Apel către credincioșii Adventiști de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă din România

Stimați frați și pri­e­te­ni, având în vede­re situ­a­ția de cri­ză pe care o tra­ver­sea­ză ome­ni­rea în gene­ral, cri­ză cu care se con­frun­tă și țara noas­tră în legă­tu­ră cu răs­pân­di­rea viru­su­lui  SARS-CoV‑2  (COVID-19), vă invi­tăm să întâm­pi­nați cu calm și res­pon­sa­bi­li­ta­te aceas­tă situație.

Dacă sun­tem încre­din­țați că toa­te lucru­ri­le sunt con­du­se de un braț puter­nic și că „toa­te lucru­ri­le lucrea­ză împre­u­nă spre bine­le celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28) , nu avem de ce să ne temem.

Cu toa­te aces­tea este înțe­lept din par­tea noas­tră să res­pec­tăm regu­li­le în vigoa­re emi­se de auto­ri­tă­ți­le națio­na­le și loca­le care con­duc țara noas­tră, nor­me­le de igie­nă și de izo­la­re, legi pe care le găsim și în Cuvântul lui Dumnezeu pen­tru cazuri de epidemii.

Nu este o dova­dă de necre­din­ță dacă vom fi atenți să ne spă­lăm mai des ca de obi­cei mâi­ni­le, să evi­tăm pe cât posi­bil con­tac­tul cu alte per­soa­ne, să ne izo­lăm dacă avem oare­ca­re simp­to­me de boală.

De ase­me­nea, dacă nor­me­le de pre­ven­ție reco­man­dă evi­ta­rea strân­ge­rii lao­lal­tă a mai mul­tor per­soa­ne, nu tre­bu­ie să pri­vim aceas­tă nor­mă drept res­tric­țio­na­re a liber­tă­ții reli­gi­oa­se, ci măsuri de pre­ven­ție împo­tri­va răs­pân­di­rii epidemiei.

Retrași fie­ca­re în pro­pri­i­le fami­lii ne putem bucu­ra de un timp de păr­tă­șie plă­cut ală­tu­ri de cei dragi, putem stu­dia și medi­ta la Cuvântul lui Dumnezeu, ne putem ruga pen­tru noi și pen­tru cei în nevo­ie. Dumnezeu ne va fi ală­tu­ri cu sigu­ran­ță, chiar dacă sun­tem sin­guri și izo­lați și la tim­pul cuve­nit El va des­chi­de din nou posi­bi­li­ta­tea păr­tă­și­ei creș­ti­ne, iar noi o vom pre­țui cu sigu­ran­ță mai mult ca până acum.

 

Comitetul Executiv al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă