Viața la superlativ – Tabără  națională de tineret

Viața la super­la­tiv – Tabără  națio­na­lă de tineret

 

Dragi ti­neri și nu numai, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vită să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 19 — 22 August 2021 la Campus Porumbacu,  jud. Sibiu, sub ge­ne­ri­cul:  ”Viața la superlativ”.

                Motto: ”…Eu am venit ca oile să aibă via­ță, și s‑o aibă din bel­șug.” Ioan 10:10 u.p.

                ”Prin El, tot ce s‑a pier­dut din cau­za păca­tu­lui va fi res­ta­u­rat. În El se află via­ța și El îi va rea­du­ce la via­ță pe toți care Îl aleg ca Mântuitor. De fapt, în cli­pa în care Îl accep­tăm pe Isus, noi avem via­ța veș­ni­că.” (Chemati să fim dife­riți p.62)

                Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde vei putea să des­co­pe­rii­cum să trăești o via­ță la super­la­tiv, pla­nul lui Dumnezeu cu tine fiind sa ai o via­ță din bel­șug.  Deasemenea  te vei bu­cura de o păr­tă­șie spe­cială cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi sub călă­u­zi­rea lui Dumnezeu. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să fie re­văr­sat într-un mod îm­bel­șu­gat în ca­drul aces­tei ta­bere și în via­ta ta, iar ini­ma fi­e­că­ruia să fie pre­gă­tită pen­tru a pri­mi cu bu­cu­rie me­sa­jul Cuvântului. Vom avea bucu­ria ca împre­u­nă cu noi la acest eve­ni­ment să fie secre­ta­rul Departamentului de Tineret al Conferinței  Generale , pas­to­rul Adrian Fânaru.

Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.

               

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema in­spi­rată din generic
 • Grupuri de dis­cu­ţii, cer­curi de rugăciune
 • Program de la­udă: Imnul ta­be­rei, cân­tări, po­e­zii, ex­pe­rienţe, etc.
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc;

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei pen­tru cam­pus este următorul:

 • gra­tu­it la copi­ii de până la 7 ani (daca nu ocu­pă pat sepa­rat de părinți);
 • între 7–14 ani 180 lei caza­re și masa;
 • pes­te 14 ani 240 lei caza­re și masa.

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Jumătate din tota­lul sumei îi veți depu­ne când inten­țio­nați să faceți rezer­va­rea la urmă­to­rul cont bancar:

RO34BRDE080SV73846320800 — BRD — ASOC RELIG A ADVENTISTILOR DE ZIUA A SAPTEA-MISC DE REFORMA

 1. Restul îi veți achi­ta la sosi­rea în tabără.

Detalii impor­tan­te:

 • Locurile sunt limitate;
 • Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont;
 • După 7 zile de când vă faceți rezer­va­rea și nu ați depus avan­sul în cont, se va anu­la din ofi­ciu înscri­e­rea pen­tru acest eveniment;
 • Rezervarea la cam­pus se va face doar pen­tru întrea­ga perioada;
 • Fiecare par­ti­ci­pant va con­tri­bui cu 20 de lei pen­tru alte chel­tu­ieli nece­sa­re pen­tru aceas­tă întrunire;
 • Cazarea se va face de joi 19 august 2021, înce­pând cu ore­le 13:00.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nu­me­rele de te­le­fon: 0767276582 – Cristian Paulescu , 0721735811 – Adrian Barnea

De reti­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă, repe­ti­tii orches­tra și cor, etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a ta­be­rei, si se va acor­da un timp spe­cial pen­tru repetitii.

– Por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata ta­be­rei.

– Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

– Este inter­zi­să păs­tra­rea sau uti­li­za­rea în  incin­ta Campusului a mate­ri­a­le­lor explo­zi­bi­le (petar­de, arti­fi­cii, etc)

– Deasemenea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin : alco­ol, cofeină,tutun.

– Organizatorii împre­u­nă cu admi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își rezer­vă drep­tul de a lua anu­mi­te deci­zii, dacă o anu­mi­tă per­soa­nă în mod voit și repe­tat încal­că prin­ci­pi­i­le după care func­țio­nea­ză aceas­tă tabără.

– Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

 

Programul Taberei  „Viața la superlativ”

                Joi – 19  August 2021

 

13:00 –18:00 Cazare

18:00 – Cina

19:30 – 21:00 Deschiderea tabe­rei  &  Prezentare –”Naștere la super­la­tiv” – Pastor  Adrian Fînaru — ( Program trans­mis live)

21:00 – 21:45 Să facem cunoștință

23:00 – Stingerea

 

Vineri – 20 August 2021

 

08:00 – Altarul de dimineață

08:30 – Micul dejun

10:00 – 12:30 ”Adolescență la super­la­tiv”  — pas­tor Adrian Fînaru și dez­ba­teri pe gru­pe (Prima par­te — Program trans­mis live)

13:30 – Prânzul

14:30 – 18:00  Socializare, recre­e­re, pre­gă­ti­re pen­tru Sabat etc.

18:00 – Cina

19:30 – 21:30 Program de lau­dă îna­in­te de înce­pe­rea Sabatului, ”Tinerețe la super­la­tiv” – Pastor Radu Ioniță — (Program trans­mis live)

23:00 – Stingerea

 

Sâmbătă – 21 August 2021

 

07:45 – Altarul de dimineață

08:00 — Micul dejun

09:15 – 09:30 Program de laudă

09:30 – 10:45 Școala de Sabat

11:15 – 12:45 ”Un vii­tor și o nădej­de”– pas­tor  Adrian Fînaru — (Program trans­mis live)

13:30 – Prânzul

14:30 – 15:45  Socializare, recreere

16:30 – 18:00 Program de lau­dă — cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe etc.- (Program trans­mis live)

18:00 – Cina

19:00 – 20:25 Întrebări și răs­pun­suri , Încheierea Sabatului

20:30 — 23:00 Timp pen­tru socializare

23:30 – Stingerea

Duminică – 22 August 2021

 

08:00 – 09:00 Altarul de dimi­nea­ță,  Program de înche­ie­re al tabe­rei,  con­clu­zii etc.

09:00 – Micul dejun

10:00 – Diverse acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, iesi­re in natu­ra in func­tie de con­di­ti­i­le meteo si de pre­fe­rin­te­le participantilor.

 

”Viața la super­la­tiv” – de la vis la realitate!

Vă aștep­tăm cu drag!