„Pericolele Muzicii Carismatice”

Către toa­te Uniunile din Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă:

 

Salutări cre­ş­ti­ne cu Iacov 5:13.

Avem încre­de­rea că aceas­tă scri­soa­re vă va găsi bucu­rân­du­vă din plin de bine­cu­vâb­tă­ri­le lui Dumnezeu. Scopul aces­tei cir­cu­la­re este de a pro­mo­va şi soli­ci­ta spri­ji­nul tutu­ror uniu­ni­lor Conferinţei Generale pen­tru pro­iec­tul „Pericolele muzi­cii caris­ma­ti­ce”, care va avea loc sâm­bă­tă, 6 octom­brie, 2018, în toa­te bise­ri­ci­le miş­că­rii de refor­mă de pe tot globul.

Comitetul muzi­cal al Conferinţei Generale a dezvol­tat un pro­gram spe­cial pen­tru a pro­mo­va şi încu­ra­ja cre­ş­te­rea spi­ri­tu­a­lă a muzi­cie­ni­lor AZSMR:

•          Sâmbătă dimi­nea­ţa, o temă spe­cia­lă pen­tru ser­vi­ci­ul divin.

•          Sâmbătă după-ami­a­ză, un stu­diu special.

Aceste întâl­niri sunt des­ti­na­te nu doar muzi­cie­ni­lor, ci între­gii comu­ni­tă­ţi Reformiste, inclu­zând vizi­ta­tori şi per­soa­ne inte­re­sa­te – aceas­ta ar tre­bui să fie o oca­zie spe­cia­lă de păr­tă­şie cu muzi­că şi inte­ra­cţiu­ne din par­tea credincioşilor.

În tim­pul luni­lor august şi sep­tem­brie 2018, mate­ri­a­le­le nece­sa­re vor fi dis­po­ni­bi­le prin Comitetul muzi­cal al CG la music.sdarm.org:

•          Postere publicitare;

•          Texte şi mesa­je PowerPoint;

•          Un ghid de stu­diu „Pericolele Muzicii Carismatice,” în ambe­le for­ma­te, PowerPoint şi revis­tă. Uniunile sunt încu­ra­ja­te să tipă­reas­că revis­te şi să le dis­tri­bu­ie prin­tre fra­ţi. Pentru întâl­niri, evi­ta­ţi doar citi­rea tex­tu­lui; con­du­că­to­rul ar tre­bui să stu­die­ze tema în pre­a­la­bil şi să o pre­zin­te într-un mod dina­mic, interesant; 

•          Videoclipuri scur­te pe subiect. 

Orice între­bări sau cla­ri­fi­cări nece­sa­re vor fi fur­ni­za­te prin ema­il la

Este dorinţa noas­tră sin­ce­ră ca pro­iec­tul „Pericolele muzi­cii caris­ma­ti­ce” să fie o bine­cu­vân­ta­re pen­tru muzi­cie­nii AZSMR şi pen­tru bise­ri­ca noas­tră în general.

  Frații voș­tri în Hirstos:  Fr. Eli Tenorio și Fr. Marcos Pedrazas

Descarcă ghi­dul de stu­diu „Pericolele Muzicii Carismatice,” în for­mat PDF