Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

Evanghelia după Pavel: Corinteni

  În tim­pul aces­tui tri­mes­tru, stu­den­ții Școlii de Sabat din întrea­ga lume vor stu­dia des­pre evan­ghe­lie con­form apos­to­lu­lui Pavel, așa cum este ea reve­la­tă în epis­tolele sale către cei din Corint. Uneori, Pavel lucra…

„ Pregătiți pentru cer ” – Tabără  națională de tineret

              Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 28 Aprilie — 1 mai  2022 la Campus…

„Puterea Influenței ”- Tabără de tineret

Dragi tineri, Avem deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta prin harul lui Dumnezeu în pri­mă­va­ra aces­tui an, la o tabă­ră pen­tru ado­les­cenți, tineri și nu numai, în peri­oa­da 1–3 apri­lie 2022, sub gene­ri­cul: “Puterea Influenței” Motto:…

Apel — Ucraina

Adventişti de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă Conferința Generală   P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019–0240 USA        Tel +1 540 362 1800  Fax: +1 540 366 ‑2814         …

Apel

Dragi frați, Vă salu­tăm cu pacea Domnului Isus, fra­te­le nos­tru mai mare cel care și‑a dat via­ța pen­tru noi. Încolo, toți să fiți cu ace­leași gân­duri, sim­țind cu alții, iubind ca fra­ții, miloși, sme­riți. (1…