Program de sănătate și armonie pentru trup și suflet

Sănătate și armonie pentru trup și suflet

Program de sănătate și armonie pentru trup și suflet

Inaugurat în 4 mar­tie 2014 pro­gra­mul de serii spe­cia­li­za­te cu pro­fil medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­va­re a sănă­tă­ții prin miș­ca­re „Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet” a fost relu­at în peri­oa­da 24–31 august 2014 în ace­eași loca­ție, Campus Porumbacu, jud. Sibiu.

Pacienții care au ales să par­ti­ci­pe au bene­fi­ci­at de:

Consultații medi­ca­le de eva­lu­a­re (inclu­zând efec­tu­a­re de elec­tro­car­di­o­gra­mă cu inter­pre­ta­rea aces­te­ia și inter­pre­ta­rea ana­li­ze­lor medi­ca­le), urma­te de insti­tu­i­rea după caz a tra­ta­men­te­lor pro­fi­lac­ti­ce sau de pre­ven­ție secun­da­ră a apa­ri­ți­ei bolilor.

Sesiuni infor­ma­ti­ve și edu­ca­ti­ve în legă­tu­ră cu boli­le cro­ni­ce netrans­mi­si­bi­le cât și în vede­rea adop­tă­rii unui stil de via­ță sănă­tos (ali­men­ta­ție sănă­toa­să, acti­vi­ta­te fizi­că regu­la­tă, teh­nici de renun­ța­re la fumat, eli­mi­na­rea con­su­mu­lui de alco­ol, mana­ge­men­tul stre­su­lui etc.).

Program de ali­men­ta­ție sănă­toa­să, per­so­na­li­zat în func­ție de pro­fi­lul meta­bo­lic și de nece­si­tă­ți­le și sta­rea de sănă­ta­te a fie­că­rui participant.

Sesiuni de acti­vi­ta­te fizi­că diri­ja­tă, în func­ție de nece­si­tă­ți­le (scă­de­re pon­de­ra­lă, creș­te­re în gre­u­ta­te, dezvol­ta­re a masei mus­cu­la­re etc.) și posi­bi­li­tă­ți­le per­so­na­le: de la teh­nici sim­ple de rela­xa­re în sală sau în aer liber, până la exer­ci­ții cu grad de difi­cul­ta­te ridi­cat la apa­ra­tu­ră spe­cia­lă sau prin tra­see monta­ne dirijate.

Ședințe de masaj și tera­pii de rela­xa­re în inte­ri­or sau în aer liber (foc de tabă­ră, muzi­că, plim­bări în aer liber, dru­meţii monta­ne etc.).

Cei care au ales să fie pre­zenți la aceas­tă a doua serie au avut un avan­taj deo­se­bit ofe­rit de fru­mu­se­țea natu­rii din aceas­tă peri­oa­dă a anului.

Frați slu­j­bași din bise­ri­ca noas­tră au petre­cut pe rând câte­va zile prin­tre pacienți, ascul­tân­du-le pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă, răs­pun­zân­du- le diver­se­lor între­bări care‑i frămân­tă și împăr­tă­șin­du-le expe­rien­țe de păr­tă­șie cu Dumnezeu în situ­a­ții similare.

Dorim ca Dumnezeu să Se facă cunos­cut aces­tor oameni. Fie ca ei să găseas­că nu doar reme­dii pen­tru redo­bân­di­rea sănă­tă­ții fizi­ce, ci, în mod deo­se­bit, pace sufle­teas­că, odih­na și liniș­tea după care tân­jeș­te ori­ce fiin­ță din aceas­tă lume.

Pentru mai mul­te foto­gra­fii cu acti­vi­tă­ți­le din aceas­tă vizi­tați albu­mul foto Serie dez­in­to­xi­ca­re pos­tat de Campus Porumbacu pe con­tul Facebook.