Daniel Dumitru a trecut la odihnă în Domnul

Fratele nos­tru iubit, Daniel Dumitru, s‑a dus să se odih­neas­că în Domnul, pe 18 August 2018, la vâr­sta de 86 de ani.

Fratele nos­tru iubit, Daniel Dumitru a tre­cut la odih­nă în Domnul, pe 18 august 2018,  la vâr­sta de 86 de ani.

Născut într‑o fami­lie de imi­granți români în Argentina, pe 11 apri­lie 1932, fra­te­le Dumitru a avut un inte­res deo­se­bit pen­tru lucra­rea de col­por­taj, chiar din copi­lă­rie. De tim­pu­riu, a fost evi­dent că Domnul l‑a bine­cu­vân­tat cu un talent spe­cial pen­tru aceas­tă ramu­ră vita­lă a slu­ji­rii; era cea mai mare bucu­rie a lui de a răs­pân­di evan­ghe­lia, în spe­cial prin mate­ri­a­le tipărite.

Fratele Dumitru a fost un cam­pi­on al col­por­ta­ju­lui când el a emi­grat în Brazilia. Acolo, el a fost pri­ma dată ca dele­gat la o sesiu­ne a Conferinței Generale în 1955. În 1958 a ple­cat din Brazilia să col­por­te­ze prin une­le țări din America Centrală și de Sud, iar în anul urmă­tor a ajuns în Statele Unite. S‑a sta­bi­lit în Los Angeles, California, și a con­dus dis­tan­țe mari col­por­tând, une­ori cu vre­un pri­e­ten (timp de câți­va ani a fost cu Felipe Garcia și/sau Benjamin Burec), dar cel mai mult timp a fost sin­gur. A călă­to­rit cu mași­na cu cărți, ajun­gând până în Guatemala, via Mexic, pre­cum și în mul­te păr­ți ale Statelor Unite.

În decem­brie 1966, s‑a căsă­to­rit cu sora Ivone Cabera din Brazilia și și-au sta­bi­lit cămi­nul lor în Los Angeles. El mer­gea să vân­dă cărți și ea le livra — și Domnul a făcut să pros­pe­re mun­ca lor în timp ce acti­vau cu nor­mă întrea­gă în lucra­rea de col­por­taj în Statele Unite, în spe­cial pen­tru vor­bi­torii de lim­ba spaniolă.

În 1971, fra­te­le Dumitru a fost din nou dele­gat la Conferința Generală și a fost mem­bru în Departamentul de Literatură al CG. În ace­lași an a fost hiro­to­nit ca pre­di­ca­tor. A slu­jit mulți ani ca Președinte al Câmpului de Sud-Vest și mai târ­ziu în Câmpul de Sud-Est al Statelor Unite. Lista care urmea­ză ara­tă ser­vi­ci­ul activ în care a fost el ales să slu­jeas­că pen­tru Conferința Generală:

1975:    Director al Departamentelor de Colportaj și Misionar

1979:    Secretar Regional pen­tru America de Nord, Membru al Consiliului Pastoral.

1983:    Membru al Comitetului de Statute, al Consiliului CG, al Departamentului de Colportaj şi al Comitetului Pastoral.

1987:    Vicepreședinte al CG; dele­gat repre­zen­tând România; Departamentul de Colportaj; Comitetul Pastoral; Comitetul Executiv; Comitetul de apro­ba­re a publicațiilor.

1991:    Președinte al Sesiunii CG; Vicepreședinte al CG; Comitetul Executiv; Consiliul CG; Consiliul Doctrinal.

1995:    Director de depar­ta­ment al The Reformation Herald Publishing Association; Consiliul CG; Comitetul Executiv.

1999:    Reales ca Director de depar­ta­ment al The Reformation Herald Publishing Assocation; Comitetul de Statute; Comitetul Executiv; Consiliul CG.

2003:   Pensionat; Comitetul de apro­ba­re a publi­ca­ți­i­lor (din nou în 2011).

Fratele Dumitru a fost un om vesel și cura­jos, cu o pova­ră auten­ti­că şi sin­ce­ră pen­tru sufle­te. În pri­mii ani când a ser­vit ca slu­j­baș al Conferinței Generale — în spe­cial în timp ce era lider al Departamentului Misionar/Colportaj — fon­du­ri­le erau puți­ne, iar pen­tru a eco­no­mi­si, nu era posi­bil să călă­to­reas­că pe plan inter­națio­nal pe dife­ri­te con­ti­nen­te și apoi să se întoar­că aca­să rapid. Adesea era con­strâns să fie depar­te de soție și copii, une­ori pen­tru 3–9 luni de zile. De dra­gul sufle­te­lor, el s‑a aven­tu­rat la un mare risc per­so­nal în locuri unde cre­din­cio­șii creș­tini sufe­reau sub res­tric­ții guver­na­men­ta­le. După cum expli­că și apos­to­lul: „dra­gos­tea lui Hristos ne con­strân­ge” (2 Corinteni 5:14 BTF).

Fratele Dumitru lasă în urmă pe iubi­ta sa soție, Ivone și trei copii adulți, Daniel Lysander, Dylean și Denise cu par­te­ne­rii lor, pre­cum și șase nepoți.

Serviciul memo­ri­al va avea loc Sâmbătă, 25 august 2018, la 2:30 p.m. la Biserica SDARM Sacramento, 5770 Martin Luther King Blvd., Sacramento, CA 95824. Funeraliile și înmor­mân­ta­rea vor avea loc dumi­ni­că la ora 10:00 a.m. la pro­pri­e­ta­tea Moriah Heights, 240 Highway 16, Plymouth CA 95669.

Da, un cre­din­cios sol­dat al cru­cii a fost che­mat la odih­nă, dar cre­dem că el va fi în curând învi­at cu acei des­pre care se spu­ne: „Ferice de morţii care mor în Domnul de acum înco­lo!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de oste­ne­li­le lor, şi fap­te­le lor îi urmea­ză!” (Apocalipsa 14:13 BTF). Amin.

Barbara Montrose  22 august 2018