BUCURIA ÎMPĂCĂRII” – Conferință națională de tineret

Prin ha­rul lui Dumnezeu, vă in­vităm cu drag să par­ti­ci­pați în pri­mă­va­ra aces­tui an la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române al AZSMR, în peri­oada 16–19 Aprilie 2020, în Porumbacu de Sus, jud. Sibiu, sub ge­ne­ri­cul: “BUCURIA ÎMPĂCĂRII”!

 

Motto:  „Noi dar sun­tem tri­miși împu­ter­ni­ciți ai lui Hristos, și ca și cum Dumnezeu ar îndem­na prin noi, vă rugăm fier­bin­te, în Numele lui Hristos: împă­cați-vă cu Dumnezeu.” (2 Corinteni 5, 20.)

 

 

“Când Domnul Hristos locu­ieș­te în ini­mă, întrea­ga fiin­ță va fi atunci pli­nă de iubi­rea Sa, de bucu­ria comu­niu­nii cu El, ast­fel încât se va alipi cu totul de El; privindu‑L, eul va fi uitat. Atunci iubi­rea față de Domnul Hristos va fi izvo­rul acțiu­ni­lor noas­tre. Aceia care au ajuns să sim­tă iubi­rea con­strân­g­ă­toa­re a lui Dumnezeu nu se vor între­ba cât sau ce anu­me tre­bu­ie să dea pen­tru a împlini cerin­țe­le lui Dumnezeu; ei nu vor avea în vede­re un stan­dard scă­zut de vie­țu­i­re, ci vor tin­de către o desă­vâr­și­tă con­for­ma­re față de voin­ța Răscumpărătorului lor. Cu o dorin­ță puter­ni­că, ei jert­fesc totul și dau pe față un inte­res pe măsu­ra valo­rii țin­tei pe care o urmă­resc. O sim­plă măr­tu­ri­si­re a cre­din­ței noas­tre în Hristos, fără a avea o pro­fun­dă iubi­re pen­tru El, nu este decât vor­bă­rie, un for­ma­lism rece și o goa­nă după vânt.” (Calea către Hristos p. 44)

 

Te in­vi­tăm cor­di­al la aceas­tă ta­bără unde nu doar că te vei bu­cura de păr­tă­șia cu Isus, dar și de tim­pul petre­cut cu cei­lalți par­ti­ci­panți. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să fie revăr­sat într-un mod spe­cial în via­ța ta și de ase­me­nea în cadrul aces­tei tabe­re, iar ini­ma fie­că­ru­ia să fie pre­gă­ti­tă pen­tru a pri­mi sin­cer Cuvântului lui Dumnezeu.

Vor fi împre­u­nă cu noi la acest eve­ni­ment, ca invi­tați spe­ciali, pen­tru a sus­ți­ne anu­mi­te teme atât pen­tru tineri cât și pen­tru părinți, fra­ții: Adrian Fînaru, Radu Ioniță și Liviu Tudoroiu.

Nu uita să îți inviți pri­e­te­nii care crezi că ar dori să participe.

În pro­gram vom avea:

 • Prezentări pe tema in­spi­rată din generic
 • Grupuri de dis­cu­ții sepa­ra­te pen­tru copii, tineri, părinți, cupluri căsă­to­ri­te, pe diver­se teme
 • Consiliere pre­ma­ri­ta­lă pen­tru tineri, res­pec­tiv post mari­ta­lă pen­tru cei căsătoriți
 • Program de la­udă: cân­tări, po­e­zii, expe­rien­țe etc.
 • Concert muzi­cal
 • Drumeții și acti­vi­tăți re­cre­a­tive (în func­ție de con­di­ți­ile me­teo) etc.

 

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei este următorul:

 • gra­tu­it pen­tru copi­ii de până la 7 ani (dacă nu ocu­pă un pat)
 • între 7–14 ani 60 lei/zi caza­rea și masa
 • pes­te 14 ani 80 lei/zi caza­rea și masa

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. Jumătate din tota­lul sumei îi veți de­pune când in­ten­țio­nați să fa­ceți re­zer­va­rea la urmă­to­rul con­t bancar:

RO34BRDE080SV73846320800 — BRD — ASOC RELIG A ADVENTISTILOR DE ZIUA A SAPTEA-MISC DE REFORMA

 1. Restul îi veți achi­ta la so­si­rea în tabără.

Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont. După 7 zile de când vă faceți rezer­va­rea și nu ați depus avan­sul în cont, se va anu­la din ofi­ciu înscri­e­rea pen­tru acest eve­ni­ment.  Pentru cei care do­resc să fie cazați la Campus, do­rim să vă trans­mi­tem că re­zer­va­rea se face pen­tru mi­nim 3 zile. Cazarea se va face de joi 16 apri­lie 2020, în­ce­pând cu ore­le 13:00.

Programul aces­tei tabe­re va fi sus­ți­nut la o sală de sport închi­ri­a­tă de la fir­ma MountainSport, situ­a­tă lân­gă Pensiunea Negoiu, în apro­pi­e­rea Castelului de Lut Valea Zânelor, Porumbacu de Sus. Administrația aces­tei săli ne‑a rugat să trans­mi­tem tutu­ror celor care vor par­ti­ci­pa la acest eve­ni­ment, să nu aibă încăl­ță­min­te cu tocuri ascuți­te, pen­tru a nu dete­ri­o­ra supra­fa­ța sin­te­ti­că exis­ten­tă în spa­ți­ul inte­ri­or al sălii.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere la unul din­tre nu­me­rele de te­le­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici ‚0767276582 – Cristian Paulescu. Dacă aveți vreo pro­pu­nere nu ezi­tați să o trans­mi­ți organizatorilor.

 

Programul Taberei

 

Joi – 16 Aprilie 2020

12:00 –15:45 Cazare

16:30 – 18:00 Deschiderea tabe­rei & Prezentare – fr. Adrian Fînaru

18:30 – Cina

20:00 – 21:45 Program cu pre­zen­tări și dez­ba­teri pe gru­pe, cu teme spe­ci­a­le pen­tru dife­ri­te cate­go­rii de vâr­stă și anume:

 • cu ado­les­cen­ții și tine­rii necă­să­to­riți la sala de sport de lân­gă Pensiunea Negoiu – cu fr. Adrian Fînaru și o par­te din res­pon­sa­bi­lii depar­ta­men­tu­lui de tineret
 • cu părin­ții, copi­ii și cuplu­ri­le căsă­to­ri­te la săli­le de la Campus – cu fra­ții Liviu Tudoroiu, Radu Ioniță și o par­te din res­pon­sa­bi­lii depar­ta­men­tu­lui de tine­ret si copii

23:00 – Stingerea

 

Vineri – 17 Aprilie 2020

08:00 – Altarul de dimi­nea­ță (la uni­ta­tea de caza­re unde este repar­ti­zat fiecare)

08:30 – Micul dejun

10:00 – 12:30 Program cu pre­zen­tări și dez­ba­teri pe gru­pe, cu teme spe­ci­a­le pen­tru dife­ri­te cate­go­rii de vâr­stă și anume:

 • cu ado­les­cen­ții și tine­rii necă­să­to­riți la sala de sport de lân­gă Pensiunea Negoiu – cu fr. Adrian Fînaru și o par­te din res­pon­sa­bi­lii depar­ta­men­tu­lui de tineret
 • cu părin­ții, copi­ii și cuplu­ri­le căsă­to­ri­te la săli­le de la Campus – cu fra­ții Liviu Tudoroiu, Radu Ioniță și o par­te din res­pon­sa­bi­lii depar­ta­men­tu­lui de tine­ret și copii

13:30 – Prânzul

14:30 – 18:30  Socializare, recre­e­re, pre­gă­ti­re pen­tru Sabat, caza­re etc.

18:30 – Cina

20:00 – 20:15 Program de lau­dă îna­in­te de înce­pe­rea Sabatului

20:15 – 21:45 Începerea Sabatului, Prezentare – fr. Liviu Tudoroiu

23:00 – Stingerea

 

Sâmbătă – 18 Aprilie 2020

07:45 – Micul dejun

09:00 – 09:30 Altarul de dimi­nea­ță și pro­gram de laudă

09:30 – 10:45 Școala de Sabat

11:15 – 12:45 Prezentare – fr. Adrian Fînaru

13:30 – Prânzul

14:30 – 15:45  Socializare, recreere

16:00 – 18:00 Program de lau­dă (cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe etc.)

18:30 – Cina

20:15 – Program la înche­ie­rea Sabatului

21:00 – Forum de dis­cu­ții, cu între­bări și răs­pun­suri pe teme de rela­ții de pri­e­te­nie, cur­te­nie, căsă­to­rie, cu gru­pa de ado­les­cenți și tineri necă­să­to­riți – cu fra­ții Liviu Tudoroiu, Adrian Fînaru, Radu Ioniță și o par­te din res­pon­sa­bi­lii depar­ta­men­tu­lui de tineret

 • timp de păr­tă­șie și alte acti­vi­tăți pen­tru cei­lalți par­ti­ci­panți la taba­ră, în alte spa­ții separate

23:30 – Stingerea

 

Duminică – 19 Aprilie 2020

08:00 – 08:50 Altarul de dimi­nea­ță & Prezentare – fr. Radu Ioniță, pro­gram de înche­ie­re al tabe­rei, con­clu­zii etc.

09:00 – Micul dejun

10:00 – Socializare, diver­se acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, pre­gă­ti­re pen­tru con­cer­tul de muzi­că sacră etc.

13:30 – Prânzul

16:00 – 18:00 Concert de Muzică Sacră

 

De reți­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

- Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zen­ța în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fie­că­ru­ia) după ora stin­ge­rii.

- Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

- Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se poa­te face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. De ase­me­nea, toți cei care cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, pot să îl ia și să se ală­tu­re orches­trei națio­na­le pen­tru cân­tă­ri­le congregaționale.

- Cazarea nu se va face în tim­pul zi­lei de Sabat, pen­tru aceas­ta, cei care plănu­iesc să ajun­gă vi­neri după ami­ază, vă rugăm sa ajun­geți în timp optim, îna­in­te de înce­pe­rea Sabatului, care va fi la 20:20.

- Pen­tru mo­tive de si­gu­ranță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata taberei.

- Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și ale Spiritului Profetic.

- De ase­me­nea va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin: alco­ol, cofe­i­nă, tutun.

- Organizatorii împre­u­nă cu admi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își rezer­vă drep­tul de a lua anu­mi­te deci­zii, dacă o anu­mi­tă per­soa­nă în mod voit și repe­tat încal­că prin­ci­pi­i­le după care func­țio­nea­ză aceas­tă tabără.

- Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

 

                                                               Vă aștep­tăm cu drag!