Familia — motiv de rugăciune

… Iov che­ma şi sfinţea pe fiii săi: se scu­la dis-de-dimi­nea­ţă şi adu­cea pen­tru fie­ca­re din ei câte o arde­re-de-tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcă­tu­it şi au supă­rat pe Dumnezeu în ini­ma lor.” Aşa avea Iov obi­cei să facă. (Iov 1:5)

Veniţi în umi­linţă, cu o ini­mă pli­nă de blân­deţe, conş­ti­enţi de ispi­te­le şi peri­co­le­le care se află în faţa voas­tră şi a copi­i­lor voş­tri; prin cre­dinţă, legaţi‑i de altar, implorând pen­tru ei gri­ja Domnului. Îngerii păzi­tori îi vor păzi pe copi­ii care sunt în acest fel con­sa­cra­ţi lui Dumnezeu. ML.519

Departamentul de fami­lie al Uniunii Române adu­ce îna­in­tea tutu­ror mem­bri­lor și pri­e­te­ni­lor Bisericii noas­tre dorin­ța de a dedi­ca timp spe­cial de rugă­ciu­ne pen­tru una din pri­me­le insti­tu­ții cre­a­te de Dumnezeu — Familia.  De ace­ea s‑a pro­pus, în ulti­ma întâl­ni­re a con­si­li­u­lui Uniunii Române, ca pri­mul Sabat de la înce­pu­tul fie­că­rei luni să fie o zi de post și rugă­ciu­ne pen­tru fami­lie. Domnul să bine­cu­vân­te­ze popo­rul Său cu pace și fericire!