Tabăra de tineret anulată

Dragi tineri, frați și pri­e­te­ni, având în vede­re situ­a­ția de cri­ză cu care se con­frun­tă și țara noas­tră ca urma­re a pan­de­mi­ei cât și a regu­li­lor impu­se de auto­ri­tăți în legă­tu­ră cu aceas­ta, dorim să vă trans­mi­tem că din nefe­ri­ci­re, se va anu­la tabă­ra națio­na­lă de la Porumbacu, jud. Sibiu, din 16–19 Aprilie 2020 cât și a repe­ti­ți­i­lor de orchestra/cor care erau pro­gra­ma­te să aibă loc îna­in­te de acest eve­ni­ment, res­pec­tiv 13–16 Aprilie 2020. Cei care au depus bani sub for­mă de avans pen­tru rezer­va­rea locu­ri­lor la aceas­tă tabă­ră, dorim să vă trans­mi­tem că aveți două opțiuni: puteți să pri­miți banii îna­poi, sau banii pot rămâ­ne în cont pen­tru o vii­toa­re tabă­ră dacă prin harul lui Dumnezeu vom avea posi­bi­li­ta­tea de a o orga­ni­za. Pentru aceas­ta cât și even­tu­al pen­tru alte deta­lii supli­men­ta­re, vă rugăm să luați legă­tu­ra cu orga­ni­za­to­rii aces­tei tabe­re.

Vă dorim tutu­ror bine­cu­vân­ta­rea și călă­u­zi­rea lui Dumnezeu în aces­te tim­puri pri­mej­di­oa­se în care tră­im, cu spe­ran­ța întâl­ni­rii la vii­toa­re tabe­re și tot­o­da­tă prin harul lui Dumnezeu să avem bucu­ria de a petre­ce o veș­ni­cie în Împărăția Aceluia care și‑a dat via­ța pen­tru a ne sal­va din aceas­tă lume și așteap­tă cu nerăb­da­re să ne ducă aca­să, ca “aco­lo unde este El să fim și noi”.

                           Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR