“Școala Înțelepciunii ”

“Școala Înțelepciunii ”- Tabără pen­tru tineri

Dragi tineri, avem oport­u­ni­ta­tea prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta la înce­pu­tul pri­mă­ve­rii aces­tui an, la o tabă­ră  orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Conferinţei Ardealul de Nord , în  peri­oada 3–5 Martie 2017, sub gene­ri­cul: “Scoala Intelepciunii”

Motto: Proverbe 15:33-“ Frica de Domnul este școa­la înțe­lep­ciu­nii, și sme­re­nia mer­ge îna­in­tea slavei.”

- Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­te­ia este Pensiunea Perla Albastră, loca­li­ta­tea Șuncuiuș, jud. Bihor, la 60 km de Oradea, la 90 km de Cluj-Napoca și la 5 km de la DN1 (E60) inter­sec­ția Vadu Crișului din Topa de Criș, lân­gă poa­le­le mun­ți­lor Apuseni, în mij­lo­cul unei boga­te zone de spe­o­lo­gie și agrement.

- Cazarea  va fi ofe­ri­tă în came­re cu 2 și 3 paturi, la pre­țul de 65 RON/pat/persoană pe doua nopti, iar mân­ca­rea este pe cont pro­priu. Soarele va apu­ne la ora 18:20,  caza­rea pen­tru toţi cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp, vineri după ami­ază. Cază­rile se vor face până  la ora 18:10.

Din pro­gram:

  • Prezentări: pe tema inspi­rată din generic
  • Stu­diu inte­rac­tiv din Marea Luptă, capi­to­lul 28- “In fata rapor­tu­lui vietii”

(Recomandăm stu­dierea în pre­a­la­bil a aces­tui capitol).

  • Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de părtășie
  • Drumeţii şi acti­vi­tăți recre­a­tive, etc.

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­ere până în 27 febru­a­rie 2017, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nume­rele de tele­fon: 0727300764 – Viorel Birta și  0720100094  – Ghiță Ulici 

De reți­nut:

  • rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabe­re. Invită-ţi pri­e­te­nii care ar dori să participe.
  • toți cei care aveți instru­mente muzi­cale și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului.
  • dacă cine­va şi-ar dori să par­ti­ci­pe şi nu-şi per­mi­te din punct de vede­re finan­ci­ar rugăm să trans­mi­tă acest lucru organizatorilor.
  • pro­gra­mul va fi res­pec­tat de toţi par­ti­ci­panţii la tabă­ră, care îl vor lua la cunoş­tinţă îna­in­te de a face rezervarea.
  • dacă aveți o pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Vă aștep­tăm cu drag!!!

                          

                Programul Taberei, 3–5 Martie 2017

 

Vineri 3 Martie 

15:00 – 18:10 Timp alo­cat pen­tru cazare

18:20 — Începerea Sabatului

18:30 — Cina

19:30 – 20:30 Prezentare 1, stu­diu interactiv

20:30–22:30 — Momente de păr­tă­şie şi lau­dă etc.

23:00 — Stingerea

 

Sâmbăta 4 Martie

08:00 –08:15  Altarul de dimineaţă

08:15–09:15  Micul dejun

09:30 – 10:40  Şcoala de Sabat

11:00 – 12:00  Prezentare 2

13:00- 14:00  Prânzul

14:00–16:30  Pauză (timp pen­tru recre­e­re sau dru­meţie în natură)

16:30 – 18:30  Program de lau­dă (cân­tări, poe­zii, expe­rienţe), stu­diu inte­rac­tiv din Marea Luptă,   cap.28, înche­ie­rea Sabatului la 18:20, etc.

19:00- 20:00 Cina

20:30 –  Diverse activităţi

23:00 –  Stingerea

Duminica 5 Martie

08:15–08:30 Altarul de dimineaţă

08:30–  Micul dejun

09:30- 10:30  Program de înche­ie­re a taberei .

11:00–  Vizită la anu­mi­te obiec­ti­ve turis­ti­ce sau alte acti­vi­tă­ţi recre­a­ti­ve în fun­cţie de con­di­ţi­i­le meteo.

16121749_1389433221087634_211434679_o 16121960_1389433161087640_1058848958_o