Un sfârșit și un început la Școala misionară Emanuel

Un sfârșit la Școala misionară Emanuel

Un sfârșit la Școala misionară Emanuel

Elevii șco­lii misio­na­re Emanuel, care au înce­put să frec­ven­te­ze cur­su­ri­le aces­te­ia la sfâr­și­tul anu­lui 2011, au ajuns la fina­lul aces­tui studiu.

Am înce­put cu un grup res­trâns de 13 per­soa­ne, grup care a sufe­rit, pe par­cur­sul tim­pu­lui, diver­se modi­fi­cări: unii au renu­nţat, alţii s‑au ata­șat înce­pând cu cea de a doua serie. Îi sun­tem recu­nos­că­tori lui Dumnezeu pen­tru cei 14 tineri care au reu­șit să fina­li­ze­ze ceea ce au înce­put. Deși, com­pa­ra­tiv cu alte serii ante­ri­oa­re, pare un număr rela­tiv mic, acum, după ce s‑a ter­mi­nat, putem con­sta­ta că par­ti­ci­panţii au avut avan­ta­jul de a se bucu­ra de o păr­tă­șie mai strân­să și de a bene­fi­cia de o atenţie mai mare din par­tea instruc­to­ri­lor, în aceas­tă struc­tu­ră fiind aproa­pe impo­si­bil ca cine­va să fie negli­jat sau tre­cut cu vede­rea. Dacă vreţi să‑i cunoaș­teţi le vom enu­me­ra aici nume­le, iar ima­gi­ni­le lor vor apă­rea în poze­le ataşate.

 • Barbu Corneliu
 • Bănică Alexandra Amalia
 • Vișan Ramona Valerica
 • Someșan Andreea Iulia
 • Nicodim Oana Bianca
 • Procopii Eugenia
 • Mureșan Marius
 • Sârbu Daniel
 • Radu Ilie Cătălin
 • Buftea Vasile
 • Șerban Gabriel
 • Barnea Adrian
 • Lung Eduard
 • Fundeanu Felix

Ziua de 10 august 2014 a fost o zi de bucu­rie, o zi de săr­bă­toa­re. În cadrul unui pro­gram de lau­dă, înfru­mu­seţat cu amin­tiri, expe­rienţe, cuvin­te de rămas bun, flori şi lacri­mi, am mar­cat eve­ni­men­tul absol­vi­rii și am urat suc­ces tine­ri­lor care și-au îmbu­nă­tă­ţit sem­ni­fi­ca­tiv cunoș­tinţe­le reli­gi­oa­se pe par­cur­sul celor apro­xi­ma­tiv 3 ani de studiu.

Ne rugăm ca Dumnezeu să le con­du­că pașii pe dru­mul vieţii și să‑i aju­te să fie misio­nari con­sa­cra­ţi aco­lo unde își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea. Iar dacă unii din­tre ei vor ale­ge să se dedi­ce în exclu­si­vi­ta­te lucră­rii de slu­ji­re, Îi sun­tem recu­nos­că­tori lui Dumnezeu pen­tru ale­ge­rea lor și le dorim mult succes.

Mai mul­te foto­gra­fii de la absol­vi­rea pro­mo­ți­ei 2014 puteți acce­sa pe con­tul Flickr AZS-MR:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157646369116366“]

Videoclip-uri de la absol­vi­rea pro­mo­ți­ei 2014 puteți urmări pe cana­lul YouTube AZS-MR:

Un nou început la Școala misionară Emanuel

Un nou început la Școala misionară Emanuel

Ziua de 18 august 2014 a fost data unui nou înce­put. Am fost plă­cut sur­prinși să fim asal­ta­ţi de un grup des­tul de nume­ros – de 28 de tineri, iar alţii 5, care intenţio­nau să par­ti­ci­pe, ne-au anu­nţat că nu s‑au putut pre­zen­ta la pri­ma întâlnire.

Sunt tineri din întrea­ga ţară (Conferinţa Banat – 2; Conferinţa Ardealul de Nord – 1; Conferinţa Ardealul de Sud – 6; Conferinţa Moldova – 6; Conferinţa Muntenia – 4; Conferinţa Oltenia – 7; Spania – 1) cu vâr­ste cuprin­se între 14 și 30 de ani, elevi, stu­denţi sau deja anga­ja­ţi într‑o anu­mi­tă lucra­re, dor­nici să afle mai mul­te des­pre prin­ci­pi­i­le cre­dinţei pe care deja au îmbrăţișat‑o în mod ofi­ci­al sau în care au fost edu­ca­ţi în fami­li­i­le lor.

În cadrul pri­mei întâl­niri, fr. Davi Paes Silva le‑a pre­dat noţiuni de bază ale Îndreptăţirii prin Credinţă, pre­cum şi aspec­te prac­ti­ce ale modu­lui în care putem să deve­nim bene­fi­ci­ari ai jert­fei Domnului Hristos.

Fr. Marin Barbu le‑a pre­dat pri­me­le capi­to­le ale Bibliei, din punct de vede­re al struc­tu­rii cărţi­lor, con­tex­tul isto­ric în care au fost scri­se, autori, sem­ni­fi­ca­ţii etc.

În cadrul mate­ri­ei inti­tu­la­tă Existenţa lui Dumnezeu, fr. Marius Stroia a pre­zen­tat une­le dovezi ale exis­tenţei lui Dumnezeu, cule­se pre­pon­de­rent, dar nu exclu­siv, din dome­ni­ul şti­inţe­lor naturale.

Elevii au bene­fi­ci­at de ase­me­nea de ore de engle­ză, mate­rie care va con­ti­nua să fie pre­da­tă pe toa­tă dura­ta desfă­şu­ră­rii cur­su­ri­lor şco­lii misionare.

Sperăm ca tim­pul petre­cut de tineri în cadrul aces­tor întâl­niri să fie bene­fic dezvol­tă­rii lor spi­ri­tu­a­le şi inte­lec­tu­a­le, ajutându‑i să-şi înţe­lea­gă exis­tenţa într‑o per­spec­ti­vă mai lar­gă şi motivându‑i să ia deci­zii inte­li­gen­te şi res­pon­sa­bi­le în vieţi­le lor.