Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

Tabără de Sănătate pentru Trup și Suflet

Dragi pri­e­te­ni, Avem deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta în toam­na aces­tui an la o „Tabără de Sănătate pen­tru Trup și Suflet“ ce se va des­fă­șu­ra la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, în data de  7–11…

„Prieten cu Împăratul”– Tabără națională de tineret

  Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române a AZSMR, în peri­oada 25–28 August 2022,la Campus Porumbacu, jud. Sibiu,…

LECŢII BIBLICE — Administratori în Zilele din Urmă

Lecțiile Școlii de Sabat, este un pro­gram de stu­diu zil­nic, care se bazea­ză doar pe Bi­blie și Spiritul Profetic, fără comen­ta­rii adi­țio­na­le. Cita­tele sunt cât de scur­te po­sibil, pen­tru a oferi gân­duri conci­se, direc­te. Parantezele…