“Școala Înțelepciunii ”- Tabără pentru tineri — 20–22 Octombrie 2017

 
Dragi tineri, avem 21769752_1648761348488152_813040507_nbucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta în toam­na aces­tui an, la o tabă­ră  orga­ni­zată de Departamentele de Tineret ale Conferinţelor  Banat  și  Ardealul  de Nord, în  peri­oada , sub gene­ri­cul: “Școala Înțelepciunii”

Motto: Proverbe 15:33-“ Frica de Domnul este școa­la înțe­lep­ciu­nii, și sme­re­nia mer­ge îna­in­tea slavei.”

-Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­te­ia este Vila Sântana, loca­li­ta­tea Sânmartin, apro­xi­ma­tiv 5 km de Oradea, lân­gă sta­țiu­nea Băile Felix, jud. Bihor.

-Cazarea  va fi  ofe­ri­tă la pre­țul de 45 RON/pat/persoană pe noap­te, iar dacă numă­rul celor cazați depă­șeș­te 50 de per­soa­ne, atunci pre­țul va fi de 40 RON/pat/persoană pe noap­te, mân­ca­rea fiind pe cont propriu.

Soarele va apu­ne la ora 18:35,  caza­rea pen­tru toţi cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp, vineri după ami­ază cază­rile se vor face până  la ora 18:30.

Din pro­gram:

  • Prezentări: pe tema inspi­rată din generic
  • Stu­diu inte­rac­tiv din Marea Luptă, capi­to­lul 28- “In fata rapor­tu­lui vietii”

(Recomandăm stu­dierea în pre­a­la­bil a aces­tui capitol).

  • Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de părtășie
  • Drumeţii şi acti­vi­tăți recre­a­tive, etc.

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­ere până în 16 octom­brie 2017, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nume­rele de tele­fon: 0727300745 – Mihăiță Lung, 0727300764 – Viorel Birta ‚0720100094  – Ghiță Ulici 

De reți­nut:

  • rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabe­re. Invită-ţi pri­e­te­nii care ar dori să participe.
  • toți cei care aveți instru­mente muzi­cale și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului.
  • dacă cine­va şi-ar dori să par­ti­ci­pe şi nu-şi per­mi­te din punct de vede­re finan­ci­ar rugăm să trans­mi­tă acest lucru organizatorilor.
  • dacă aveți o pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Vă aștep­tăm cu drag!!!