Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Nord, 31 august 2006

Joi, 31 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Cluj-Napoca adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Ardealului de Nord, cu oca­zia căre­ia s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în con­fe­rin­ță. Cu aceas­tă oca­zie s‑a luat act de pen­sio­na­rea fra­te­lui Gavrilă Bogdan, căru­ia i s‑a mul­țu­mit pen­tru întrea­ga acti­vi­ta­te des­fă­șu­ra­tă până în prezent.