Tabără de Sănătate pentru Trup și Suflet

Dragi pri­e­te­ni,

Avem deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta în toam­na aces­tui an la o „Tabără de Sănătate pen­tru Trup și Suflet“ ce se va des­fă­șu­ra la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, în data de  7–11 sep­tem­brie 2022, acest eve­ni­ment de patru zile va înce­pe mier­curi după ami­a­ză și se va înche­ia dumi­ni­că la ami­a­ză. Acest eve­ni­ment va avea loc dacă nu vor apă­rea anu­mi­te res­tric­ții sani­ta­re pe fon­dul pan­de­mi­ei care să ne inter­zi­că des­fă­șu­ra­rea unor ast­fel de programe.

Prețul pen­tru cei care vor par­ti­ci­pa va fi de 100 lei pe zi, caza­re res­pec­tiv masă/persoană și anu­mi­te sor­ti­men­te de sucuri, (pen­tru copii între 4–14 ani va fi 80 lei/zi).

Rezervarea se face pe minim 3 zile, iar trans­por­tul pe cont pro­priu sau ca grup dacă va exis­ta aceas­tă posibilitate.

Vă aștep­tăm cu drag să veniți împre­u­nă cu pri­e­te­nii dum­ne­a­voas­tră care sunt inte­re­sați de un ast­fel de eve­ni­ment, să ne bucu­răm câte­va zile de păr­tă­șie, ascul­tând infor­ma­ții pre­ți­oa­se pen­tru  sănă­ta­tea noas­tră fizi­că și spirituală.

Din pro­gra­mul taberei:

  • teme medi­ca­le;
  • teme spi­ri­tu­a­le;
  • demon­stra­ții prac­ti­ce de bucă­tă­rie vegetariană;
  • dis­cu­ții inte­rac­ti­ve cu între­bări și răspunsuri;
  • hidra­ta­re și vita­mi­ni­za­re cu sucuri naturale;
  • exer­ci­ții fizi­ce în aer liber;
  • plim­bări în natu­ră și alte acti­vi­tăți folo­si­toa­re pen­tru sănă­ta­tea noastră;

Pentru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re puteți ape­la cu încre­de­re la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:

 0720100055 — Samuel Negruț

0799880551- Daniel Maftei

0720100094 — Ghiță Ulici

Vă aștep­tăm cu drag!