Redistribuirea slujbaşilor în Muntenia, 5 septembrie 2006

Marți, 5 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Bucov adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Muntenia, oca­zie cu care s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în comu­ni­tăți. Tot cu aceas­tă oca­zie s‑a apro­bat trans­fe­rul fra­te­lui Marian Ioniță ca slu­j­baș în Statele Unite și pen­sio­na­rea fra­ți­lor Marin Ioniță, Botea Florea și Ghinea Ștefan. O oca­zie de spe­cia­lă bucu­rie a constituit‑o hiro­to­ni­rea fra­te­lui Răducu Ioniță ca pre­di­ca­tor. Îi dorim bine­cu­vân­ta­rea Domnului pen­tru înde­pli­ni­rea cu cre­din­cio­șie a noi­lor sale responsabilități!