a fost spur­ca­tă de locu­i­to­rii ei; ei căl­cau legi­le, nu țineau porun­ci­le, și rupeau legămân­tul cel veș­nic!” (Isaia 24, 4.5). TV 589.

Întoarceți ini­mi­le înspă­i­mân­ta­te către Tatăl

Deși pen­tru mulți este un timp de tea­mă, putem ridi­ca pri­vi­rea și ne putem bucu­ra de fap­tul că răs­cum­pă­ra­rea noas­tră este mai aproa­pe ca niciodată:

„Atunci vor vedea pe Fiul omu­lui venind pe un nor cu pute­re şi sla­vă mare. Când vor înce­pe să se întâm­ple aces­te lucruri, să vă uita­ţi în sus şi să vă ridi­ca­ţi cape­te­le, pen­tru că izbă­vi­rea voas­tră se apro­pie.” Luca 21:27, 28.

Când oame­nii tră­iesc într‑o ast­fel de incer­ti­tu­di­ne cu pri­vi­re la vii­tor, putem folo­si aceas­tă oport­u­ni­ta­te pen­tru a le spu­ne că Soluția pro­ble­me­lor lumii noas­tre și a ori­că­rei pro­ble­me per­so­na­le cu care ne con­frun­tăm va veni în curând. Isus este solu­ția tutu­ror pro­ble­me­lor și EL este pe cale să-și înde­pli­neas­că pro­mi­siu­nea de a se întoar­ce în aceas­tă lume și de a‑i duce într‑o lume mult mai bună decât aceas­ta pe cei care au tră­it cu El. El ne duce curând aca­să! Venirea lui Isus și insta­u­ra­rea Împărăției Sale de nepri­hă­ni­re sunt aproape.

Activitățile bise­ri­cii

 În ceea ce pri­veș­te adu­nă­ri­le din bise­ri­ci­le noas­tre, încu­ra­jăm mem­brii să con­ti­nue să se întâl­neas­că ca de obi­cei, cu excep­ția cazu­ri­lor în care moti­ve teme­i­ni­ce împie­di­că acest lucru (în cazul în care ar fi pre­zen­te per­soa­ne mai vul­ne­ra­bi­le și mai pre­dis­pu­se să sufe­re sau chiar să moa­ră în caz de con­trac­ta­re a aces­tui virus) sau în locuri unde auto­ri­tă­ți­le au inter­zis adu­nă­ri­le din cau­za ris­cu­lui de răs­pân­di­re a bolii. Ca întot­dea­u­na, tre­bu­ie să ne supu­nem auto­ri­tă­ți­lor ca instru­men­te ale lui Dumnezeu, în măsu­ra în care cerin­țe­le lor nu împie­di­că supu­ne­rea noas­tră față de El. (Romani 13:1; Fapte 5:29)

A urma instruc­țiu­ni­le de pre­ve­ni­re a boli­lor este dato­ria noas­tră de creștini

A nu ne adu­na lao­lal­tă atunci când facem acest lucru pen­tru a evi­ta să ne punem pe noi înși­ne și pe cei­lalți în peri­col, nu tre­bu­ie con­si­de­ra­tă lip­să de cre­din­ță. Se cere de la noi  să avem gri­jă în cel mai bun mod posi­bil de tem­plul lui Dumnezeu. „Nu şti­ţi că tru­pul vos­tru este Templul Duhului Sfânt care locu­ieş­te în voi şi pe care L‑aţi pri­mit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sun­teţi ai voş­tri?” 1 Corinteni 6:19. Dimpotrivă, dacă exis­tă ris­curi cla­re și ne expu­nem inu­til, devi­ne încu­me­ta­re. „Isus i‑a răs­puns: „S‑a spus: „Să nu ispi­teşti pe Domnul Dumnezeul tău.” Luca 4:12.

Să fim cre­din­cioși Tatălui nos­tru Ceresc și, dacă este voia Lui, El ne poa­te feri de acest rău. În cazul în care Dumnezeu are un plan dife­rit pen­tru ori­ca­re din­tre voi și aveți un rezul­tat pozi­tiv la tes­tul pen­tru acest virus, amin­tiți-vă că Dumnezeu are gri­jă de voi și El este Marele Medic. El vă iubeș­te și vă va pur­ta în bra­țe­le Lui iubi­toa­re pen­tru a tra­ver­sa încer­ca­rea căre­ia tre­bu­ie să‑i faceți față.

Fie ca Dumnezeu prin mila și harul Său să ne dea dis­cer­nământ și pute­re să facem voia Lui și să slă­vim nume­le Lui în toa­te circumstanțele.

Fratele vos­tru în bine­cu­vân­ta­ta spe­ran­ță, Eli Tenorio