Apel — Ucraina

Adventişti de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă

Conferința Generală

 

P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019–0240 USA        Tel +1 540 362 1800  Fax: +1 540 366 ‑2814                 

 

Sao Paulo– SP, 1 mar­tie 2022

 

„Veți auzi de răz­bo­a­ie și vești de răz­bo­a­ie …” Matei 24:6

 

Iubiți frați din întrea­ga lume, în ulti­me­le zile avem dova­da tris­tei expe­rien­țe a răz­bo­i­u­lui în Euroasia, Rusia ata­când Ucraina, și lumea întrea­gă este șoca­tă în fața aces­tei situații.

Ca bise­ri­că mondi­a­lă ne rugăm pen­tru aces­te două țări, ne rugăm, de ase­me­nea, pen­tru mem­brii noș­tri din regiu­ne și vă rugăm să inten­si­fi­căm rugă­ciu­ni­le noas­tre pen­tru inter­ven­ția divină.

Grație gri­jii pro­tec­toa­re a Tatălui nos­tru Ceresc până în acest moment nici­u­nul din­tre fra­ții noș­tri nu a fost rănit.

Membrii noș­tri s‑au retras spre par­tea de vest a țării care este mai depar­te de locul de des­fă­șu­ra­re a răz­bo­i­u­lui, fra­ții noș­tri de aco­lo primindu‑i cu bra­țe­le des­chi­se. Frații din țări­le veci­ne de ase­me­nea sunt pre­gă­tiți pen­tru a le acor­da aju­tor. Totul este foar­te difi­cil, cum­pă­ra­rea hra­nei, retra­ge­rea bani­lor de la ban­co­ma­te, călă­to­ria etc. La momen­tul când scriu aceas­tă scri­soa­re ei au încă rezer­ve­le lor de hra­nă pen­tru ei înșiși și pen­tru „refu­gi­a­ții noș­tri de răz­boi” din fami­lia cre­din­ței. Totuși, nu știm cât timp va dura aceas­tă cri­ză, însă, ceea ce știm sigur, este că urmă­toa­re­le zile vor fi difi­ci­le. Ca fami­lie creș­ti­nă sufe­rim dure­re pen­tru fra­ții noș­tri și vrem să‑i aju­tăm și finan­ci­ar. Conferința Generală deja a dis­po­ni­bi­li­zat mij­loa­ce pen­tru rezol­va­rea urgen­țe­lor, dar este nevo­ie de mai mult. Vă rugăm faceți o dona­ție gene­roa­să și aju­tați-ne să ofe­rim ali­men­te, apă, adă­post, medi­ca­men­te și mul­te alte­le ceea ce fra­ții noș­tri cu sigu­ran­ță vor avea nevoie!

Opțiuni pen­tru a tri­mi­te donațiile:

1 — Banca Bradesco (numai pen­tru Brazilia):

Agencia 1479 Conta Corrente 11059–0 — CNPJ 31505769/0001–95

Seventh Day Adventist Reform Movement GC

PIX : 31505769000195

2 — Prin Paypal (din ori­ce par­te a lumii):

3 — Via Zelle (din ori­ce par­te a lumii): 5406765776

4 — Wire Transfer din afa­ra SUA (din ori­ce par­te a lumii):

Bank’s Name: TRUIST

ABA (Routing #) 051404260 SWIFT CODE: BRBTUS33

Address: 1401 Hershberger Rd NW, Roanoke, VA 24012

Phone: 540.266.9669

Fax: 540.265.4958

Account Name: SDA Reform Movement GC

Account Number: 5236248331

Address: 5240 Hollins Road, Roanoke, VA 24019 – USA

Phone: 540.362.1800

 5 — USA depo­sit (în inte­ri­o­rul SUA):

Wells Fargo Routing #051400549 Account #2134849260

Seventh Day Adventist Reform Movement.

În nume­le Conferinței Generale, al vos­tru slu­ji­tor  André Marcelo Devai

Departamentul de Asistență Socială și Binefacere al CG

 

 

Obs. Vă rugăm, dacă este posi­bil tri­mi­teți o copie de pe dova­dă dona­ți­ei voas­tre la urmă­toa­rea adre­sa de ema­il: