Tabără de Sănătate pentru Trup și Suflet

 

Dragi pri­e­te­ni,

Avem plă­ce­rea să vă invi­tăm în aceas­tă pri­mă­va­ră la o „Tabără de Sănătate pen­tru Trup și Suflet“ ce se va des­fă­șu­ra la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, în peri­oa­da, 19 – 23 Aprilie 2023. Această tabă­ră de patru zile va înce­pe mier­curi după ami­a­ză și se va înche­ia dumi­ni­că la amiază.

Prețul pen­tru cei care vor par­ti­ci­pa va fi de 150 lei pe zi, caza­re res­pec­tiv masă/persoană și anu­mi­te sor­ti­men­te de sucuri, iar pen­tru copii, (pen­tru copii între 7 — 14 ani va fi 120 lei/zi, iar între 3 – 7 ani, va fi 90 lei/zi).

Rezervarea se face pe minim 3 zile, iar trans­por­tul pe cont pro­priu sau ca grup dacă va exis­ta aceas­tă posibilitate.

Vă aștep­tăm cu mult drag să petre­cem împre­u­nă câte­va zile bine­cu­vân­ta­te, în care să ne deco­nec­tăm din agi­ta­ția vie­ții, bucu­rân­du-ne de infor­ma­ții pre­ți­oa­se pen­tru sănă­ta­tea noas­tră fizi­că și spirituală!

Din pro­gra­mul taberei:

  • teme medi­ca­le;
  • teme spi­ri­tu­a­le;
  • demon­stra­ții prac­ti­ce de bucă­tă­rie vegetariană;
  • dis­cu­ții inte­rac­ti­ve cu între­bări și răspunsuri;
  • hidra­ta­re și vita­mi­ni­za­re cu sucuri naturale;
  • masaj pen­tru cei inte­re­sați (cost suplimentar);
  • exer­ci­ții fizi­ce în aer liber;
  • plim­bări în natu­ră și alte acti­vi­tăți folo­si­toa­re pen­tru sănă­ta­tea noastră;

Pentru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re puteți ape­la cu încre­de­re la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:

0720100055 — Samuel Negruț

0799880551- Daniel Maftei

Vă aștep­tăm cu drag!