Wellness și îngrijire corporală

Wellness și îngrijire corporală

 

Sănătate și armo­nie pen­tru trup și suflet

Fundația Perspective anun­ță con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui de well­ne­ss și îngri­ji­re cor­po­ra­lă cu spe­ci­fic medi­cal, nutri­țio­nal și de pro­mo­va­re a sănă­tă­ții prin miș­ca­re în peri­oa­da: Duminică, 18 mai 2014 – Duminică, 25 mai 2014.


Programul va inclu­de, prin­tre altele:

 • con­sul­ta­ții medi­ca­le (inclu­siv EKG cu inter­pre­ta­re și inter­pre­ta­rea ana­li­ze­lor medi­ca­le, măsu­ra­rea satu­ra­ți­ei de oxi­gen în sân­ge­le capi­lar, măsu­ra­rea pro­cen­tu­lui de gră­si­me cor­po­ra­lă, măsu­ra­rea pro­cen­tu­lui de masă mus­cu­la­ră, măsu­ra­rea pro­cen­tu­lui de gră­si­me vis­ce­ra­lă, măsu­ra­rea indi­ce­lui de masă cor­po­ra­lă (IMC), cal­cu­la­rea meta­bo­lis­mu­lui bazal etc.
 • insti­tu­i­rea după caz a tra­ta­men­te­lor pro­fi­lac­ti­ce sau de pre­ven­ție secun­da­ră a apa­ri­ți­ei bolilor
 • sesiuni infor­ma­tiv-edu­ca­ti­ve și con­si­li­e­re per­so­na­lă în vede­rea adop­tă­rii unui stil de via­ță sănătos
 • pro­gram de dez­in­to­xi­ca­re și ali­men­ta­ție, per­so­na­li­zat în func­ție de pro­fi­lul meta­bo­lic al fie­că­rui participant
 • sesiuni de acti­vi­ta­te fizi­că diri­ja­tă în sală și în aer liber, în func­ție de nece­si­tă­ți­le și posi­bi­li­tă­ți­le personale
 • ședin­țe de masaj și refle­xo­te­ra­pie « melo­te­ra­pie, tera­pii de rela­xa­re în inte­ri­or sau în aer liber (foc de tabă­ră, muzi­că, plim­bări în aer liber, dru­me­ții monta­ne etc.).
 • cur­suri de bucă­tă­rie înso­ți­te de demon­stra­ții prac­ti­ce, pen­tru un stil de via­ță sănătos

Partea medi­ca­lă, de acti­vi­ta­te fizi­că, de masaj și de bucă­tă­rie vor fi coor­do­na­te de o echi­pă cu expe­rien­ță în dome­niu (medici, kine­to­te­ra­pe­uți, con­sul­tanți nutri­țio­nali, mase­uri și chef cu pre­gă­ti­re în pre­pa­ra­rea ali­men­ta­ți­ei detoxifiante).

Adresabilitatea programului de wellness și îngrijire corporală

Programul se adre­sea­ză cu pre­că­de­re, dar nu exclu­siv, per­soa­ne­lor de toa­te vâr­ste­le, ce urmăresc:

 • Sănătatea gene­ra­lă și pre­ven­ția boli­lor cronice;
 • Controlul gre­u­tă­ții (pier­de­rea în gre­u­ta­tea, creș­te­rea în greutate);
 • Prevenție și recu­pe­ra­re în boli­le cardiovasculare;
 • Nivel ridi­cat de coles­te­rol și trigliceride;
 • Hipertensiunea arte­ria­lă sau alte boli de inimă;
 • Diabetul: tip 1 și 2;
 • Nutriție spor­ti­vă și maxi­mi­za­rea per­for­man­ței în sport;
 • Dezvoltarea masei musculare;
 • Dezvoltarea gru­pe­lor mus­cu­la­re deficitare;
 • Tulburări gas­tro-intes­ti­na­le;
 • Alergii ali­men­ta­re;
 • Tulburări de com­por­ta­ment alimentar.
 • Promovarea unei stări gene­ra­le de bine fizic și spi­ri­tu­al prin adop­ta­rea unui stil de via­ță sănătos.

Înscrierile se vor face în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, până cel târ­ziu, cu 10 zile îna­in­te de înce­pu­tul seju­ru­lui, la tele­fo­nul: 0722381790 (dom­nul Cornel Muntean).

Pentru deta­lii supli­men­ta­re și ima­gini din acti­vi­tă­ți­le pre­ce­den­te vă invi­tăm să acce­sați: www.campus-porumbacu.ro

Albumul foto al seri­ei anterioare:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157642001694685“]