“Realitatea Dragostei”

Tabără pen­tru tineri la Gura Râştii (Cluj)

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invi­ta în toam­na aces­tui an, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, în sta­țiu­nea monta­nă Gura Râștii, jude­țul Cluj, peri­oa­da 26–28 octom­brie 2018, sub genericul:
“Realitatea Dragostei”

Motto: 1 Timotei 1:5 “Ținta porun­cii este dra­gos­tea, care vine dintr‑o ini­mă cura­tă, din­tr-un cuget bun și dintr‑o cre­din­ță neprefăcută”.

-Locul de des­fă­șu­ra­re al tabe­rei va fi la «Complexul Turistic Puiu», de unde exis­tă acces spre diver­se obiec­ti­ve turis­ti­ce , pre­cum și posi­bi­li­ta­tea orga­ni­ză­rii unor acti­vi­tăți recreative.
— Traseul spre sta­țiu­ne este urma­to­rul: din loca­li­ta­tea Gilău, afla­tă pe ruta Cluj-Napoca-Oradea, se mer­ge în stân­ga pe vari­an­ta spre Someșu Rece — Măguri Răcătău, până în loca­li­ta­tea Gura Râștii.
— Cazarea se va face în came­re cu trei/patru/cinci paturi, la pre­țul de 60 RON pat/persoană pe două nopti, mân­ca­rea este pe cont pro­priu, exis­tând în incin­ta caba­nei posi­bi­li­ta­tea de a folo­si bucă­tă­ria și o sală cores­pun­ză­toa­re pen­tru ser­vi­rea hranei.
— Soarele va apu­ne la ora 18:20, caza­rea pen­tru toți cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp, vineri după ami­a­ză cază­ri­le se vor face până la ora 18:10.

Din pro­gram:
• Prezentări: pe tema inspi­ra­tă din generic
• Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de părtășie
• Studiu inte­rac­tiv din Marea Luptă, Capitolul 29 “ Originea răului”
(Recomandăm stu­di­e­rea în pre­a­la­bil a aces­tui capitol).
• Drumetii si acti­vi­tăți recre­a­ti­ve etc.
Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până în 21 octom­brie 2018, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100089 – Neluțu Dără­muș, 0737433099 – Daniel Bernad, 0720100094 – Ghiță Ulici 

De reți­nut:
• rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabere.
• toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului.
• îmbră­că­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui tabe­rei să fie con­for­mă cu prin­ci­pi­i­le noas­tre de cre­din­ță, baza­te pe reco­man­dă­ri­le Bibliei și Spiritului Profetic.

  • dacă cine­va şi-ar dori să par­ti­ci­pe şi nu-şi per­mi­te din punct de vede­re finan­ci­ar rugăm să trans­mi­tă acest lucru organizatorilor.
    • pro­gra­mul va fi res­pec­tat de toti par­ti­ci­pan­tii la tabă­ră, nu se va pără­si incin­ta tabe­rei fără a anun­ța în pre­a­la­bil organizatorii.
    • dacă aveți o pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.
    Vă aștep­tăm cu drag!!!