În atenția membrilor și prietenilor AZSMR și familiilor acestora.

Vă salu­tăm cu Exodul 15:26: „El a zis: „Dacă vei ascul­ta cu lua­re amin­te gla­sul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine îna­in­tea Lui, dacă vei ascul­ta de porun­ci­le Lui și dacă vei păzi toa­te legi­le Lui, nu te voi lovi cu niciu­na din boli­le cu care am lovit pe egip­te­ni; căci Eu sunt Domnul care te vin­de­că.” și Ioan 17:15: „Nu Te rog să‑i iei din lume, ci să‑i păzești de cel rău.”

Întrucât Domnul Isus ne‑a aver­ti­zat că „în lume vom avea neca­zuri” și apos­to­lii, de ase­me­nea, au spus „că în tim­pul din urmă vor fi vre­muri gre­le”, iar prin Spiritul Profetic sun­tem aver­ti­zați des­pre o cri­ză ulu­i­toa­re prin care soci­e­ta­tea și bise­ri­ca vor tre­ce, iată că nouă ne‑a fost rezer­va­tă oca­zia să tră­im și să vedem împli­nin­du-se aces­te eve­ni­men­te.

Dacă vom fi cre­din­cioși înde­pli­ni­rii con­di­ți­i­lor avem asi­gu­ra­tă pro­mi­siu­nea pro­tec­ți­ei lui Dumnezeu, pen­tru a tra­ver­sa acest timp greu.

Preocupați de situ­a­ția prin care tre­ce soci­e­ta­tea, auto­ri­tă­ți­le încear­că să con­tra­ca­re­ze efec­te­le cri­zei pro­vo­ca­te de răs­pân­di­rea rapi­dă a Covid-19, prin măsuri urgen­te pen­tru ate­nu­a­rea sufe­rin­țe­lor. La măsu­ri­le lua­te de aces­tea în țara noas­tră, sub­scri­em și soli­ci­tăm con­for­ma­rea tutu­ror mem­bri­lor, pri­e­te­ni­lor și fami­li­i­lor lor la res­tric­ți­i­le comu­ni­ca­te prin mass media.

Preocupați de sănă­ta­tea și bunăs­ta­rea bise­ri­cii, vă rugăm să res­pec­tați cerin­țe­le legi­lor în vigoa­re:

  • Evitarea zone­lor aglo­me­ra­te, a con­tac­te­lor cu per­soa­ne­le veni­te din zone­le con­ta­mi­na­te și accep­ta­rea, de bună­vo­ie a izo­lă­rii, în caz de con­tact sau întoar­ce­re dintr‑o zonă grav afec­ta­tă. (Zonele con­ta­mi­na­te sunt con­si­de­ra­te sta­te­le cu cel puțin 500 de cazuri con­fir­ma­te. Lista aces­to­ra se găseș­te aici: http://www.cnscbt.ro/index.php/1544-lista-zone-afectate-20–03-2020/file)
  • Evitarea depla­să­ri­lor nene­ce­sa­re. Păstrarea dis­tan­ței reco­man­da­te de auto­ri­tăți, în cazul întâl­ni­ri­lor publi­ce, care sunt per­mi­se doar în spa­ții des­chi­se și în con­di­ți­i­le ceru­te (maxim 100 de per­soa­ne care să aibă posi­bi­li­ta­tea să stea la 1 m dis­tan­ță una de cea­lal­tă).
  • Respectarea regu­li­lor de igie­nă ce se impun în situ­a­ția de cri­ză exis­ten­tă
  • Adunările publi­ce în spa­ții închi­se sunt inter­zi­se prin lege cel puțin pen­tru o peri­oa­dă de 30 de zile, înce­pând cu 18 mar­tie 2020. Prin urma­re vă rugăm să res­pec­tați aceas­tă măsu­ră de pre­ven­ție.

Sugerăm ca data de 28 mar­tie 2020 să o dedi­căm pos­tu­lui și rugă­ciu­ni­lor de con­sa­cra­re spe­cia­lă pen­tru pro­tec­ția și călă­u­zi­rea lui Dumnezeu în tim­pul aces­tei peri­oa­de, pen­tru uni­ta­tea și armo­nia popo­ru­lui nos­tru și pen­tru pre­gă­ti­rea în vede­rea întâm­pi­nă­rii eve­ni­men­te­lor ce vor urma.

Să veghem în con­ti­nu­a­re asu­pra infor­ma­ți­i­lor și res­tric­ți­i­lor ce vor fi comu­ni­ca­te de auto­ri­tă­ți­le abi­li­ta­te, pri­vind evo­lu­ția eve­ni­men­te­lor și să ne con­for­măm aces­to­ra în măsu­ra în care nu vin în con­tra­dic­ție cu prin­ci­pi­i­le Cuvântului lui Dumnezeu.

În spe­ran­ța că Dumnezeu va con­du­ce lucru­ri­le în favoa­rea îna­in­tă­rii cau­zei Sale, până la biru­in­ța depli­nă, vă dorim bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu.

Cu dra­gos­te fră­țeas­că, fra­ții din Comitetul Executiv al Uniunii Române al AZSMR