Perspective noi pentru trup și suflet

Perspective noi de sănătate și armonie pentru trup și suflet

Fundația PERSPECTIVE anun­ță con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui de well­ness și îngri­ji­re cor­po­ra­lă cu spe­ci­fic medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­va­re a sănă­tă­ții prin miș­ca­re, des­fă­șu­rat sub egida:

Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet

Următoarea serie va avea loc în peri­oa­da 10 — 17 mai 2015.

Programul seri­ei va inclu­de, prin­tre altele:

 • con­sul­ta­ții medi­ca­le (inclu­siv EKG cu inter­pre­ta­re și inter­pre­ta­rea ana­li­ze­lor medi­ca­le, măsu­ra­rea satu­ra­ți­ei de oxi­gen în sân­ge­le capi­lar, măsu­ra­rea gră­si­mii tota­le, măsu­ra­rea masei mus­cu­la­re, măsu­ra­rea gră­si­mii vis­ce­ra­le, măsu­ra­rea indi­ce­lui de masă cor­po­ra­lă (IMC), cal­cu­la­rea meta­bo­lis­mu­lui bazal etc.
 • insti­tu­i­rea după caz a tra­ta­men­te­lor pro­fi­lac­ti­ce sau de pre­ven­ție secun­da­ră a apa­ri­ți­ei bolilor
 • sesiuni infor­ma­tiv-edu­ca­ti­ve și de con­si­li­e­re per­so­na­lă în vede­rea adop­tă­rii unui stil de via­ță sănătos
 • pro­gram de deto­xi­fi­ca­re și ali­men­ta­ție, per­so­na­li­zat în func­ție de pro­fi­lul fie­că­rui par­ti­ci­pant, în prin­ci­pal pe bază de die­tă și sucuri
 • sesiuni de acti­vi­ta­te fizi­că diri­ja­tă în sală și/sau afa­ră, în func­ție de nece­si­tă­ți­le și posi­bi­li­tă­ți­le personale
 • ședin­țe de masaj
 • tera­pii de rela­xa­re în inte­ri­or sau în aer liber (foc de tabă­ră, muzi­că, plim­bări în aer liber, dru­me­ții etc.)
 • cur­suri de bucă­tă­rie înso­ți­te de demon­stra­ții prac­ti­ce, în vede­rea adop­tă­rii unui stil de via­ță sănătos

Partea medi­ca­lă, de acti­vi­ta­te fizi­că, de masaj și de bucă­tă­rie vor fi coor­do­na­te de per­so­nal spe­cia­li­zat. Programul se adre­sea­ză cu pre­că­de­re, dar nu exclu­siv, per­soa­ne­lor de toa­te vâr­ste­le, ce urmăresc:

 • sănă­ta­tea gene­ra­lă și pre­ven­ția boli­lor cronice
 • con­tro­lul gre­u­tă­ții (pier­de­rea în gre­u­ta­te, res­pec­tiv creș­te­rea în greutate)
 • pre­ven­ție și recu­pe­ra­re în boli­le cardiovasculare
 • com­ba­te­rea unui nivel ridi­cat de coles­te­rol și trigliceride
 • com­ba­te­rea hiper­ten­siu­nii arte­ri­a­le și/sau a altor boli de inimă
 • com­ba­te­rea dia­be­tu­lui de tip 1 și 2
 • tra­ta­rea tul­bu­ră­ri­lor gastro-intestinale
 • ame­li­o­ra­rea sau era­di­ca­rea aler­gi­i­lor alimentare
 • rezol­va­rea unor tul­bu­rări de com­por­ta­ment alimentar
 • pro­mo­va­rea unei stări gene­ra­le de bine fizic și spi­ri­tu­al prin adop­ta­rea unui stil de via­ță sănătos

Prețul pro­mo­țio­nal pen­tru aceas­tă serie este de 700 RON (con­di­ții – 2 persoane/cameră) sau 1100 RON (con­di­ții – 1 persoană/cameră) și inclu­de pache­tul de bază pre­zen­tat, even­tu­a­le extra­op­țiuni putând fi dis­cu­ta­te per­so­nal la fața locului.

Înscrierile pen­tru aceas­tă serie se vor face în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, până în data de 6 mai, la tele­fo­nul: 0737 373 000 (dr. Mihaela Răileanu).

Sosirea par­ti­ci­pan­ți­lor la Campus-ul Porumbacu va avea loc dumi­ni­că, 10 mai, la ore­le prân­zu­lui, iar ple­ca­rea, luni, 18 mai, după micul dejun!

Pentru deta­lii supli­men­ta­re și ima­gini din acti­vi­tă­ți­le pre­ce­den­te vă invi­tăm să acce­sați link-ul: www.campus-porumbacu.ro